Scroll to top
3 Estil de redacció

CLAREDAT I CONCISIÓ (7)

Seguiu l’ordre nom + adjectiu, més natural que adjectiu + nom, sempre que no canviï el significat.

El campus es converteix en l’escenari perfecte per fer un viatge sonor en el temps.
El campus es converteix en el perfecte escenari per fer un sonor viatge en el temps.