Scroll to top

Exemple de pla docent

El text que presentem a continuació és un exemple de pla docent.

Tal com està ara, no s’hauria de publicar directament! Abans caldria fer-ne una bona correcció. Conté força errors i aspectes millorables relacionats sobretot amb blocs de convencions, estructura i bones pràctiques i estil.

Pensem que trobar aquests errors en un context real i veure com es poden esmenar pot contribuir a estructurar millor els plans docents propis i a assimilar algunes convencions i criteris lingüístics molt útils per mantenir la qualitat i l’homogeneïtat dels textos.

Anatomia Patològica

 • Tipologia: obligatòria (OB)
 • Crèdits: 6,0
 • Semestre: 1r

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS: 1 2

L’assignatura està principalment enfocada a proporcionar coneixements bàsics de l’anatomia i fisiopatologia humanes. L?objectiu és conèixer l?anatomia patològica humana des d?un punt de vista integrat, on les causes i les alteracions morfològiques i funcionals ocasionades per la malaltia s’aborden de forma unitària. 3

Objectius

 • Proporcionar a l’estudiant un coneixement global de les bases morfològiques i moleculars de la patologia general.
 • Proporcionar els coneixements tècnics bàsics dels laboratoris d’anatomia patològica.

Resultats d’aprenentatge: 1

1. Coneix els processos biològics de les malalties. 

2. Coneixement dels sistemes fisiològics i òrgans humans tant a nivell estructural com funcional i les seves patologies més rellevants.

Aprendre a entendre i interpretar els textos científics de forma crítica, i preparar i presentar una comunicació científica.

Autonomia en lʼautoaprenentatge enfront de problemes biomèdics. 4

COMPETÈNCIES 1

 • CG-1. Mostrar una actitud positiva per a prendre permanentment, innovar, crear valor i adquirir nous coneixements.
 • E 4. Sap reconèixer els elements bàsics dʼanatomia i anatomia patològica humanes a partir dels instruments dʼobtenció dʼimatges i ser capaç de relacionar els elements clau de la fisiologia humana amb els dispositius i assaigs dʼanàlisi de paràmetres fisiològics.
 • CB1. Desenvolupament de les habilitats dʼaprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau alt dʼautonomia. 5

CONTINGUTS: 1

SESSIONS TEÒRIQUES    

BLOC I INTRODUCCIÓ AL COS HUMÀ 6

 1.  Introducció al cos humà: Característiques de l’organisme humà; Processos biològics i homeòstasi. Bases de terminologia anatòmica. 7
 2. La cèl·lula com a unitat de salut i malaltia.
  1. El genoma
  2. Manteniment cel·lular
 3. Metabolisme cel·lular i funció mitocondrial.
BLOC II FISIOPATOLOGIA HUMANA 6

1. Mètodes analítics en anatomia patològica.  
2. Reacció cel·lular a l’agressió:
             2.1. Degeneració cel·lular.
3. Alteracions de la circulació dels líquids en l’organisme.
         3.1. Hiperèmia, edema i xoc.
         3.2. Trombosi i embòlia.
4. La inflamació aguda i crònica.
5. Curació de les lesions tissulars 8

PATOLOGIA CEL·LULAR
Conceptes d’hiperplàsia, hipertròfia, atròfia i metaplàsia. Concepte de mort cel·lular, de necrosi i d’apoptosi. Diferents acumulacions intracel·lulars: esteatosi, colesterolosi. Conceptes de degeneració i regeneració al sistema muscular i de degeneració i regeneració al sistema nerviós. 9
SEMINARIS 6

Treball de recerca bibliogràfica (grup) 
Presentació i discussió d’un article científic (grup) 9

PRÀCTIQUES 6
Tècniques diagnòstiques. Visualització i quantificació. 9

     I. Immunohistoquímica/Immunofluorescència 10
          1. Tècniques 
          2. Aparatatge

     II. Citometria de flux
          a. Tècniques
          b. Aparatatge

     III. Biologia molecular
          1. Tècniques
          2. Aparatatge

AVALUACIÓ

Els estudiants estan obligats a llegir el material proposat abans dels seminaris. Els seminaris es dediquen principalment a la discussió interactiva amb els estudiants. 

Durant les sessions teòriques es formularan preguntes; la participació activa dels alumnes serà avaluada i repercutirà en la nota final de l’assignatura.

En el desenvolupament de les sessions pràctiques, els alumnes han de generar una memòria que serà avaluada. La nota final de les pràctiques serà el resultat de l’actitud de l’alumnat mentre es duen a terme, la memòria i una pregunta en l’examen final.

Qualificació: 11

AV1 Examen parcial 1: 10 % de la nota final 12
AV2 Examen parcial 2: 10 % de la nota final 
AV3 Participació activa a classe: 10 % de la nota final
AV4 Examen final: 40 % de la nota final.
AV5 Seminaris: 20% de la nota fina.
          S1. Treball escrit.
          S2. Exposició i defensa.
          S3. Participació en els seminaris.
AV6 Pràctiques: 10 % de la nota final.
P1. Actitud
P2. Memòria de pràctiques
P3. Control de coneixements

DATES: 11

Examen final: 18/01/2019 de 16-19:00h 13
Recuperació: 31-01-2019 de 16.00-19h  

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • Vinay Kumar, Abul Abbas, Jon Aster. Robbins Basic Pathology (10 ed). UK: Elsevier, 2017. 14
 • Vinay KUMAR, Abul K. Abbas, Jon C. Aster (2015). Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease(9aed.). UK:Elsevier. 
 • J. Gerard, Bryan Derrickson Tortora (2018). Principios de Anatomía y Fisiología (15ed.). Argentina: Editorial Médica Panamericana.