Universitat d’Alacant

 

LICATMED 
Àmbit: literatura catalana medieval
http://www.iifv.ua.es/licatmed/inici/

BILICAME
Àmbit: corpus bibliogràfic /on line/ de la literatura catalana antiga
http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/

CONCORMARCH
Àmbit: concordances lematitzades de les poesies d’Ausiàs March
http://www.iifv.ua.es/concordador

Biblioteca d’autor Ausiàs March
Àmbit: síntesi biobibliogràfica, manuscrits, edicions, traduccions, estudis, fonoteca, imatges i concordances lematitzades
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/ausiasmarch/

 

Universitat Autònoma de Barcelona

 

CEFID Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica
Àmbit: cultura i literatura catalanes del s. XX
http://www.cefid.uab.cat

CLT Centre de Lingüística Teòrica (abans GGT )
(grup consolidat 2005SGR-00753)
Àmbit: lingüística, llengua catalana, llengua castellana
http:seneca.uab.es/clt

GELCC Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània
(grup consolidat 2005SGR-00473)
Àmbit: literatura catalana contemporània
http:seneca.uab.es/gelcc 

GrEP Grup d’Estudis de Prosòdia
Àmbit: prosòdia i entonació del català
http://prosodia.uab.cat 

Grup de Fonètica Experimental IEC/UAB
(grup consolidat 2005SGR-00864)
Àmbit: llengua catalana, fonética
http://www.iec.cat/coneixement/entrada_c.asp?c_epigraf_num=155

Grup de Literatura Catalana Medieval
(grup consolidat 2005SGR-00346)
Àmbit: literatura catalana medieval
http://www.narpan.net

GRAE Grup de Recerca en Arts Escèniques
Àmbit: teatre català, arts escèniques
http://grupsderecerca.uab.cat/grae/

Llengua i Mèdia. Grup investigador de la llengua en els mitjans de comunicació
Àmbit: llengua catalana en els mitjans de comunicació
http://filcat.uab.cat/llenguaimedia/

GrEP Grup d’Estudis de Prosòdia
Àmbit: fonética catalana, entonació i prosòdia
http://prosodia.uab.cat

 

Universitat de Barcelona

 

Recerca en literatura

Aula Carles Riba
L’Aula Carles Riba és un àmbit obert de debat entre els estudiosos de la cultura clàssica i la catalana, i es proposa, com a objectiu principal, de dilucidar el paper dels autors clàssics i de l’humanisme en la nostra història literària i ideològica.
http://www.ub.edu/acr/

Centre de Documentació Ramon Llull
El Centre de Documentació Ramon Llull té com a objectius la promoció de la recerca especialitzada sobre Ramon Llull i el lul•lisme i els seus contextos cultural i científic i la difusió, la promoció i la gestió dels estudis lul•lians, en particular, i de la literatura catalana medieval, en general. Treballa en tres àmbits principals de recerca: la documentació i la bibliografia, l’edició i el tractament informatitzat de textos catalans medievals, els estudis sobre Ramon Llull i el seu context i la difusió dels estudis lul•lians.
http://www.cdocllull.narpan.net/

Corpus Digital de Textos Catalans Medievals
El projecte Corpus Digital de Textos Catalans Medievals II (CODITECAM II), té com a objectiu sistematitzar i gestionar mitjançant una xarxa de bases de dades relacionals els resultats de la investigació del grup de recerca en quatre dels àmbits fonamentals en la història de la literatura catalana medieval: Ramon Llull (Llull DB), Francesc Eiximenis (Eiximenis DB), els cançoners catalans (Cançoners DB) i els seus poetes, i els traductors al català i les seves obres (Translat DB).
http://www.narpan.net/recerca/projecte-coditecam/coditecam-2.html

Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana
El Grup de Recerca Consolidat “Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana” compta amb equips de recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona. Els seus materials de treball són accessibles mitjançant la web Narpan.
http://www.narpan.net/

Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents
El Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents (GELIV) vol actuar com un marc per a la reflexió i la comprensió de l’activitat literària catalana durant el segle XIX. Pren per objecte la varietat característica dels usos literaris del segle dit «de la Renaixença» i s’imposa l’objectiu de contribuir a l’actualització del seu coneixement en l’interès per la renovació documental, la transversalitat i la dilució de les fronteres disciplinars.
http://www.ub.edu/geliv/

Mimesi
El projecte Mimesi té com a objectiu primordial fixar el pensament literari a l’àmbit català durant el Renaixement, el Barroc i el Neoclassicisme. Línies de treball: base de dades base de dades on-line que exhuma, analitza i descriu el corpus textual, antologia Poètiques renaixentistes, antologia Poètiques barroques, antologia Poètiques neoclàssiques, volum de síntesi, edicions crítiques.
http://stel.ub.edu/mimesi/

