Presentació

El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació al desenvolupament basat en el treball conjunt entre dues xarxes universitàries mediterrànies, la Xarxa Vives d’Universitats i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest d’Algèria (CRUO). La trobada inaugural (Orà, 1 de març de 2007) va culminar amb la signatura del conveni de col·laboració entre ambdues xarxes. La cooperació ha estat i és un àmbit de preocupació constant per a les universitats dels territoris de parla catalana. Per això, i des de la seva voluntat de projecció i servei conjunt a la societat, la Xarxa Vives ha esdevingut un agent de cooperació i desenvolupament. D’acord amb l’esperit de la Declaració de Barcelona, fruit de la Conferència Euromediterrània de 1995, la Xarxa ha impulsat iniciatives com ara el manifest “Les universitats per una cultura de pau”, l’any 2001. Des de la concepció de l’educació com a motor de canvi i innovació, la Xarxa va mostrar la seua aposta per la consolidació de la democràcia, el respecte dels drets humans i el foment d’una major comprensió entre les diferents cultures amb el projecte de reconstrucció de la Universitat de Pristina (Kosovo), vinculat a un projecte de cooperació acadèmica, entre 1999 i 2004. Amb aquesta experiència, les comissions de Solidaritat i Cooperació Internacional i de Relacions Internacionals de la Xarxa Vives van decidir al 2006 iniciar un nou programa de cooperació amb les 16 institucions d’educació superior de la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria.

Objectius

L’objectiu general del PAU és la integració i el reconeixement del sistema universitari algerià dins l’arc mediterrani, alhora que potenciar-lo com a bon referent en educació superior.

L’objectiu específic és construir i consolidar un marc de relacions on es estructuren diferents accions i relacions que promoguen la recerca, la docència, la sensibilització i la difusió del coneixement aplicat al desenvolupament entre les 21 universitats de la Xarxa Vives d’Universitats i les 16 institucions d’educació superior de la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria.

El PAU en xifres

37 institucions d’educació superior cooperen conjuntament.
Hi ha 5 estats implicats: Espanya, Algèria, Andorra, França i Itàlia.
En actiu més de 15 accions de formació, recerca i sensibilització.
Participen més de 50 investigadors, docents i personal d’administració i serveis.
Es beneficien directament de les actuacions més de 200 estudiants.

Justificació

Algèria, el Magrib i el conjunt de la Mediterrània són una àrea d’interès estratègic per les universitats de la Xarxa Vives i per a Europa. Per aquest motiu des de la Xarxa es treballa per construir un marc ampli de relacions interuniversitàries en aquesta zona.

L’actuació a Algèria respon al desig de les 21 universitats de la XVU d’estrènyer els vincles amb el Magrib, tenint en compte la proximitat geogràfica i històrica i que Algèria és el país magribí que rep menys volum de cooperació. Gairebé no existeixen vincles creats entre organismes d’educació superior d’aquestes regions.

Tenint en compte el grau elevat de conflictes de la zona, el PAU es veu també com una oportunitat de contribuir a crear un pont de diàleg entre les cultures de la Mediterrània vers la construcció d’una cultura de pau fonamentada en els drets humans. Enfortir les pròpies estructures de funcionament intra i interuniversitari, amb la finalitat d’ampliar i retenir el capital humà de les universitats algerianes s’esbrina com una de les claus d’aquest procés, ja que les universitats i els centres de recerca esdevenen agents estratègics per millorar la governabilitat, la democràcia i el desenvolupament humà del seu entorn social.

La integració i el reconeixement del sistema universitari algerià dins l’espai euromediterrani és imprescindible si es vol establir un pont cap a Europa que afavoreixi que les universitats i els centres de recerca algerians es projectin cap a l’espai europeu del coneixement.

Qui

Xarxa Vives d’Universitats

La Xarxa Vives és una associació d’universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i Sardenya i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeta coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

La Xarxa actua als àmbits de la informació i divulgació del coneixement, la llengua, la cultura, el desenvolupament acadèmic (docència i recerca) i les relacions internacionals.

Conferencia Regional de les Universitats de l’Oest d’Algèria

La Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) és un òrgan de coordinació entre institucions universitàries i de recerca de l’oest d’Algèria creat pel Govern que depèn del Ministeri d’Ensenyament Superior i de la Recerca Científica algerià. El sistema universitari d’aquest estat està dividit en tres conferències regionals d’universitats: la de l’est, la del sud i la de l’oest.

La CRUO impulsa accions vinculades a la pedagogia i la docència, a la recerca científica i tecnològica i al desenvolupament de la cooperació estatal i internacional. La CRUO agrupa 16 institucions d’educació superior, de les quals 11 són universitats, 3 centres nacionals de recerca, hi ha una escola universitària i una agència nacional de recerca.

Estructura

El PAU s’estructura en 7 àrees temàtiques d’interès comú desenvolupades per les universitats d’acord amb les seues especialitats científiques, docents, objectius estratègics i polítiques de cooperació:

 • Migracions i cohesió social.
 • Gènere i desenvolupament.
 • Història i memòria històrica.
 • Economia i desenvolupament.
 • Desertificació i recursos hídrics.
 • Noves tecnologies d’informació i comunicació.
 • Tecnologia i enginyeria aplicada al desenvolupament.

3 eixos de treball canalitzen les accions dels agents del PAU:

 • La formació: transferència de coneixement.
 • La recerca: creació de coneixement.
 • La sensibilització: difusió.

2 mitjans o eines de gestió per a dur a terme les accions:

 • Mobilitat a 4 nivells: PDI, estudiantat, PAS i comunitat universitària.
 • Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.