Qui pot participar
Els equips interessats a participar-hi hauran d’adscriure’s a alguna de les universitats de la Xarxa Vives organitzadores de fases locals. Cada centre competirà contra els equips d’altres centres que s’hagen adscrit a la mateixa universitat de referència.

El nombre d’equips per fase local és limitat i s’acceptaran per rigorós ordre de preinscripció.

Cada centre només podrà inscriure un equip. Excepcionalment, i a criteri de la universitat organitzadora de la fase local, es podrien acceptar més d’un equip per centre. Un mateix centre no podrà inscriure equips a diferents universitats.

 

Període d’inscripció
El període d’inscripció es dividirà en dues fases:

  • Preinscripció: del 1 d’octubre al 9 de novembre de 2018.
  • Formalització d’inscripcions: del 19 de novembre al 14 de desembre de 2018.

En finalitzar el període de preinscripció, l’organització comunicarà als equips si han estat acceptats en la fase local a la qual s’han presentat.

En cas que un equip quede exclòs de la fase local a la qual s’ha preinscrit, l’organització comunicarà si queden places lliures en altres fases locals, a fi que l’equip puga valorar inscriure’s a una altra universitat.

Per tal de formalitzar la inscripció, el procediment serà el següent:

  1. El capità-tutor haurà d’emplenar la fitxa d’inscripció de cada membre de l’equip al formulari en línia que facilitarà l’organització.
  2. I aportar la documentació següent a la persona de contacte de la universitat de referència:
    1. Certificat del centre indicant quines persones formen part de l’equip i que estan matriculades al centre.
    2. Fotocòpia del document d’identitat o passaport (inclòs el capità-tutor).
    3. Autorització dels pares en el cas d’alumnes menors d’edat.

 

Preu
El preu d’inscripció en l’edició del curs 2018-2019 serà de 32,00 euros. La Xarxa Vives trametrà als IES participants la factura corresponent, després d’haver formalitzat la inscripció.