POCIÓ poesia i educació
El grup “POCIÓ poesia i educació” és grup de recerca consolidat i actualment desenvolupa un projecte de poesia experimental catalana. Des de 2003 està experimentant en diversos nivells educatius un corpus de poesia catalana, castellana i universal, a partir del lloc web www.viulapoesia.com.
http://www.pocio.cat/

Sciència.cat
Sciència.cat posa a l’abast de la comunitat acadèmica internacional i del públic il•lustrat en general una part del patrimoni històric català encara poc conegut i estudiat: el constituït per les obres de caràcter científic i tècnic que van circular en llengua catalana —tant en redacció original com en traducció a p artir d’altres llengües— durant els últims segles de l’Edat Mitjana i el primer Renaixement (ss. XIII-XVI).
http://www.sciencia.cat/

SLIMM
El Seminari de Literatura i Cultura de l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna (SLIMM) és un fòrum universitari de debat sobre la recerca en curs a propòsit dels textos d’àrea catalana produïts entre els segles xiii i xviii i del context literari i cultural medieval, renaixentista, barroc i il·lustrat. Se celebren entre cinc i set reunions cada semestre.
http://slimm.narpan.net/

Recerca en lingüística

Coherència textual i estils discursius
El projecte Coherència textual i estils discursius (COHESTIL) planteja com a objectiu general l’anàlisi dels indicadors verbals i no verbals de la coherència textual en relació amb els estils discursius. COHESTIL pretén analitzar les diferents manifestacions de la coherència textual a partir de la comparació de textos procedents de diversos corpus elaborats en projectes anteriors.

Descripció i interpretació de la variació dialectal: aspectes fonològics i morfològics del català
El projecte DIVaD forma part d’un projecte coordinat amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Té per objectiu estudiar un conjunt de fenòmens fònics segmentals, morfofonològics i de morfologia flexiva basant-se en les varietats dialectals del català, amb extensió comparativa a altres llengües tipològicament afins.
http://www.ub.edu/web/ub/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/projectes/fitxa/D/PJ008912/index.html

Explotació d’un corpus oral dialectal
El projecte Explotació d’un corpus oral dialectal: anàlisi de la variació lingüística i desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la transcripció automatitzada (ECOD) té per objectiu estudiar la variació lingüística i desenvolupar aplicacions informàtiques per a la transcripció automatitzada a partir de l’explotació de les dades d’un corpus oral dialectal del català.
http://www.ub.edu/lincat/

Grup d’Estudi de la Variació
El Grup d’Estudi de la Variació (GEV) aplega els diferents projectes de recerca dirigits per membres del departament que tenen per objecte d’estudi la variació lingüística des de diferents perspectives, la dialectològica, la històrica, la pragmàtica i la sociolingüística. Actualment, el Grup d’Estudi de la Variació està format cinc projectes de recerca.
http://www.ub.edu/GEV/

Llengua i publicitat
El grup investigador Llengua i publicitat (LiP) té com a objectiu l’estudi de la llengua i del discurs de la publicitat i l’estudi de les implicacions socials, culturals i pedagògiques del missatge publicitari.
http://www.lipgrup.cat/forms/home.php

Resocialización lingüística en educación secundaria
Aquest projecte s’emmarca en la línia de recerca de Sociolingúística educativa. L’objectiu del projecte és analitzar l’evolució de les competències, els usos, les ideologies lingüístiques i identitàries, i les pràctiques culturals dels preadolescents i adolescents de Catalunya, la Franja i les Illes Balears. El projecte combina una metodologia demoscòpica (qüestionaris) amb entrevistes i grups de discussió i amb proves d’expressió oral en català i de castellà, i es basa en el seguiment longitudinal des de 6è d’Educació Primària fins a 4t d’ESO dels mateixos informants.
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/projectes/fitxa/R/PJ008687/index.html

Scripta i variació dialectal
Scripta i variació dialectal té com a objectiu general reunir un corpus automatitzat de textos representatius de la llengua, des del segle XIII fins al segle XX, que ens permeti d’estudiar la variació diatòpica, així com les eventuals incidencies de la diastràtica per a intentar trobar pautes de comportament generals de la relació entre llengua oral i escri ta, a partir del que observem en el cas concret del català.
http://www.scripta.ub.edu/

 

Universitat de Girona

 

Institut de Llengua i Cultura Catalanes
L’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) de la Universitat de Girona és una unitat de recerca dedicada a la investigació científica relacionada amb la història de la llengua i la literatura catalanes i de tots aquells aspectes que hi tinguin algun punt de contacte. Creat l’any 1986, és l’únic institut de recerca dedicat a la filologia catalana existent en el sistema universitari català, i aplega al voltant de cinquanta investigadors, tant catalans com de la resta d’Europa, que es dediquen a la investigació en totes les disciplines relacionades amb la filologia catalana.
http://www.udg.edu/ilcc

Grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada- LIDIAGC
Les línies de recerca del grup són: Gramàtica comparada de les llengües i variants lingüístiques romàniques, Gramàtica històrica;  Relació entre canvi lingüístic, variació i adquisició de primeres i segones llengües (fonètica, fonologia i sintaxi).
http://www.udg.edu/tabid/7582/Default.aspx

Grup d’Història de la Llengua
El Grup d’Història de la Llengua (GHL) de la Universitat de Girona té el seu origen en la preparació, per part dels professors Josep Maria Nadal i Modest Prats, de la Història de la llengua catalana (1r. vol.: 1982) i en l’equip d’investigadors que va anar conformant-se entorn d’aquest projecte. Des dels inicis, la recerca en la història de les llengües s’ha volgut enfocar amb una perspectiva interdisciplinària, incorporant aportacions provinents del camp de la literatura, de la història social o d’altres disciplines aparentment més allunyades com ara la sociologia, la psicologia o la filosofia del llenguatge. Actualment, aquest grup de recerca consta d’una desena de membres i incorpora regularment investigadors d’altres àmbits en els seus projectes.
http://www.udg.edu/tabid/16972/language/ca-ES/Default.aspx

NISE. Grup de Literatura Catalana Moderna
NISE aplega els membres del grup UdG de literatura moderna i col·laboradors en projectes diversos. La pàgina conté informació sobre la activitat investigadora i de transferència del grup, la formació docent d’investigadors i una biblioteca digital, amb publicacions del grup a text complet i textos literaris moderns. Inclou una base de dades que inventaria la producció poètica barroca catalana reunida en manuscrits.
http://www.nise.cat/ 

Qüern. Bibliografia de literatura i història de la llengua catalanes medieval i moderna
Qüern és un butlletí bibliogràfic de literatura i llengua catalanes antigues, del segle XII fins a mitjan segle XIX. Des de 1993, recull totes les referències bibliogràfiques de llibres (estudis i edicions de textos) i articles publicats arreu del món. Van sortir set reculls biennals en format llibre fins al 2007; actualment constitueix una BD en línia.
http://www.quern.cat/

Eiximenis DB
En els darrers anys la Universitat de Girona ha estat la principal impulsora dels estudis sobre la figura, l’obra i la influència de Francesc Eiximenis. L’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG, doncs, ha promogut l’edició de les Obres de Francesc Eiximenis, coeditades per la Universitat i la Diputació de Girona, i l’estudi i la divulgació de la trajectòria i l’obra d’aquest autor gironí medieval.
http://www.eiximenis.narpan.net

Cançoners DB
Cançoners DB és una base de dades relacional sobre els cançoners catalans, vinculada al Corpus de Poesia Europea Medieval. Anirà acompanyada amb una bibliografia i una biblioteca electròniques, que uniran text, imatge i bibliografia secundària amb l’objectiu de crear un instrument exhaustiu, que progressivament vagi abraçant totes les dades sobre els cançoners. Cançoners D, per tant, presenta en un sol lloc web tota la informació sobre la tradició de cançoners catalans medievals, i va completant de manera sistemàtica els buits existents en aquest camp d’estudis.
http://www.candb.narpan.net

Biblioteca Digital. Studia Humanitatis
La BD Studia Humanitatis és un web destinat a la recopilació de materials i estudis sobre l’Humanisme català. Hi podeu consultar les biografies, les bibliografies i els textos més importants dels humanistes catalans, i també hi trobareu un apartat amb estudis sobre aquests mateixos autors.
http://www3.udg.edu/ilcc/Eiximenis/html_eiximenis/portal_SH/index.htm

Càtedra Josep Pla. Universitat de Girona
La Càtedra Josep Pla, és fruit d’un acord entre la UdG, el grup Edicions 62 i la Fundació Josep Pla amb l’objectiu d’oferir a públic reedicions fiables i divulgatives de l’obra de l’escriptor, promoure la investigació dels fons documentals de l’autor dipositats a la Fundació Josep Pla i l’organització d’activitats al voltant de la seva obra, i rellegir l’obra de Josep Pla des de la contemporaneïtat.
http://www.udg.edu/tabid/18139/language/ca-ES/Default.aspx

Càtedra M. Àngels Anglada de Patrimoni Literari
La Càtedra M. Àngels Anglada té com a objectiu perpetuar la memòria i estudiar l’obra de l’escriptora que li dóna nom, a través de jornades de treball, seminaris, cursos, estudis i publicacions, destinats a contribuir a la divulgació d’una obra literària feta a l’ombra dels clàssics. Pretén també impulsar els estudis clàssics i promoure un espai de reflexió, de debat i d’estudi sobre el llegat de Grècia i Roma a la cultura catalana, especialment sobre la influència de les literatures grega i llatina clàssiques en la literatura catalana, però també sobre les relacions culturals establertes al llarg dels segles i fins avui entre Catalunya, Itàlia i Grècia.
http://www.udg.edu/cmaa

 

Universitat de Lleida

 

Fonètica
Àmbit: Fonètica i fonologia
http://www.filcat.udl.cat/recerca/341-grups-de-recerca-del-departament.html

Grup de Recerca Aula Màrius Torres
Àmbit: Literatura catalana contemporània
http://www.catedramariustorres.udl.cat/recerca/index.php

Seminari de Fraseologia
Àmbit: Fraseologia
http://www.filcat.udl.cat/recerca/341-grups-de-recerca-del-departament.html

Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu
Àmbit: Llengua i literatura de Ponent i el Pirineu

http://www.filcat.udl.cat/recerca/341-grups-de-recerca-del-departament.html

 

Universitat Oberta de Catalunya

 

Language Processing Group (LPG) [UOC]
Àmbit: Tecnologies lingüístiques, Lingüística cognitiva, Psicolingüística
http://lpg.uoc.edu/

Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL) [UAB,UB,UdL,UOC]
Àmbit: Processament del llenguatge
http://grial.uab.es/index.php?idioma=cat

 

Universitat Rovira i Virgili

 

Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús (ERLEU)
http://www.urv.cat/dfilcat/grups-de-recerca/equip-recerca-llengua-estruc-us-erleu/index.html

Gènere, Raça, Ètnia i Classe (GRÈC)
http://www.urv.cat/dfilcat/grups-de-recerca/genere-rac-etnia-classe-grec/index.html

Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC)
http://www.urv.cat/dfilcat/grups-de-recerca/grup-recerca-identitats-lit-catalana-grilc/index.html

Identitat Nacional i de Gènere a la Literatura Catalana
http://www.urv.cat/dfilcat/grups-de-recerca/identitat-nacional-genere-literatura-catalana/index.html

Literatura, Art i Representació a la Llarga Edat Mitjana (LAIREM)
http://www.urv.cat/dfilcat/grups-de-recerca/literatura-art-representacio-edat-mitjana-lairem/index.html

Manuscrits i Biblioteques a Catalunya
http://www.urv.cat/dfilcat/grups-de-recerca/manuscrits-biblioteques/index.html

 

Universitat de València

 

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV)
http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/

 

Grup de Literatura Catalana Contemporània de la Universitat de València

La ironía en la literatura catalana de la posguerra a nuestros días: entre la Modernidad y la Posmodernidad
Investigador principal: Vicent Simbor (UV)
http://www.uv.es/ironialitcat

La cultura catalana medieval i moderna en la tradició manuscrita i impresa (IV)
Investigador principal: Josep Enric Rubio (UV)

Disseny, acompanyament i avaluació d’experiències de promoció de lectura des de la web 2.0
Investigadora principal: Gemma Lluch (UV)

 

Participació en grups i projectes dirigits des d’altres centres o universitats

Estructura de Recerca Interdisciplinar “ERI Lectura” (UV)

Desarrollo de un tutor inteligente para enseñar competencias lectoras: un prototipo de libro de texto electrónico inteligente para materias curriculares
Investigador principal: Eduardo Vidal Abarca (UV)

Gramàtica del català antic
Investigador principal: Josep Martines (UA)

Corpus Informatitzat del Català Antic
Direcció: Joan Torruella (UAB)
http://lexicon.uab.es/cica

Grup Manuscrits. Grup de Recerca d’Història Moderna. Identitats, cultura i pensament polític en el procés de construcció nacional català
Investigador principal: Antoni Simon (UAB)
http://grupsderecerca.uab.cat/manuscrits/

GEV(Grup d’Estudis de la Variació)
Investigador principal: Joanquim Viaplana (UB)

Cohargument (Cohesión y argumentación en géneros conversacionales discursivos)
Investigadora principal: Núria Alturo (UB)

GELIV Grup d’Estudis de la Literatura del Vuit-cents (UB)
http://www.ub.edu/geliv

ALIENTO (Analyse Linguistique Interculturelle d’Énoncés Sapientiels et de leur Transmission de l’Orient à l’Occident et de l’Occident à l’Orient)
Investigadores principals: Marie-Christine Bornes i Marie-Sol Ortolà. Adscrit a INALCO (Institut National de Langues Orientales) i Université Nancy 2-MSH Lorraine.
http://www.aliento.eu