Scroll to top

Totes les fitxes

Continguts

Presentació


Eviteu les nominalitzacions, ja que no afavoreixen la claredat i solen carregar el text.

admin maig 23, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Objectius


Habitualment, els adjectius en català s’escriuen després del substantiu al qual complementen.

admin maig 23, 2022

Competències

Metodologia

Objectius


Els pronoms relatius serveixen per referir-se a un sintagma que acaba d’aparèixer en l’oració principal...

admin maig 23, 2022

Avaluació

Competències

Metodologia

Objectius

Presentació


Useu el present per referir-vos als aspectes habituals de la docència, ja que es considera...

admin maig 23, 2022

Avaluació

Objectius


Per indicar obligació, useu la perífrasi verbal haver de + infinitiu en lloc del futur...

admin maig 23, 2022

Avaluació

Competències

Objectius


Eviteu l’ús de verbs buits com ara realitzar, desenvolupar, procedir, celebrar, etc., ja que són...

admin maig 23, 2022

Avaluació

Competències


Useu frases en veu activa i eviteu l’ús de la passiva.

admin maig 23, 2022

Avaluació

Metodologia

Objectius


El gerundi en frases subordinades només és correcte quan es refereix a una acció simultània...

admin maig 23, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Objectius


Els noms col·lectius en funció de subjecte concorden en singular amb el verb, tot i...

admin maig 23, 2022

Competències

Metodologia

Objectius


Eviteu els incisos en els casos en què coordineu dos verbs amb règim preposicional diferent.

admin maig 23, 2022

Objectius

Presentació


Els complements directes referits a persones que s’usen amb verbs com ara afectar, ajudar, atendre,...

admin maig 23, 2022

Avaluació

Competències

Metodologia


Useu per davant d’un substantiu amb valor causal i per a quan aquest nom té...

admin maig 23, 2022

Avaluació

Presentació


En una enumeració que conté puntuació interna, la i que introdueix l’últim element de l’enumeració...

admin maig 23, 2022

Avaluació

Presentació


No separeu el subjecte i el verb amb una coma.

admin maig 23, 2022

Avaluació

Presentació


Els complements verbals obligatoris no es poden separar del verb mitjançant comes.

admin maig 23, 2022

Competències

Continguts

Objectius

Presentació


Comproveu la terminologia en els recursos terminològics (Cercaterm, Enciclopèdia Catalana, multicercadors, UBTERM, UPCTERM).

admin maig 22, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius

Presentació


Eviteu d’utilitzar arcaismes per aconseguir una formalitat alta.

admin maig 22, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius

Presentació


El verb realitzar i els seus derivats, molt utilitzats en el camp de l’audiovisual, s’usen...

admin maig 22, 2022

Avaluació

Competències

Metodologia

Objectius

Presentació


Eviteu l'ús de connectors com ara per tal com, així com o a fi i...

admin maig 22, 2022

Avaluació

Competències

Metodologia

Objectius

Presentació


Hi ha paraules que ja tenen implícit un significat i, per tant, no cal complementar-les...

admin maig 22, 2022

Avaluació

Continguts

Metodologia

Objectius

Presentació


Consulteu al diccionari normatiu el gènere de les paraules en què dubteu.

admin maig 22, 2022

Avaluació

Bibliografia

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius

Presentació


Les locucions en relació a, a nivell de i tal i com són incorrectes en...

admin maig 22, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius

Presentació


Assegureu-vos que el significat de les paraules que utilitzeu és adequat en la llengua del...

admin maig 22, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius

Presentació


Sempre que sigui possible, useu la forma catalana dels manlleus (terme escrit en una llengua...

admin maig 22, 2022

Competències

Continguts

Presentació


Comproveu que les expressions usades no són calcs d’altres llengües.

admin maig 22, 2022

Avaluació

Continguts

Metodologia


Assegureu-vos que useu la terminologia acadèmica adequada i correcta.

admin maig 22, 2022

Avaluació

Continguts

Metodologia

Presentació


Diferencia entre correu electrònic i adreça electrònica.

admin maig 22, 2022

Presentació


Tots els substantius, adjectius i verbs que componen els ensenyaments s’escriuen en majúscula inicial, llevat...

admin maig 21, 2022

Presentació

Resultats d'aprenentatge


Els noms i adjectius que formen els títols s’escriuen en majúscula inicial, excepte el genèric...

admin maig 21, 2022

Metodologia

Presentació


Tots els noms, adjectius i verbs que formen part dels cursos no oficials s’escriuen en...

admin maig 21, 2022

Presentació


Els noms i adjectius que formen les assignatures s’escriuen en majúscula inicial. (A la UOC...

admin maig 21, 2022

Competències

Continguts

Objectius


Les disciplines s’escriuen en minúscules.

admin maig 21, 2022

Presentació

Resultats d'aprenentatge


Els noms i adjectius que formen part de les mencions i les especialitats s’escriuen en...

admin maig 21, 2022

Competències

Continguts

Objectius


Els noms i adjectius que formen part de les àrees de coneixement s’escriuen en majúscula...

