Exemple de pla docent

El text que presentem a continuació és un exemple de pla docent.

Tal com està ara, no s’hauria de publicar directament! Abans caldria fer-ne una bona correcció. Conté força errors i aspectes millorables relacionats sobretot amb blocs de convencions, estructura i bones pràctiques i estil.

Pensem que trobar aquests errors en un context real i veure com es poden esmenar pot contribuir a estructurar millor els plans docents propis i a assimilar algunes convencions i criteris lingüístics molt útils per mantenir la qualitat i l’homogeneïtat dels textos.

Anatomia Patològica

 • Tipologia: obligatòria (OB)
 • Crèdits: 6,0
 • Semestre: 1r

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS: 1 2

L’assignatura està principalment enfocada a proporcionar coneixements bàsics de l’anatomia i fisiopatologia humanes. L?objectiu és conèixer l?anatomia patològica humana des d?un punt de vista integrat, on les causes i les alteracions morfològiques i funcionals ocasionades per la malaltia s’aborden de forma unitària. 3

Objectius

 • Proporcionar a l’estudiant un coneixement global de les bases morfològiques i moleculars de la patologia general.
 • Proporcionar els coneixements tècnics bàsics dels laboratoris d’anatomia patològica.

Resultats d’aprenentatge: 1

1. Coneix els processos biològics de les malalties. 

2. Coneixement dels sistemes fisiològics i òrgans humans tant a nivell estructural com funcional i les seves patologies més rellevants.

Aprendre a entendre i interpretar els textos científics de forma crítica, i preparar i presentar una comunicació científica.

Autonomia en lʼautoaprenentatge enfront de problemes biomèdics. 4

COMPETÈNCIES 1

 • CG-1. Mostrar una actitud positiva per a prendre permanentment, innovar, crear valor i adquirir nous coneixements.
 • E 4. Sap reconèixer els elements bàsics dʼanatomia i anatomia patològica humanes a partir dels instruments dʼobtenció dʼimatges i ser capaç de relacionar els elements clau de la fisiologia humana amb els dispositius i assaigs dʼanàlisi de paràmetres fisiològics.
 • CB1. Desenvolupament de les habilitats dʼaprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau alt dʼautonomia. 5

CONTINGUTS: 1

SESSIONS TEÒRIQUES    

BLOC I INTRODUCCIÓ AL COS HUMÀ 6

 1.  Introducció al cos humà: Característiques de l’organisme humà; Processos biològics i homeòstasi. Bases de terminologia anatòmica. 7
 2. La cèl·lula com a unitat de salut i malaltia.
  1. El genoma
  2. Manteniment cel·lular
 3. Metabolisme cel·lular i funció mitocondrial.
BLOC II FISIOPATOLOGIA HUMANA 6

1. Mètodes analítics en anatomia patològica.  
2. Reacció cel·lular a l’agressió:
             2.1. Degeneració cel·lular.
3. Alteracions de la circulació dels líquids en l’organisme.
         3.1. Hiperèmia, edema i xoc.
         3.2. Trombosi i embòlia.
4. La inflamació aguda i crònica.
5. Curació de les lesions tissulars 8

PATOLOGIA CEL·LULAR
Conceptes d’hiperplàsia, hipertròfia, atròfia i metaplàsia. Concepte de mort cel·lular, de necrosi i d’apoptosi. Diferents acumulacions intracel·lulars: esteatosi, colesterolosi. Conceptes de degeneració i regeneració al sistema muscular i de degeneració i regeneració al sistema nerviós. 9
SEMINARIS 6

Treball de recerca bibliogràfica (grup) 
Presentació i discussió d’un article científic (grup) 9

PRÀCTIQUES 6
Tècniques diagnòstiques. Visualització i quantificació. 9

     I. Immunohistoquímica/Immunofluorescència 10
          1. Tècniques 
          2. Aparatatge

     II. Citometria de flux
          a. Tècniques
          b. Aparatatge

     III. Biologia molecular
          1. Tècniques
          2. Aparatatge

AVALUACIÓ

Els estudiants estan obligats a llegir el material proposat abans dels seminaris. Els seminaris es dediquen principalment a la discussió interactiva amb els estudiants. 

Durant les sessions teòriques es formularan preguntes; la participació activa dels alumnes serà avaluada i repercutirà en la nota final de l’assignatura.

En el desenvolupament de les sessions pràctiques, els alumnes han de generar una memòria que serà avaluada. La nota final de les pràctiques serà el resultat de l’actitud de l’alumnat mentre es duen a terme, la memòria i una pregunta en l’examen final.

