Les comissions són òrgans de treball creats per a desenvolupar el pla d’actuació anual de la Xarxa, d’acord amb la coordinació de la Comissió Permanent. Totes les comissions estan constituïdes per 22 membres, un per cada universitat. Els grups de treball (GT) són equips de caràcter específic i se centren a dur a terme les accions previstes en el marc d’un àmbit d’actuació o a desenvolupar un projecte concret.

Composició de la Comissió de Relacions Internacionals i Cooperació
Composició de la Comissió de Llengua
Composició de la Comissió de Cultura

Consell Assessor Via Universitària II

GT Igualtat de gènere
GT Programes Sènior
GT Estudiants
GT Mobilitat
GT Universitats saludables
GT Publicacions
GT Cooperació al Desenvolupament
GT Fisiàfrica
GT Terminologia i Nomenclatura (C. Llengua)
GT Aprenentatge (C. Llengua)
GT Qualitat Lingüística. Secció d’anglès (C. Llengua)
GT Qualitat Lingüística. Secció de català (C. Llengua)
GT d’Extensió d’Ús (C. Llengua)
GT Gestió cultural

A banda d’aquests grups, de manera quotidiana es creen altres grups de treball específics per un període determinat.
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular