Registre de les activitats de tractament de l’Associació Institut Joan Lluís Vives (Xarxa Vives d’Universitats) en condició de responsable.

1. Objecte d’aquest informe.

D’acord amb l’article 30.1 del reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), l’Associació Institut Joan Lluís Vives (Xarxa Vives d’Universitats o Xarxa Vives) com a responsable del tractament ha de mantenir un registre de les activitats de tractament que es realitzen sota la seua responsabilitat. Aquest registre ha de contenir la informació que s’indica a continuació:

a) Nom i dades de contacte del responsable i, si escau, del corresponsable, del representant del responsable i del delegat de protecció de dades.
b) Finalitats del tractament.
c) Detall de les categories dels interessats i de les categories de les dades personals.
d) Categories dels destinataris a qui s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, inclosos els destinataris de tercers països o organitzacions internacionals.
e) Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o organització internacional, i en el cas de les transferències indicades en l’article 49, apartat 1, paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties escaients.
f) Quan siga possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades.
g) Quan siga possible, una indicació general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es refereix l’article 32, apartat 1, del RGPD.

D’acord amb l’article 31.1 de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), aquesta informació es podrà organitzar en conjunts estructurats de dades. A més, en virtut de l’article 31.3 de la LOPDGDD, la XVU farà públic un inventari de les seues activitats de tractament, disponible en mitjans electrònics, en el qual constarà la informació del registre d’activitats, regulat en l’article 30 del reglament (UE) 2016/679, i la seua base legal.

Després d’enviar el protocol de declaració i els formularis i d’analitzar la informació, es distingeixen els tractaments de dades següents:

1.- Personal i recursos humans.
2.- Jornades i congressos.
3.- Enquestes i informes.
4.- Subscripcions a butlletins i continguts en línia.
5.- Cursos i programes de formació.
6.- CRM.
7.- Comptabilitat.
8.- Proveïdors.
9.- Competicions i concursos.
10.- Interaccions amb xarxes socials.

2. Metodologia i contingut d’aquest informe.

A partir de la documentació aportada es presenta en format de taula una proposta de registre de les activitats de tractament. Respecte al contingut dels tractaments és necessari fer una sèrie d’observacions:

1.- Finalitat del tractament. La definició de les finalitats apuntades l’hauran de verificar els responsables de les diferents àrees perquè siguen tan precises com siga possible, en compliment del principi regulat en l’article 5 RGPD. Tals finalitats s’han desenvolupat a partir de la informació remesa. En alguns casos, les definicions de les finalitats han tendit a ser genèriques.
2.- Base jurídica de legitimació. S’inclou en el registre d’activitats un apartat per a la base jurídica de legitimació del tractament. Amb caràcter general, no s’han assenyalat les bases legals del tractament en les declaracions emplenades. En aquest sentit, caldrà revisar les bases jurídiques aplicables.
3.- Destinataris de les dades: cessions o comunicacions de dades. És necessari revisar i identificar, si escau, les cessions o comunicacions de dades inicialment assenyalades en la declaració i les establertes en la present proposta de registre de les activitats de tractament.
4.- Transferències internacionals. Segons la informació remesa no hi ha transferències internacionals d’acord amb el els articles 44 i següents del Reglament general de protecció de dades. No obstant això, caldrà verificar si en el marc de les activitats de tractament es fan transferències de dades a tercers països o organitzacions internacionals.
5.- Drets personals. En cada tractament s’inclou una proposta bàsica per a l’exercici de drets per via electrònica o físicament. Tal proposta ha d’ajustar-se als criteris i els procediments de l’entitat.

3. Registre d’activitats de tractaments en qualitat de responsable.

Responsable
Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
CIF: G-12433710
Domicili: Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. CP 12071 Castelló de la Plana.

Finalitat
Gestió de la informació sobre el personal de l’organització i sobre els processos de selecció.

