Aquesta secció reuneix la informació d’obligada publicació segons allò que estableixen, tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.


1. Normativa aplicable

1.1. Llei d’associacions
1.2. LOPD
1.3. Reglament
1.4. Llei de transparència
1.5. Llei de transparència valenciana
1.6. Llei de subvencions

2. Informació institucional i organitzativa

2.1. Definició estratègica
2.2. Estatuts
2.3. Número de registre: Registre d’Associacions número 161.264 del Ministeri d’Interior · 18 de Juliol de 1996
2.4. Organigrama
2.5. Socis

3. Informació de gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

3.1. Memòria d’activitats: 2015 | 2016 | 2017 | 2018
3.2. Pla d’actuació anual
3.3. Pressupost anual
3.4. Comptes anuals: 2015 | 2016 | 2017
3.5. Retribucions dels òrgans de direcció i administració

4. Informació de gestió administrativa

4.2. Relació de contractes amb administracions públiques
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular