Aquesta secció reuneix la informació d’obligada publicació segons allò que estableixen, tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.


Informació institucional i organitzativa

 • Estatuts
 • Normativa general:
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (disposició addicional 16a).
  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 • Normativa fiscal:
  • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
  • Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
  • Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 • Número de registre de l’entitat:
  Registre d’Associacions número 161.264 · 18 de Juliol de 1996
 • Missió, visió i valors
 • Relació de socis
 • Composició dels òrgans de govern i organigrama de la entitat
 • Carta de serveis i activitats que desenvolupen

Informació econòmica i pressupostària
Llibre recomanat

Actualitat universitats