Igualtat de Gènere

Igualtat de Gènere

El programa d’Igualtat de Gènere respon al compromís de les universitats per incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en tots els entorns de la docència, la recerca i la gestió universitàries. El programa contempla el tractament del gènere a tots els nivells, des de l’anàlisi de necessitats fins a l’elaboració d’informes i recursos i la formació i difusió de l’aplicació de la perspectiva de gènere.

Perspectiva de gènere en la docència i la recerca universitàries

A continuació es mostren diversos indicadors relatius a la presència de les dones i del gènere en dos eixos bàsics de la política universitària a les universitats de la Xarxa Vives: la docència i la recerca. Els indicadors mesuren el biaix de gènere en la carrera professional i acadèmica dels diferents col·lectius de les comunitats universitàries (alumnat, PAS i PDI). Les dades estan recopilades per les unitats d’igualtat de les universitats de la Xarxa Vives i extretes de dos informes periòdics que realitza el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa:

Alumnat (dades del curs 2016-2017)

Matrícula en estudis de grau, màster i doctorat, i tesis doctorals llegides, per sexe

Alumnat matriculat de grau, màster i doctorat, i tesis llegides, per sexe

Matrícula en estudis de grau segons àmbit de coneixement i per sexe

Matrícula en estudis de grau segons àmbit de coneixement, per sexe

Dones titulades en estudis oficials per branca de coneixement

Dones titulades en estudis oficials per branca de coneixement

Rendiment acadèmic en estudis de grau segons branca de coneixement i per sexe

Rendiment acadèmic en estudis de grau segons branca de coneixement

Personal d'administració i serveis (PAS)

PAS per vinculació laboral, grup i sexe (2017)

PAS per vinculació, grup laboral, i sexe

Presència de dones del PAS en càrrecs de gestió (2017)

Presència de dones del PAS en càrrecs de gestió

Personal docent i investigador (PDI)

Distribució del PDI segons sexe i àmbit de coneixement (2017)

Personal docent i investigador segons sexe i àmbit de coneixement

Relació de professorat titular d'universitat (TU) per catedràtic universitari (CU), per sexe (2017)

Relació de professorat titular d'universitat per professorat catedràtic

Presència de dones i homes en les categories de la carrera acadèmica (2017)

Presència de dones i homes en les categories de la carrera acadèmica

Vicerectores de recerca i directores d'escoles de doctorat

Vicerectores de recerca i directores d'Escoles de Doctorat

Direcció de tesis doctorals defensades el 2017

Direcció de tesis doctorals defensades el 2017

Projectes de recerca competitius dirigits per homes i dones (2017)

Projectes de recerca competitius dirigits per homes i dones

Presència de dones i homes en òrgans de govern i de gestió. Càrrecs de lliure designació (2017)

Presència de dones i homes en òrgans de govern i de gestió. Càrrecs de lliure designació

Presència de dones i homes en òrgans de govern i de gestió. Càrrecs electes (2017)

Presència de dones i homes en òrgans de govern i de gestió. Càrrecs electes

Presència de dones als honoris causa, guardons d'honor i lliçons inaugurals

Presència de dones als Honoris causa, guardons d'honor i lliçons inaugurals

El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2019)

«El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2019)» realitza una anàlisi sobre el biaix de gènere en la carrera professional i acadèmica dels diferents col·lectius de les comunitats universitàries de la Xarxa Vives (alumnat, PAS i PDI). El sistema d’indicadors seleccionat per a l’anàlisi permet informar a la comunitat acadèmica i a la societat de la situació de les dones en les universitats, comparar la informació amb la situació d’altres territoris, i dissenyar les polítiques més adients per corregir-ne els desequilibris existents.
Logotip ODS

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

El programa d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats contribueix als ODS:

ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10
ODS 16

El desenvolupament del programa d'Igualtat de Gènere correspon a:

Grup de Treball d'Igualtat de Gènere

Notícies relacionades amb el programa d'Igualtat de Gènere