Presentació


Tots els substantius, adjectius i verbs que componen els ensenyaments s’escriuen en majúscula inicial, llevat...

admin maig 21, 2022

Presentació

Resultats d'aprenentatge


Els noms i adjectius que formen els títols s’escriuen en majúscula inicial, excepte el genèric...

admin maig 21, 2022

Metodologia

Presentació


Tots els noms, adjectius i verbs que formen part dels cursos no oficials s’escriuen en...

admin maig 21, 2022

Presentació


Els noms i adjectius que formen les assignatures s’escriuen en majúscula inicial. (A la UOC...

admin maig 21, 2022

Competències

Continguts

Objectius


Les disciplines s’escriuen en minúscules.

admin maig 21, 2022

Presentació

Resultats d'aprenentatge


Els noms i adjectius que formen part de les mencions i les especialitats s’escriuen en...

admin maig 21, 2022

Competències

Continguts

Objectius


Els noms i adjectius que formen part de les àrees de coneixement s’escriuen en majúscula...

admin maig 21, 2022

Presentació


Els noms i adjectius que formen el nom de les unitats que imparteixen la docència...

admin maig 21, 2022

Avaluació


Les normatives acadèmiques s’escriuen en rodona i només el genèric du majúscula inicial.

admin maig 21, 2022

Continguts


Els temes s’escriuen en minúscules, llevat de les paraules que s'escriuen amb majúscula distintiva (per...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius


Com a criteri general, no s’ha d’abusar de les majúscules. Cal consultar els criteris d’ús...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Continguts


El primer cop que s’usa una sigla s’ha d’escriure desenvolupada la denominació a què es...

admin maig 21, 2022

Continguts


L'apostrofació dels articles i la preposició de davant de les sigles varia segons si es...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Continguts


A l’hora d’escriure les sigles en plural, convé tenir en compte de quin tipus de...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Continguts

Metodologia


Deixeu un espai en blanc entre el símbol i la xifra a què es refereix.

admin maig 21, 2022

Avaluació

Continguts

Metodologia


Assegureu-vos que useu el símbol correcte de la paraula que voleu abreujar.

admin maig 21, 2022

Avaluació

Objectius


Useu la coma per separar la part entera d’una xifra de la decimal.

admin maig 21, 2022

Avaluació

Metodologia


Quan us referiu a càrrecs unipersonals, professions o titulacions, escriviu la forma corresponent segons el...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Metodologia


Recomanem l’ús de la forma estudiant en comptes d’alumne, ja que la primera pot ser...

admin maig 21, 2022

Continguts


Els elements simples que apareixen en diversos apartats del pla docent s’escriuen sense punt final.

admin maig 21, 2022

Bibliografia

Competències

Continguts

Objectius


Els títols i subtítols s’escriuen sense punt final, encara que tinguin puntuació interna.

admin maig 21, 2022

Continguts


Quan en qualsevol apartat que no sigui el temari us referiu a un tema del...

admin maig 21, 2022

Continguts


Els encapçalaments dels apartats s’escriuen sense punt final.

admin maig 21, 2022

Continguts


En general en les enumeracions amb xifres, després de la xifra es pot escriure un...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Continguts


Les enumeracions es poden escriure amb punt al final de cada element, amb punt al...

admin maig 21, 2022

Avaluació


Les citacions de normatives s’escriuen en rodona i entre cometes.

admin maig 21, 2022

Bibliografia


Per a les referències i citacions bibliogràfiques, seguiu les indicacions de la vostra universitat.

admin maig 21, 2022

Bibliografia


Seguiu les recomanacions següents per garantir la coherència de les referències bibliogràfiques.

admin maig 21, 2022

Consulteu la fitxa de Lèxic i Terminologia > Manlleus > Manlleus i formes catalanes.

14

» Les referències bibliogràfiques contenen errors i no segueixen criteris estàndard. Cal seguir l’estil bibliogràfic adoptat. (Convencions formals » Bibliografia

13

» Cal utilitzar llistes numerades o sense numerar quan sigui necessari. 

» Cal escriure les dates i les hores de la mateixa manera cada vegada que apareixen al pla docent.

12

» La informació no està estructurada. Utilitzeu les eines que teniu a mà (llistes numerades i sense numerar amb nivells i subnivells) per marcar la jerarquia de la informació.

11

» Aquest és un títol de tercer nivell. Cal mantenir el mateix tractament tipogràfic per als diferents nivells de jerarquia al llarg de tot el document. (Estructura » Nivells de la jerarquia)

10

» La numeració de les llistes ha de ser homogènia. Ha de respectar els criteris adoptats en la resta de llistes del document.
(Estructura » Numeració de les llistes

9

» Un cop jerarquitzada tota la informació de l’apartat «Continguts», cal decidir quines parts han de rebre un tractament homogeni (per exemple, amb llistes numerades, com en la resta de blocs) i quines parts poden rebre un tractament diferenciat. En tot cas, la manera d’estructurar el text d’un índex de continguts ha de permetre entendre’l amb un sol cop d’ull.
(Estructura » Numeració de les llistes)

8

» La llista d’ítems s’ha definit manualment.
(Estructura » Llistes manuals)

» Els ítems d’un índex de continguts no han de tenir puntuació final.
(Llengua » Puntuació)

7

» La jerarquia de la informació ha de ser molt clara. Eviteu les estructures complexes, amb puntuació interna, que dificultin la comprensió i comportin problemes de majúscules i minúscules. 
(Estructura » Estructures de l’índex de continguts)

6

» Aquest és un títol de quart nivell. Cal mantenir el mateix tractament tipogràfic per als diferents nivells de jerarquia a llarg de tot el document. I aquest tractament no pot ser el mateix que el del nivell superior o inferior.
(Estructura » Nivells de jerarquia

» Els números de bloc, apartat, etc. (Bloc I, Apartat 2, Secció 3, etc.) se separen del títol pròpiament dit només amb un punt (Bloc 1. Fisiopatologia…).

5

» Les competències s’han de correspondre amb les que figuren en la memòria de verificació de cada títol. (Bones pràctiques » Competències)

» Els ítems de la llista no comencen amb el mateix tipus d’element (la mateixa forma verbal o una paraula de la mateixa categoria). (Estructura » Apartats homogenis)

4

» La llista d’ítems s’ha definit manualment.
(Estructura » Llistes manuals)

» La llista combina ítems numerats amb ítems no numerats.
(Estructura » Numeració de les llistes)

» Comprova que a la teva universitat els resultats d’aprenentatge i les competències tenen un codi de referència. Si el tenen, utilitza’l i assegura’t que el format sigui coherent.
(Bones pràctiques » Competències)

» Els ítems de la llista no comencen amb el mateix tipus d’element (nom o verb).
(Estructura » Apartats homogenis)

3

» La codificació de caràcters és incorrecta.
(Bones pràctiques » Copiar i enganxar)

2

» En aquest apartat es barregen tres tipus d’informació diferents: la presentació, un objectiu general i objectius específics. Cal ordenar-la bé.