Ajuts a la recerca Creu Casas Sicart

Ajuts a la recerca Creu Casas Sicart

La Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Muntaner convoquen ajuts a projectes de recerca en el context local i comarcal per a personal docent i investigador de les universitats de la Xarxa Vives, amb la col·laboració de la Direcció General d’Impacte Territorial i Social del Coneixement i el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu dels ajuts és promoure projectes de recerca que incorporin transferència de coneixement, que hagin estat proposats pel personal docent i investigador (PDI) de les universitats de la Xarxa Vives en el marc dels centres i instituts d’estudis de recerca local i comarcal i/o en col·laboració amb un centre o institut d’estudis local o comarcal, i que tinguin com a objectiu donar resposta a reptes vinculats al territori de referència o a l’especialitat temàtica de l’entitat, sempre que l’estudi es localitzi en un àmbit territorial concret.

Promoure projectes de recerca que incorporin transferència de coneixement, que hagin estat proposats pel personal docent i investigador (PDI) de les universitats de la Xarxa Vives en el marc dels centres i instituts d’estudis de recerca local i comarcal i/o en col·laboració amb un centre o institut d’estudis local o comarcal, i que tinguin com a objectiu donar resposta a reptes vinculats al territori de referència o a l’especialitat temàtica de l’entitat, sempre que l’estudi es localitzi en un àmbit territorial concret.

Els projectes hauran de presentar propostes d’aplicabilitat i de retorn social dels resultats. També caldrà que tinguin com a marc de referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible tant en el procés de recerca com en els resultats, que hauran de ser consultables en accés obert.

Els projectes proposats poden referir-se a qualsevol dels àmbits de coneixement de les ciències humanes i socials, així com de l’àmbit científic i tecnològic.

Els resultats de la recerca hauran de ser presentats en català o aranès.

Es valorarà la incorporació de les tecnologies digitals.

Personal docent i investigador, tant a temps complet com a temps parcial, de les universitats de la Xarxa Vives que hagin subscrit el conveni o que en disposin del compromís de signatura, que proposin un projecte de recerca d’abast local o comarcal en el marc d’un centre d’estudis local o comarcal.

Pot ser presentat per una única persona investigadora, o per un equip de recerca en partenariat amb un centre o institut d’estudis local o comarcal i on quedi acreditada la vinculació de la persona investigadora amb l’entitat i la participació activa de l’entitat en el projecte proposat.

Universitats participants a la convocatòria:

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili

Per aquesta convocatòria s’atorgaran:

 • 3 ajuts de 10.000 euros.
 • 4 ajuts de 5.000 euros.

La comissió responsable de realitzar la proposta de resolució tindrà la potestat de proposar canvis en la distribució dels lots, en funció dels projectes presentats.

 • Adquisició de material fungible per al projecte.
 • Retribució del personal temporal vinculat al projecte: preferentment estudiants becats directament des del projecte o encàrrecs formals a estudiants.
 • Serveis específics i/o tècnics necessaris per desenvolupar el projecte (màxim del 20 %).
 • Despeses derivades de la participació del centre d’estudis local en l’execució del projecte (màxim un 20 % del total).
 • Despeses estructurals del grup de recerca o de gestió, màxim un 20 %.
 • Reproducció de materials documentals.
 • Publicacions, exposicions o d’altres fórmules per a la transferència dels resultats.
 • Dietes i desplaçaments del personal investigador o personal temporal vinculades directament a la recerca.

Només es poden presentar despeses corresponents a 2022

Serà necessari que les sol·licituds integrin una de les opcions següents:

 1. Un/a PDI en el marc d’un centre d’estudis o en col·laboració amb un o més centres d’estudis locals.
 2. Un grup de recerca universitari o equip d’investigadors en el marc d’un centre d’estudis o en col·laboració amb un o més centres d’estudis locals.

No es pot presentar més d’una sol·licitud per PDI.

Els projectes s’hauran de realitzar en llengua catalana o aranesa.

Caldrà presentar la documentació següent:

 • Document 1:
  1. Sol·licitud amb declaració d’acceptació de les condicions, requisits i compatibilitat establerts a les bases i la documentació que s’adjunta.
 • Document 2: Descripció bàsica del projecte.
  1. Entitats i persones responsables.
  2. Projecte.
   • Identificació del projecte.
   • Memòria breu del projecte: marc teòric, estat actual de la qüestió, objectius, metodologia, pla de treball i aplicabilitat de la recerca (publicacions, exposicions, material didàctic, documental, etc.). Extensió màxima: 5.000 caracters.
   • Currículum breu on s’acrediti trajectòria acadèmica i vinculació amb centre d’estudis local de l’investigador o investigadora principal.
   • Pla de comunicació i difusió: productes que s’han previst.
   • Finançament i pressupost. 
  3. Full de dades principals del projecte.
 • Document 3: Acreditació de la vinculació i participació d’un o més centres d’estudis.

Els documents 1, 2 i 3 estan accessibles en aquesta web, a través dels botons de descàrrega que apareixen al final de la convocatòria.

