Política de privacitat

1. Objectius de la política de privacitat

Per a la Xarxa Vives d’Universitats (d’ara endavant, XVU) és important garantir la protecció, la privacitat i la seguretat de la informació personal dels seus usuaris i usuàries. En aquest document s’expressa el compromís de la XVU amb la garantia del dret fonamental a la protecció de dades.
En aquestes polítiques de privacitat volem descriure com tractem les dades en la nostra pàgina web i quins són els compromisos que tenim amb el compliment de la normativa en aquesta matèria. En cada tractament concret inclourem la informació específica corresponent.

2. Responsable del tractament: identificació i dades de contacte

L’entitat responsable del tractament de les dades és:

Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
CIF: G-12433710
Domicili: Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n
12071 – Castelló de la Plana

3. Finalitat i base jurídica de legitimació

La informació aportada pot ser utilitzada per a atendre les sol·licituds o els suggeriments fets per mitjà dels nostres llocs web, comptes de xarxes socials o formularis de contacte, per a gestionar la inscripció en jornades o activitats, i per realitzar la subscripció al butlletí i l’enviament de comunicacions sobre els serveis i activitats de la XVU.
La informació que facilite cada usuari o usuària serà tractada amb el seu consentiment, com a conseqüència de l’execució d’un contracte o l’aplicació de mesures contractuals, o com a missió realitzada en interès públic d’acord amb les bases legals regulades en l’article 6 del Reglament general de protecció de dades.

4. Destinataris de les dades: comunicacions i cessions

Amb caràcter general, es poden cedir o comunicar dades a:
– Les universitats integrants de la XVU amb què es duguen a terme jornades i activitats.

A requeriment d’aquestes autoritats:
– l’Agencia Española de Protección de Datos per a processos d’inspecció, d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals;
– les forces i cossos de seguretat, en l’exercici de les seues funcions, i
– els jutges i tribunals, en els termes definits per la legislació processal.
Abans de posar les dades a la disposició de tercers, s’assegura que aquestes autoritats les sol·liciten i hi accedeixen d’acord amb les lleis.

A entitats encarregades del seu tractament:
– Empreses prestadores de serveis d’aplicacions ofimàtiques, eina de comunicació i màrqueting, etc.
La informació sobre la comunicació i la cessió de dades realitzades en cadascun dels tractaments s’inclourà en el registre d’activitats de la XVU.

5. Transferències internacionals

Amb caràcter general, no es preveu la transferència internacional de dades. Tanmateix, en certs tractaments es poden cedir dades a la Universitat d’Andorra.
Les transferències realitzades amb Andorra com a país tercer es basaran en la Decisió d’adequació de la Comissió Europea, de 19 d’octubre de 2010.
La informació sobre les transferències internacionals realitzades en cadascun dels tractaments s’inclourà en el registre d’activitats.

6. Termini de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini necessari per a complir les obligacions legals corresponents o fins que la persona interessada en sol·licite la supressió quan estiga legitimada per a fer-ho. Tot i així, amb caràcter general, la informació es pot emmagatzemar, degudament bloquejada, per un període de tres anys fixat per a la prescripció de responsabilitats legals en matèria de protecció de dades.
La informació sobre el termini de conservació de cadascun dels tractaments específics s’inclourà en el registre d’activitats.

7. Mesures de seguretat

La XVU informa els usuaris i usuàries que aplica les mesures tècniques, organitzatives i operacionals apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, amb:

– la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament;
– la capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals ràpidament en cas d’incident físic o tècnic, i
– el seguiment d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

Igualment, la XVU garanteix el compliment del deure de confidencialitat respecte a les dades personals dels usuaris i usuàries en els termes regulats en l’article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

8. Drets de les persones interessades

La persona interessada pot exercir els drets següents, d’acord amb l’RGPD sobre els tractaments titularitat de la XVU:

-L’accés a les seues dades personals, per exemple, per a consultar-les i assegurar-se que són correctes i actualitzades.
-La rectificació de les dades per a corregir-hi errors o mancances; si exerceix aquest dret, haurà d’indicar-nos què hem de rectificar i, si escau, justificar-ho.
-La supressió de les dades quan considere que no hauríem de continuar tractant-les; en aquest cas, és aconsellable que ens notifique el perquè de la sol·licitud.
-La limitació del seu tractament, perquè les conservem bloquejades per garantir els seus drets.
-Quan hàgem tractat les seues dades en virtut d’una base legal diferent de la seua autorització, també es pot oposar al seu tractament; en aquest cas, és convenient que ens aporte les seues raons a fi que puguem valorar la sol·licitud.
-Sempre que siga possible, d’acord amb les condicions de la legislació, pot sol·licitar el dret a la portabilitat de les dades, a fi que li les lliurem en un format compatible amb altres sistemes.
-Si va prestar consentiment lliurement perquè tractem les seues dades, podrà retirar-lo de la mateixa manera.

