Les persones interessades a cursar estudis de grau a una universitat de la Xarxa Vives a l’Estat espanyol han de complir els requisits següents:

 • Haver finalitzat els estudis preuniversitaris en països de la Unió Europea, Suïssa, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o la Xina. Aquests estudiants no han de realitzar la Prova d’Aptitud d’Accés a la Universitat (PAAU). Només han de complir els requisits exigits al seu país d’origen per accedir als estudis universitaris.
 1. La sol·licitud s’haurà de realitzar a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), al web de la  qual on es poden consultar les instruccions i la documentació que es requereix.
 2. Si l’alumne compleix tots els requisits d’accès, la universitat en la qual vol estudiar li expedirà una credencial per poder realitzar la preinscripció universitària. La matrícula serà posterior a la preinscripció.
 • Haver finalitzat estudis preuniversitaris en un país diferent als esmentats anteriorment. Hi ha diverses possibilitats d’accés a la universitat:
  1. Aquests estudiants hauran d’homologar prèviament els seus estudis al sistema espanyol. La gestió es realitza a través del Ministeri d’Educació.
  2. Superar la Prova d’Aptitud d’Accés a la Universitat (PAAU). Aquesta prova, per a estudiants de sistemes educatius estrangers, està organitzada per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).
  3. Realitzar la preinscripció universitària a través de la pàgina web de cada universitat. Posteriorment, tindrà lloc la matriculació.
 • Haver iniciat estudis universitaris en un altre país. Si l’alumne vol continuar els seus estudis universitaris en una universitat espanyola, haurà de sol·licitar la convalidació dels seus estudis a través de la universitat espanyola on està interessat a continuar la seua formació.
 • Haver acabar uns estudis de grau a un altre país. Aquests estudiants hauran d’homologar el títol prèviament.

Les persones interessades a cursar estudis de màster o doctorat poden sol·licitar-ne l’admissió directament a la universitat espanyola on vulguen realitzar els estudis.

Per poder accedir-hi hauran de complir alguns d’aquests requisits:

 • Tenir un títol universitari de grau obtingut en una universitat espanyola o de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
 • Tenir un títol universitari de grau obtingut en algun altre país. En aquest cas la universitat on l’estudiant vol continuar els estudis haurà de comprovar que el nivell d’estudis és equivalent als estudis universitaris de grau a l’estat espanyol.

A més a més, per accedir al doctorat els alumnes hauran d’haver cursat almenys 60 crèdits ECTS en un programa de doctorat o de màster.

Cost dels estudis a Espanya

Aproximadament la matrícula d’estudis de grau en les universitats públiques espanyoles té un cost d’entre 500 i 1.100 euros per curs. Aquestes taxes són oficials i públiques i s‘estableixen per llei de la Comunitat Autònoma.

En una universitat privada, el cost de la matrícula d’estudis de grau pot oscil·lar entre 5.000 i 12.000 euros per curs acadèmic, segons la carrera i la institució elegida. L’import de les taxes acadèmiques en les universitats privades està establert per la universitat mateixa.

Cal destacar que tant en les universitats públiques com en les privades, la quantitat que els alumnes pagaran variarà en funció del nombre de crèdits als què es matricule, segons la carrera i el rendiment acadèmic, ja que es produeixen recàrrecs a l’hora de matricular-se per segona o posteriors vegades d’una o més assignatures.
Llibre recomanat

Actualitat universitats

 • Universitat Pompeu Fabra

  Universitat Pompeu Fabra

  Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular