1. OBJECTIU Atorgar ajuts per promoure la mobilitat del personal d’administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la Xarxa o de les seues universitats membres.
2. ADREÇADA A Personal d’administració i serveis, laboral o funcionari.
3. IMPORT DE L’AJUT D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i matrícula o inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.

D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria.

4. OBJECTE DE L’AJUT Realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la XVU i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball organitzades per la XVU o per les seues universitats membres que:

1. Supose un desplaçament a una universitat diferent de la procedència.
2. Implique un desplaçament superior a 50 km de distància.
3. Que l’estada no sigua superior a 5 dies laborables.

Les activitats no presencials s’exclouen de rebre ajut de mobilitat.

5. CONVOCATÒRIA Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.
6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 1. Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds  (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitze amb posterioritat a aquesta.

2. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.

3. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

7. RESOLUCIÓ Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.
8. INFORMACIÓ A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar al web de la Xarxa i als llocs habituals d’informació de cada universitat.
9. CRITERIS DE RESOLUCIÓ Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:

– Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
– Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives o les que done preferència.
– Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
– Afavorir l’equilibri territorial.

 

Quadre de desplaçaments
Punts d’informació i participació de les universitats en cada modalitat d’ajut
Bases per imprimir