9. Exercici dels drets personals

Les persones interessades poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, i, si escau, la revocació del consentiment, per mitjà de l’adreça electrònica protecciodedades@vives.org.

O mitjançant un escrit dirigit a l’adreça:

Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora, local 10
Universitat Jaume I
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n
12071 – Castelló de la Plana

La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o d’un document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), de l’acreditació de la representació que exerceix i, si escau, la justificació de la sol·licitud.

10. Autoritat de control

Si la persona interessada no obté satisfacció en l’exercici d’aquests drets i desitja presentar una reclamació o obtenir informació addicional sobre la regulació del tractament de dades personals a Espanya, l’autoritat competent és l’Agencia Española de Protección de Datos (c/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid).
Més informació en: www.aepd.es

11. Més informació sobre les activitats de tractament realitzades per la XVU

Si es desitja obtenir més informació de les activitats de tractament que duem a terme o obtenir informació específica de cadascun d’aquests tractaments, es pot accedir al nostre registre d’activitats del tractament.

12. Xarxes socials

La XVU està present en les xarxes socials amb la finalitat de difondre les nostres activitats i generar canals de comunicació al servei dels nostres usuaris i usuàries.
Només ens responsabilitzem dels nostres perfils oficials. Si detecteu algun canal no oficial que opera en nom nostre, comuniqueu-ho a comunicacio@vives.org.

Els nostres perfils són els que segueixen:
– Facebook: Xarxa Vives d’Universitats
– Instagram: xarxa_vives
– Twitter: @xarxavives
– YouTube: Xarxa Vives d’Universitats
– LinkedIn: Xarxa Vives d’Universitats
– Flickr: Xarxa Vives

Les persones que ens segueixen en una xarxa social consenten que:
▪ Accedim a les seues dades i al seu perfil d’acord amb els permisos que ens concedeixen en la xarxa social de què es tracte.
▪ Puguem interactuar-hi d’acord amb la configuració de la pàgina i mitjançant els serveis de missatgeria privada.
▪ D’acord amb les funcionalitats de la xarxa social, puguen visualitzar informació, s’edite informació en els espais o reben avisos de les nostres actualitzacions.
▪ Puguem compartir, destacar o enllaçar els seus continguts quan se’ns relacione.
▪ Publiquem imatges obtingudes en actes o espais públics d’acord amb la informació que hi siga facilitada.

La XVU pot inserir en les seues pàgines web i xarxes socials aplicacions que els permeten compartir els nostres continguts en xarxes socials. Si els utilitzen, autoritzen el tractament de les seues dades per a aquest tipus de funcions.

L’exercici i la garantia dels drets dels nostres usuaris i usuàries es regeix per aquestes polítiques de privacitat, sempre que no es tracte de drets que hagen de ser exercits davant el proveïdor de la xarxa social de què es tracte. En tot cas, es poden consultar les polítiques de privacitat de les principals xarxes en:

– Facebook: http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
– Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
– Twitter: http://twitter.com/privacy
– Youtube http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
– LinkedIn: http://es.linkedin.com/legal/privacy-policy
– Flickr: https://www.flickr.com/help/privacy

Consulteu també la secció de interaccions amb les xarxes socials d’aquesta política de privacitat.

13. Exoneració de responsabilitat

Pàgines web de tercers:
Les pàgines web de la XVU poden contenir enllaços a altres webs gestionades per terceres entitats sobre les quals XVU no pot exercir cap tipus de control. La XVU no es responsabilitza del contingut, els tractaments i les polítiques de privacitat realitzades en webs terceres.

Informació facilitada pels usuaris i usuàries:
Els usuaris i usuàries garanteixen que la informació personal aportada és exacta i veraç, i són els únics responsables de la certesa d’aquesta informació, de les manifestacions falses o inexactes que facen i dels perjudicis que causen a la XVU.

14. Revisions d’aquesta política

La política de privacitat de la XVU s’adaptarà quan calga per incorporar les novetats que sorgisquen.
Última data d’actualització: 16-07-2020.