Base jurídica de legitimació
▪ Execució d’un contracte (article 6.1.b) RGPD), relació contractual, en virtut del qual s’estableixen:
– El Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
▪ Obligació legal del responsable del tractament (art. 6.1.c) RGPD):
– Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Interessats
Personal de l’organització, demandants d’ocupació i concursants de processos de selecció de personal.

Dades personals tractades
▪ Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, telèfon, adreça, adreça electrònica, signatura, núm. SS /mutualitat i fotografia.
▪ Dades acadèmiques i professionals: curriculum vitae.
▪ Dades econòmiques, financeres i d’assegurances: comptes bancaris.
▪ Dades de detalls de l’ocupació

Destinataris de les dades
Se cediran i comunicaran les dades:

▪ Sense necessitat de consentiment:
– Agència Estatal d’Administració Tributària per al compliment d’obligacions tributàries previstes per la llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
– Tresoreria General de la Seguretat Social per al compliment d’obligacions relacionades amb les cotitzacions socials, d’acord amb el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
– Entitats financeres per al pagament de nòmines, així com les assegurances que corresponguen.
– Entitats asseguradores i mútues d’accident de treball per a la comunicació de dades dels assegurats i dels qui necessiten assistència.
– Inspecció de Treball, d’acord amb el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
– UNIÓ DE MÚTUES, empresa prestadora dels serveis de vigilància de la salut, d’acord amb l’article 22 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
– Autoritats sanitàries per a l’assistència requerida en el supòsit que l’interessat no estiga capacitat per a donar el seu consentiment, en virtut de l’article 9.2.c del Reglament general de protecció de dades.
– Sindicats, representants sindicals i delegat de personal en compliment dels deures de col·laboració previstos en les lleis de la funció pública i la legislació laboral: Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i llei orgànica 11/1985, de 2 de agost, de llibertat sindical.
– Publicacions del cens electoral en eleccions sindicals (llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical).
– Les obligacions de publicitat regulades en la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

A requeriment d’autoritats públiques:
– Agència Espanyola de Protecció de Dades per a inspecció, d’acord amb la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
– Forces i cossos de seguretat en l’exercici de les seues funcions.
– Jutges i tribunals en els termes establerts per la legislació processal.
En tals casos, abans de posar les dades a la disposició de tercers s’assegura que aquestes autoritats les sol·liciten i hi accedeixen d’acord amb les lleis.

▪ Amb consentiment:
– A sindicats per a la detracció de la quota d’afiliació sindical.

Transferències internacionals
Es preveuen transferències internacionals de dades a:
– Andorra, país declarat de nivell adequat per la Comissió Europea, d’acord amb la decisió 2010/625/UE, de la Comissió, de 19 d’octubre de 2010.

Termini de conservació de les dades
Les dades personals es tractaran mentre hi haja un vincle jurídic amb la Xarxa Vives. Sense perjudici d’això, la informació tindrà els terminis de conservació següents:
– La informació de caràcter laboral i relacionada amb la Seguretat Social s’emmagatzemarà durant un període de quatre anys, d’acord amb el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
– La informació relacionada amb les obligacions establertes en matèria de prevenció de riscos laborals es conservarà durant un període de cinc anys en virtut del que disposa l’article 23 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. No obstant això, el període de conservació pot ser major si ho requereixen les tasques realitzades per l’empleat en funció de la normativa específica aplicable.
– La informació de naturalesa tributària es conservarà durant el període de prescripció de quatre anys que estableix l’article 66 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
– La informació que es publique en compliment de les obligacions de fer publicitat activa es conservarà durant el període que, si escau, fixe la normativa estatal o autonòmica.
– Amb caràcter general, la informació es conservarà degudament bloquejada durant els períodes addicionals necessaris per a la prescripció d’eventuals responsabilitats legals.