admin maig 21, 2022

Presentació


Els noms i adjectius que formen el nom de les unitats que imparteixen la docència...

admin maig 21, 2022

Avaluació


Les normatives acadèmiques s’escriuen en rodona i només el genèric du majúscula inicial.

admin maig 21, 2022

Continguts


Els temes s’escriuen en minúscules, llevat de les paraules que s'escriuen amb majúscula distintiva (per...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius


Com a criteri general, no s’ha d’abusar de les majúscules. Cal consultar els criteris d’ús...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Continguts


El primer cop que s’usa una sigla s’ha d’escriure desenvolupada la denominació a què es...

admin maig 21, 2022

Continguts


L'apostrofació dels articles i la preposició de davant de les sigles varia segons si es...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Continguts


A l’hora d’escriure les sigles en plural, convé tenir en compte de quin tipus de...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Continguts

Metodologia


Deixeu un espai en blanc entre el símbol i la xifra a què es refereix.

admin maig 21, 2022

Avaluació

Continguts

Metodologia


Assegureu-vos que useu el símbol correcte de la paraula que voleu abreujar.

admin maig 21, 2022

Avaluació

Objectius


Useu la coma per separar la part entera d’una xifra de la decimal.

admin maig 21, 2022

Avaluació

Metodologia


Quan us referiu a càrrecs unipersonals, professions o titulacions, escriviu la forma corresponent segons el...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Metodologia


Recomanem l’ús de la forma estudiant en comptes d’alumne, ja que la primera pot ser...

admin maig 21, 2022

Continguts


Els elements simples que apareixen en diversos apartats del pla docent s’escriuen sense punt final.

admin maig 21, 2022

Bibliografia

Competències

Continguts

Objectius


Els títols i subtítols s’escriuen sense punt final, encara que tinguin puntuació interna.

admin maig 21, 2022

Continguts


Quan en qualsevol apartat que no sigui el temari us referiu a un tema del...

admin maig 21, 2022

Continguts


Els encapçalaments dels apartats s’escriuen sense punt final.

admin maig 21, 2022

Continguts


En general en les enumeracions amb xifres, després de la xifra es pot escriure un...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Continguts


Les enumeracions es poden escriure amb punt al final de cada element, amb punt al...

admin maig 21, 2022

Avaluació


Les citacions de normatives s’escriuen en rodona i entre cometes.

admin maig 21, 2022

Bibliografia


Per a les referències i citacions bibliogràfiques, seguiu les indicacions de la vostra universitat.

admin maig 21, 2022

Bibliografia


Seguiu les recomanacions següents per garantir la coherència de les referències bibliogràfiques.

admin maig 21, 2022

Consulteu la fitxa de Lèxic i Terminologia > Manlleus > Manlleus i formes catalanes.

admin maig 21, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Presentació

Resultats d'aprenentatge


La presentació dels títols dels diferents apartats i subapartats ha de reflectir la jerarquització de...

admin maig 20, 2022

Continguts


En els índexs de continguts, eviteu les estructures complexes que comportin problemes de comprensió, de...

admin maig 20, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Presentació

Resultats d'aprenentatge


Eviteu definir les llistes manualment: no queden ben alineades. A més a més els espais...

admin maig 20, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Presentació

Resultats d'aprenentatge


Els diferents apartats han de ser coherents entre ells, és a dir, han de començar...

admin maig 20, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Objectius

Presentació

Resultats d'aprenentatge


En un mateix document, la numeració de les llistes ha de tenir un tractament homogeni,...

admin maig 20, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Presentació

Resultats d'aprenentatge


A l’hora d’anomenar les assignatures, trieu títols clars i descriptius.

admin maig 19, 2022

Presentació


El pla docent ha de ser un document de caràcter pràctic, no per desenvolupar-hi els...

admin maig 19, 2022

Avaluació

Bibliografia

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius

Presentació


Organitzeu la informació coherentment en apartats, subapartats, etc.

admin maig 19, 2022

Continguts


Assegureu-vos que la numeració del temari o dels diferents apartats és correlativa.

admin maig 19, 2022

Continguts


No barregeu les xifres aràbigues amb les romanes en un mateix apartat.

admin maig 19, 2022

Competències


Edita, classifica i codifica correctament les competències.

admin maig 19, 2022

Avaluació

Bibliografia

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius

Presentació


Sigueu inclusius a l’hora de redactar i tingueu en compte les recomanacions per utilitzar un...

admin maig 19, 2022

Avaluació

Bibliografia

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius

Presentació


Tingueu com a referents els diccionaris i els glossaris d’ús comú a les universitats, tant...

admin maig 19, 2022

Avaluació

Bibliografia

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius

Presentació


Treballeu sempre amb el document original revisat.

admin maig 19, 2022

Avaluació

Bibliografia

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius

Presentació


Tingueu clar a quins idiomes s’ha de traduir el pla docent.

admin maig 19, 2022

Avaluació

Bibliografia

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius

Presentació


Si copieu/retalleu i enganxeu d’un programa o aplicació a un altre, comproveu que el text...

admin maig 19, 2022