Cooperació a la Xarxa Vives

Les universitats de la Xarxa Vives compten amb una àmplia experiència de treball conjunt en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. Des dels inicis de la institució, aquesta sensibilitat compartida s’ha traduït en 2 grans programes que han precedit Fisiàfrica:

Reconstrucció del sistema universitari de Kosovo. Entre els anys 2000 i 2002, la Xarxa Vives va executar un projecte de cooperació acadèmica amb la Universiteti i Prishtinës (Kosovo). La Xarxa va formar part de l’Academic Task Force, institució creada per a la recuperació dels estudis universitaris a Kosovo i depenent de la UNMIK (missió de les Nacions Unides a Kosovo) i en la qual es coordinava l’execució del projecte amb altres institucions universitàries europees, com ara la Conferència de Rectors Alemanys. A més, la cooperació acadèmica es va fonamentar a partir de diverses accions adreçades a la recuperació i actualització d’aquesta universitat en els seus àmbits docent i d’investigació, de gestió acadèmica, cultural i social, així com dels seus serveis i instal·lacions. Així mateix, el projecte va apostar per la recuperació del rol de la universitat com a dinamitzadora de la societat kosovar i com a nexe d’unió amb les xarxes universitàries europees i internacionals. Entre altres accions, es va procurar la formació i reciclatge del personal de la Biblioteca Nacional i Universitària de Kosovo, es van dotar d’infraestructures diferents centres universitaris i les universitats de la Xarxa Vives van acollir estades formatives del professorat kosovar.

Programa Algèria Universitats (PAU). Programa desenvolupat entre els anys 2007 i 2012 per la Xarxa Vives i la Conferència de Rectors d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria, amb la participació de 37 universitats (21 de la Xarxa i 16 d’Algèria). En el marc del PAU va dissenyar-se i executar-se un ampli programa d’intercanvi entre PDI, PAS i alumnat d’ambdues ribes de la Mediterrània, a través d’accions de docència, recerca i transferència del coneixement. En l’àmbit de la formació, es van aprofitar les temàtiques d’interès comú i la intensitat de les relacions històriques dels territoris per impulsar la creació d’equips de recerca interuniversitaris entre el nord i el sud, i desenvolupar línies d’investigació de continuïtat. Quant a la recerca, es va impulsar la creació d’equips de recerca interuniversitaris entre el nord i el sud i es van desenvolupar línies d’investigació de continuitat. A més, el PAU va comptar amb un eix de treball de sensibilització sobre la realitat algeriana per part de la comunitat universitària de la regió Vives, en el marc del qual es van desenvolupar camps de treball a Algèria i una exposició itinerant que va recórrer els territoris de parla catalana. Així mateix, es va posar en marxa un Aula Virtual que va permetre optimar la formació a distància en el marc del programa.

A més, durant els anys 2012 i 2013 un total 7 professors de la Xarxa Vives van viatjar a Moçambic, gràcies a una acció preparatòria que va permetre establir i consolidar relacions institucionals entre la Xarxa Vives i les institutions educatives i sanitàries del país. En aquest marc, responsables de la Universitat de Zambeze van realitzar visites institucionals a les universitats de la Xarxa. Aquests intercanvis van servir per establir unes relacions preferents per part de les universitats dels territoris de parla catalana i, en alguns casos, iniciar projectes en comú. Entre els diferents objectius assolits, destaca el programa Fisiàfrica.