1. OBJECTIU Atorgar ajuts per promoure la mobilitat del professorat universitari per realitzar estades per impartir docència la llengua de treball de les quals siga el català, a universitats de la XVU.
2. ADREÇADA A Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet.
3. IMPORT DE L’AJUT D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.

D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria..

4. OBJECTE DE L’AJUT Realitzar estades per impartir docència la llengua de treball de les quals siga el català, a universitats de la XVU, que impliquen un desplaçament a una universitat diferent a la de procedència i superior a 50 km de distància.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajudes o pagaments per la mateixa activitat.

5. CONVOCATÒRIA Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.
6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUS

1. Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitze amb posterioritat a aquesta.

2. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.

3. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

7. RESOLUCIÓ Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.
8. INFORMACIÓ A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar al web de la Xarxa i als llocs habituals d’informació de cada universitat.
9. CRITERIS DE RESOLUCIÓ

Són els propis de cada universitat, atenent al següent principi per a aquesta acció:

– Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
– Afavorir l’equilibri territorial.


Quadre de desplaçaments
Punts d’informació i participació de les universitats en cada modalitat d’ajut
Bases per imprimir

… i encara més:
Si t’agrada el DRAC PDI, potser també t’interessen el nostre web de programes de finançament de la recerca i la llibreria electrònica universitària.

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>

1. OBJECTIU

Atorgar ajuts per promoure la mobilitat del professorat universitari per participar a cursos, seminaris o congressos de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres, o per a l’organització conjunta d’altres activitats culturals en el marc de les universitats de la XVU.

2. ADREÇADA A

Personal docent o investigador amb dedicació a temps complet.

3. IMPORT DE L’AJUT

D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i matrícula o inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.

D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria.

4. OBJECTE DE L’AJUT

Assistir a cursos, seminaris o congressos organitzats per la Xarxa Vives o per les universitats membres de la XVU, iniciar una investigació o projecte, o per a l’organització conjunta d’altres activitats culturals i acadèmiques en el marc de les universitats de la XVU i que impliqui un desplaçament a una universitat diferent a la de procedència i superior a 50 km de distància.

5. CONVOCATÒRIA

Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds han de presentar-se abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a l’activitat.

En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.

No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

7. RESOLUCIÓ

Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

8. INFORMACIÓ

A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar al Web de la Xarxa i als llocs habituals d’informació de cada universitat.

9. CRITERIS DE RESOLUCIÓ

Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:

Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives d’Universitats o les que la XVU doni preferència.

Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats pertanyents a la Xarxa Vives d’Universitats.

Afavorir l’equilibri territorial.