Per fer la sol·licitud de l’ajut, caldrà emplenar el següent formulari en línia i adjuntar la documentació sol·licitada signada digitalment (Document 1, Document 2 i Document 3, descarregables en aquest web, al final de la convocatòria).

En cas que la persona investigadora no disposi de signatura digital s’haurà d’enviar obligatòriament per correu postal i per correu electrònic.

El procediment per presentar la sol·licitud serà el següent:

 • Accedir al formulari en línia i emplenar les dades bàsiques sol·licitades.
 • Adjuntar en els espais habilitats al formulari la documentació signada digitalment (Doc. 1, Doc. 2, Doc. 3)
 • En cas de no disposar de signatura digital, caldrà trametre una còpia en format  PDF i Word dels 3 documents per correu electrònic a l’adreça xarxa@vives.org (només tindrà valor instrumental) i per correu ordinari a Xarxa Vives d’Universitats, Universitat Jaume I, Àgora – local 10, av. Sos Baynat, s/n, 12006 Castelló de la Plana. Hauran de ser documents originals.

No s’admetran sol·licituds amb data d’admissió de correus ni enviaments electrònics  posteriors al termini de la convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar fins dijous 22 de setembre de 2022. Passada aquesta data només s’admetran aquelles sol·licituds que presentin el registre de sortida de correus que certifiqui que van ser enviades abans de la data límit. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses a la web de la convocatòria (www.vives.org/ajutscreuscasas). A partir d’aquest moment les entitats amb sol·licituds excloses disposaran de 10 dies hàbils per esmenar la documentació i presentar-la per correu postal i en format electrònic.

Les sol·licituds seran examinades per una comissió designada per la Xarxa Vives d’Universitats i per l’Institut Ramon Muntaner. Es podrà convocar les persones interessades a fi de sol·licitar qualsevol aclariment.

Les sol·licituds seran valorades a partir de l’aplicació dels criteris següents:

 • L’interès científic del projecte: objectius, pla de treball i metodologia i la seva adequació a l’objecte d’estudi. Fins a un màxim de 3 punts.
 • Impacte, necessitat o aportació en l’àmbit local o comarcal en què es desenvolupa. Fins a un màxim de 2 punts.
 • Partenariat amb un o diversos centres o instituts d’estudis locals i comarcals. Fins a un màxim de 2 punts.
 • Composició de l’equip de recerca: currículum de la persona investigadora principal i la seva adequació al projecte. Es valorarà la participació d’estudiants en el projecte a través de beques, pràctiques o l’elaboració de treballs de final de grau o de màster o tesis doctorals. Fins a un màxim de 2 punts.
 • Incorporació dels ODS tant en el procés de recerca com en els resultats. Fins a un màxim d’1 punt.
 • Viabilitat tècnica i econòmica i adequació del pressupost als objectius del projecte. Fins a un màxim d’1 punt.
 • Proposta de transferència de coneixement/aplicabilitat vinculada al projecte. Es valorarà l’ús de les tecnologies digitals. Fins a un màxim d’1 punt.

Només es valoraran aquelles sol·licituds amb una puntuació mínima de 6 punts 

El jurat serà l’encarregat de resoldre la concessió de les subvencions. El veredicte, que serà inapel·lable, es notificarà per escrit i a través de la web de la Xarxa Vives, la primera quinzena del mes d’octubre.

Consulteu la resolució provisional de projectes admesos i exclosos.

En el període d’un mes des de la data d’emissió del veredicte es podran recollir els projectes que no hagin estat seleccionats. Si en aquest termini no han estat requerits o retirats, restaran a la Secretaria Executiva de la Xarxa Vives d’Universitats i després de sis mesos seran destruïts.

El pagament dels ajuts es farà efectiu de la manera següent: es realitzarà un primer pagament del seixanta per cent de l’import en el moment de l’acceptació de l’ajut i el quaranta per cent restant quan finalitzi el projecte i es lliurin els resultats, com a màxim el 15 de novembre de 2022.

Les persones beneficiàries hauran de presentar la investigació finalitzada el 15 de novembre de 2022. En el cas de no haver finalitzat la recerca en els terminis convinguts, la persona sol·licitant podrà demanar una pròrroga o ampliació de termini, justificant-ne les raons que s’escaiguin. La demanda de pròrroga s’haurà de presentar abans que finalitzi el termini inicial de lliurament del treball. La pròrroga, en cas de concedir-se, no podrà superar el 15 de desembre. Els acords d’ampliació dels terminis o la seva denegació no són susceptibles de recursos.

 

Les persones beneficiàries hauran de presentar:

 1. Una memòria final del projecte. La memòria haurà de contenir el resultat de la investigació realitzada, en funció del mètode d’anàlisi emprat: bases de dades i/ o inventaris, recopilació de material, etc. S’hi haurà de constatar que el pla de treball dissenyat i els objectius marcats a la sol·licitud han estat assolits. La memòria haurà de contenir un apartat de conclusions del treball.
  Caldrà lliurar un exemplar de la memòria en suport paper i un en format electrònic a la Xarxa Vives d’Universitats (xarxa@vives.org).
 2. Una memòria econòmica justificativa de la totalitat del cost del projecte subvencionat en aquesta convocatòria*,segons el formulari que trobareu a la pàgina web de la convocatòria (www.vives.org/ajutscreuscasas), que inclogui:
  • Relació classificada de les despeses de la totalitat del projecte subvencionat sobre la base del pressupost presentat i amb explicació final de les possibles desviacions, si s’han produït. La relació ha d’indicar número d’identificació fiscal del creditor, número de factura o justificant, data d’emissió, import i data de pagament o venciment.
  • Justificants de la totalitat de l’ajut concedit:
   • Factures o altres documents de valor probatori equivalent i documentació acreditativa del pagament on es justifiqui la utilització de l’ajut. Les factures presentades hauran de correspondre al període comprés entre l’1 de gener i el 15 de desembre de 2022.
   • Relació detallada d’altres ingressos, subvencions o ajuts públics o privats que hagin finançat el projecte subvencionat, amb indicació de l’import i la seva procedència.
 3. Documentació acreditativa de la utilització en els elements informatius i de difusió del projecte subvencionat dels logotips indicats en aquestes bases.

*Només es podran presentar en el compte justificatiu despeses corresponents al 2022.

Les entitats convocants tenen la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar l’acord de concessió, en cas que s’alterin les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

Si l’entitat realitza el projecte subvencionat però el cost final és inferior al cost pressupostat amb un decrement superior al 20% del pressupost inicial, es realitzarà una reducció proporcional de la subvenció. Si la reducció es deu a una reducció de les aportacions pressupostades d’altres organismes es pot incórrer en un decrement del 30%.

 

Quadre de decrements i reduccions:

 • Entre el 21% i el 30%: 100 euros de reducció de l’import
 • Entre el 31% i el 60%: 200 euros de reducció de l’import
 • A partir del 61%: 300 euros de reducció de l’import

Si en algun moment algun dels projectes ha de renunciar a l’ajut atorgat, ho haurà de comunicar per escrit a la Xarxa Vives d’Universitats i fer-hi constar els motius de la renúncia. En cas que ja hagi percebut una part de l’import de l’ajut, haurà de ser reintegrat juntament amb els interessos meritats.

La Xarxa Vives d’Universitats pot procedir a la revocació total o parcial de l’ajut en els supòsits següents:

 1. Incompliment de l’obligació de presentar el treball abans del termini
 2. En cas que s’apreciïn desviacions respecte del projecte inicial presentat, amb l’audiència prèvia dels
 3. Desviacions respecte el projecte inicial, que no hagin estat notificades i aprovades pels convocants.
 4. Incompliment de la resta d’obligacions previstes en les bases.

Els drets d’autoria corresponen a les persones investigadores responsables dels projectes.

Les publicacions o altres materials de difusió derivats de projectes finançats en aquesta convocatòria hauran de fer constar, en cada edició que se’n pugui fer, la menció expressa a l’ajut concedit a la portada o contraportada, i n’hauran de lliurar un exemplar a la Xarxa Vives d’Universitats, a l’Institut Ramon Muntaner i a la universitat/s i centres d’estudis participants. Així mateix, caldrà fer constar els logotips de la Xarxa Vives d’Universitats, l’Institut Ramon Muntaner i la Generalitat de Catalunya.

A més de l’obligació descrita a l’apartat anterior, les persones beneficiàries dels ajuts es comprometen a:

 • Proporcionar la informació que els sigui requerida per part de la Xarxa Vives d’Universitats i de l’Institut Ramon Muntaner.
 • Comunicar per escrit qualsevol canvi. Si aquest implica una modificació substancial de projecte, serà revisat per la comissió responsable de la proposta de resolució dels ajuts, valorada, revisada pel patronat i l’ajut podrà ser revocat.
 • Fer constar en qualsevol comunicació vinculada amb el treball de recerca el suport rebut per part de la Xarxa Vives d’Universitats, l’Institut Ramon Muntaner, la Generalitat de Catalunya la universitat/s i centre o centres d’estudis vinculats al projecte.
 • En el cas dels centres d’estudis implicats, incorporar les seves dades si encara no ho han fet al portal a Internet de l’Institut Ramon Muntaner, actualitzar-les i col·laborar en d’altres projectes de l’Institut i també al RECERCAT.

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, que serà inapel·lable.

Xarxa Vives d’Universitats

Secretaria Executiva
Universitat Jaume I. Edifici Àgora, local 10.
Av. Sos Baynat, s/n · 12006 Castelló de la Plana.
Telèfon: + 34 964 72 89 93
Correu electrònic: xarxa@vives.org

 

Institut Ramon Muntaner

Fundació Privada dels Centres d’Estudi de Parla Catalana
Mas de la Coixa, Rotonda de l’Eix de l’Ebre N-420 s/n · 43770 Móra la Nova, Ribera d’Ebre
Telèfon: 977401757
Correu electrònic: nuria@irmu.org

Organitza
Logo-XVU_sense-fons-1280x287
InstitutRamonMuntanerAltaResolucio_270px
Col·labora
gencatcolor