1. OBJECTIU: Atorgar ajuts per assistir als cursos o activitats d’estiu que promouen les universitats de la Xarxa Vives.
2. ADREÇADA A: Estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguen cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguen més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.
3. IMPORT DE L’AJUT: L’import màxim de l’ajut queda fixat pel quadre d’ajuts específic adjunt a la convocatòria.
4. OBJECTE DE L’AJUT: Despeses de desplaçament, allotjament i matrícula; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. Els cursos a distància no són susceptibles de rebre ajut de mobilitat.
5. CONVOCATÒRIA: De 2 de maig a 1 de juny.
6. INFORMACIÓ: La resolució es farà abans del 15 de juny. Està previst que no s’atorgue més d’un ajut per persona i convocatòria. A partir del dia següent a la resolució es podran trobar els resultats als punts d’informació habituals de cada universitat.
7. CRITERIS DE RESOLUCIÓ: Seran els propis de cada universitat, atenent també als següents principis:

  • Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
  • Prioritzar la participació en les activitats organitzades conjuntament per les universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
  • Afavorir l’equilibri territorial.
  • No atorgar més d’un ajut per persona i convocatòria.

Si desitgeu més informació, podeu adreçar-vos al punt d’informació corresponent de la vostra Universitat.

Quadre d’ajuts
Punts d’informació i participació de les universitats en cada modalitat d’ajut
Bases per imprimir