Qualificació: 11

AV1 Examen parcial 1: 10 % de la nota final 12
AV2 Examen parcial 2: 10 % de la nota final 
AV3 Participació activa a classe: 10 % de la nota final
AV4 Examen final: 40 % de la nota final.
AV5 Seminaris: 20% de la nota fina.
          S1. Treball escrit.
          S2. Exposició i defensa.
          S3. Participació en els seminaris.
AV6 Pràctiques: 10 % de la nota final.
P1. Actitud
P2. Memòria de pràctiques
P3. Control de coneixements

DATES: 11

Examen final: 18/01/2019 de 16-19:00h 13
Recuperació: 31-01-2019 de 16.00-19h  

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • Vinay Kumar, Abul Abbas, Jon Aster. Robbins Basic Pathology (10 ed). UK: Elsevier, 2017. 14
 • Vinay KUMAR, Abul K. Abbas, Jon C. Aster (2015). Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease(9aed.). UK:Elsevier. 
 • J. Gerard, Bryan Derrickson Tortora (2018). Principios de Anatomía y Fisiología (15ed.). Argentina: Editorial Médica Panamericana.

1

» Els títols i subtítols no han de portar puntuació final.

» Tots els títols del mateix rang han de tenir el mateix format tipogràfic.
(Bones pràctiques » Jerarquia de la informació)

14

» Les referències bibliogràfiques contenen errors i no segueixen criteris estàndard. Cal seguir l’estil bibliogràfic adoptat. (Convencions formals » Bibliografia

13

» Cal utilitzar llistes numerades o sense numerar quan sigui necessari. 

» Cal escriure les dates i les hores de la mateixa manera cada vegada que apareixen al pla docent.

12

» La informació no està estructurada. Utilitzeu les eines que teniu a mà (llistes numerades i sense numerar amb nivells i subnivells) per marcar la jerarquia de la informació.

11

» Aquest és un títol de tercer nivell. Cal mantenir el mateix tractament tipogràfic per als diferents nivells de jerarquia al llarg de tot el document. (Estructura » Nivells de la jerarquia)

10

» La numeració de les llistes ha de ser homogènia. Ha de respectar els criteris adoptats en la resta de llistes del document.
(Estructura » Numeració de les llistes

9

» Un cop jerarquitzada tota la informació de l’apartat «Continguts», cal decidir quines parts han de rebre un tractament homogeni (per exemple, amb llistes numerades, com en la resta de blocs) i quines parts poden rebre un tractament diferenciat. En tot cas, la manera d’estructurar el text d’un índex de continguts ha de permetre entendre’l amb un sol cop d’ull.
(Estructura » Numeració de les llistes)

8

» La llista d’ítems s’ha definit manualment.
(Estructura » Llistes manuals)

» Els ítems d’un índex de continguts no han de tenir puntuació final.
(Llengua » Puntuació)

7

» La jerarquia de la informació ha de ser molt clara. Eviteu les estructures complexes, amb puntuació interna, que dificultin la comprensió i comportin problemes de majúscules i minúscules. 
(Estructura » Estructures de l’índex de continguts)

6

» Aquest és un títol de quart nivell. Cal mantenir el mateix tractament tipogràfic per als diferents nivells de jerarquia a llarg de tot el document. I aquest tractament no pot ser el mateix que el del nivell superior o inferior.
(Estructura » Nivells de jerarquia

» Els números de bloc, apartat, etc. (Bloc I, Apartat 2, Secció 3, etc.) se separen del títol pròpiament dit només amb un punt (Bloc 1. Fisiopatologia…).

5

» Les competències s’han de correspondre amb les que figuren en la memòria de verificació de cada títol. (Bones pràctiques » Competències)

» Els ítems de la llista no comencen amb el mateix tipus d’element (la mateixa forma verbal o una paraula de la mateixa categoria). (Estructura » Apartats homogenis)

4

» La llista d’ítems s’ha definit manualment.
(Estructura » Llistes manuals)

» La llista combina ítems numerats amb ítems no numerats.
(Estructura » Numeració de les llistes)

» Comprova que a la teva universitat els resultats d’aprenentatge i les competències tenen un codi de referència. Si el tenen, utilitza’l i assegura’t que el format sigui coherent.
(Bones pràctiques » Competències)

» Els ítems de la llista no comencen amb el mateix tipus d’element (nom o verb).
(Estructura » Apartats homogenis)

3

» La codificació de caràcters és incorrecta.
(Bones pràctiques » Copiar i enganxar)

2

» En aquest apartat es barregen tres tipus d’informació diferents: la presentació, un objectiu general i objectius específics. Cal ordenar-la bé.