Igualtat de Gènere

Igualtat de Gènere

El programa d’Igualtat de Gènere respon al compromís de les universitats per incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en tots els entorns de la docència, la recerca i la gestió universitàries. El programa contempla el tractament del gènere a tots els nivells, des de l’anàlisi de necessitats fins a l’elaboració d’informes i recursos i la formació i difusió de l’aplicació de la perspectiva de gènere.

Estiuatges: formació d'estiu sobre igualtat de gènere i feminismes

Coneix l’oferta d’accions formatives sobre igualtat de gènere i feminismes que es realitza en l’àmbit de les universitats membres de la Xarxa Vives durant el període d’estiu.

Observatori d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives

 

L’Observatori d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives té com a finalitat l’elaboració d’estudis sistemàtics i periòdics, basats en dades i amb perspectiva comparada, en matèria d’igualtat per raó de gènere a les universitats, i de visibilitzar la informació recollida de manera resumida i comprensible.

Els resultats han de servir per a generar coneixement útil per a les universitats en la definició de les seues estratègies i polítiques d’igualtat, tant per a avaluar-ne els efectes produïts com per proposar accions o línies de treball que puguen constituir punts d’acció prioritària per a l’acceleració de les polítiques d’igualtat en el context universitari.

En el marc de l’Observatori es desenvolupen actuacions com ara:

Elaboració d’informes periòdics:
a) La perspectiva de gènere en docència a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur. (Informe 2017). (Informe 2021).
b) El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (Informe 2019).

Amb l’objectiu de visibilitzar la informació aportada pels informes i fer-la accessible a la comunitat universitària, als diferents agents amb competències en màteria d’igualtat i a la societat en general, a continuació es mostren un seguit d’indicadors interactius relatius a la presència de les dones i del gènere en diferents col·lectius de les comunitats universitàries (alumnat, PAS i PDI), així com a la presència del gènere en els estudis. Les dades estan recopilades per les unitats d’igualtat de les universitats de la Xarxa Vives i extretes dels informes periòdics que realitza el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa.

 

Clica ací per a restablir els filtres

La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives (informe 2021)

La institucionalització del gènere com a objecte d’interès públic es troba estretament relacionada amb la configuració de les polítiques públiques.</span

Aquest tercer informe de política de gènere universitària ofereix una fotografia de l’’estat de la qüestió’ global de la perspectiva de gènere en la docència universitària a partir de les dades, l’experiència i les iniciatives que han proporcionat les Unitats d’Igualtat de les universitats de la Xarxa Vives.

El document actualitza la informació sobre la presència de biaixos de gènere, particularment en la docència universitària, i revisa els indicadors del primer informe diagnòstic que es va publicar l’any 2017.

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere és una col·lecció d’obres de diferents disciplines i àmbits de coneixement: ciències de la computació; dret i criminologia; educació i pedagogia; filologia i lingüística; filosofia; física; història; història de l’art; medicina; psicologia sociologia, economia i ciència política.

Les Guies ofereixen pautes per revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere, a partir de recomanacions i indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, així com a mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.

L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’estudiants. L’alumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere, desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura.

El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2019)

«El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2019)» realitza una anàlisi sobre el biaix de gènere en la carrera professional i acadèmica dels diferents col·lectius de les comunitats universitàries de la Xarxa Vives (alumnat, PAS i PDI). El sistema d’indicadors seleccionat per a l’anàlisi permet informar a la comunitat acadèmica i a la societat de la situació de les dones en les universitats, comparar la informació amb la situació d’altres territoris, i dissenyar les polítiques més adients per corregir-ne els desequilibris existents.

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris és una guia que naix per visibilitzar l’equitat entre homes i dones en tots aquells documents que es produeixen en la universitat. La publicació està adreçada a tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis).

L’obra ofereix recursos inclusius i visibilitzadors, així com exemples d’usos i recomanacions per a utilitzar les formes dobles (masculí i femení) en relació amb els tipus de documents institucionals més habituals en l’àmbit universitari en llengua catalana, castellana i anglesa. La guia també incorpora diversos annexos, com ara una relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric.

La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives

L’informe és fruit de la col·laboració de les unitats d’igualtat de les universitats de la Xarxa Vives que integren el Grup de Treball en Igualtat de Gènere, en el marc del pla de treball 2016-2017 centrat en la perspectiva de gènere en la docència i la recerca universitàries. La publicació analitza una àmplia diversitat de dades relacionades amb la docència i la recerca que s’han recollit en dues fases. En la primera fase es va demanar a les unitats d’igualtat que destaquessin bones pràctiques implementades en les seves universitats en relació a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i en la recerca. En una segona fase, les unitats d’igualtat van emplenar un formulari amb informació diversa sobre la presència de les dones i del gènere en aquests dos eixos bàsics de la política universitària.

Document de Treball per a l'elaboració del Protocol davant situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe o per orientació sexual a les universitats

Document que permet abordar l’eliminació de la violència de gènere i l’assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació (o identitat de gènere) en l’àmbit universitari.

Diccionari Biogràfic de Dones

El Diccionari Biogràfic de Dones (DBD) té l’objectiu de donar a conèixer la contribució que les dones han fet en la història dels territoris de parla catalana des de diferents camps de coneixement i àmbits d’actuació.

El diccionari va ser impulsat per la Generalitat de Catalunya i el Consell de Mallorca. En la seua elaboració, a càrrec de la Xarxa Vives, han treballat investigadors i grups de recerca universitaris en estudis de les dones i de gènere.

Logotip ODS

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

El programa d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats contribueix als ODS:

ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10
ODS 16

El desenvolupament del programa d'Igualtat de Gènere correspon a:

Grup de Treball d'Igualtat de Gènere

Notícies relacionades amb el programa d'Igualtat de Gènere