Mesures de seguretat tècniques i organitzatives
S’apliquen les mesures tècniques, organitzatives i operatives apropiades per garantir una seguretat adequada al risc amb:
– Capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
– Capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
– Seguiment d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

Drets
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament i, si escau, de revocació del consentiment a través de l’adreça electrònica protecciodedades@vives.org o mitjançant un escrit que poden enviar a l’adreça postal:

Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I.
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n.
12071 Castelló de la Plana.

A la sol·licitud s’adjuntarà una còpia del DNI o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), una de l’acreditació de la representació que es tinga i, si escau, una de la justificació de la sol·licitud.

Responsable
Xarxa d’Universitats de l’Institut Joan Lluís Vives
CIF: G-12433710
Domicili: Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. CP 12071 Castelló de la Plana.

Finalitat
Gestió administrativa de la informació d’assistents i ponents de les jornades o congressos, enviament d’informació rellevant sobre les activitats de l’organització, així com l’expedició de certificats, si escau.

Base jurídica de legitimació
▪ Missió realitzada en interès públic (article 6.1.e) RGPD), d’acord amb els estatuts de l’associació i la llei 14/2011, d’1 de juny, de ciència, tecnologia i innovació.
▪ Execució d’un contracte (art. 6.1.b) RGPD):
– Relació jurídica amb ponents.
– Acceptació dels assistents als congressos de les condicions d’inscripció.
▪ Consentiment per al tractament (art. 6.1.a) RGPD).
– Acceptació de la recepció de la informació sobre les nostres activitats.

Interessats
Assistents, associats o membres i ponents.

Dades personals tractades
▪ Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça, telèfon, adreça electrònica.
▪ Dades de categories especials: discapacitat (en cas de ser necessari per a l’accessibilitat als recintes i locals).
▪ Dades econòmiques, financeres i d’assegurances: comptes bancaris.
▪ Dades acadèmiques i professionals.

Destinataris de les dades
Se cediran i comunicaran les dades:

▪ Sense necessitat de consentiment:
– Publicació dels actes en la pàgina web i en mitjans de comunicació.
– Comunicació de llistes d’assistents de les universitats amfitriones que habiliten els locals on se celebren els actes.
– Si escau, a entitats bancàries per a fer pagaments.
– Agències de viatges o hotels per a la gestió de l’allotjament i/o desplaçament.
– Autoritats sanitàries per a l’assistència requerida en el cas que l’interessat no estiga capacitat per a donar el seu consentiment, en virtut de l’article 9.2.c de Reglament general de protecció de dades.
– Si escau, publicació d’informació i contingut multimèdia en mitjans i xarxes socials.

A requeriment d’autoritats:
– Agència Espanyola de Protecció de Dades per a inspecció, d’acord amb la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
– Forces i cossos de seguretat en l’exercici de les seues funcions.
– Jutges i tribunals en els termes establerts per la legislació processal.
En tals casos, abans de posar les dades a la disposició de tercers s’assegura que aquestes autoritats les sol·liciten i hi accedeixen d’acord amb les lleis.

▪ Encarregats del tractament:
– Mediterráneo Holidays S.L., empresa prestadora de serveis com a agència de viatges.
– Google LLC, empresa prestadora del servei “G suite for nonprofits”.
– Si escau, altres empreses prestadores de serveis (servei d’àpats, agències de viatges, etc.).

Transferències internacionals
Es preveuen transferències internacionals de dades a:
– Andorra, país declarat de nivell adequat per la Comissió Europea, d’acord amb la decisió 2010/625/UE, de la Comissió, de 19 d’octubre de 2010.
Tals transferències de dades es faran quan la Universitat d’Andorra organitze una jornada o congrés.

Termini de conservació de les dades
▪ Les dades es conservaran durant la gestió de la jornada o congrés organitzat i durant el temps necessari per a la certificació, si escau.
▪ Les dades que es divulguen o aquelles de què es faça publicitat (enregistraments, notes de premsa, programes etc.) podran conservar-se indefinidament.
▪ La informació es conservarà degudament bloquejada durant els períodes addicionals necessaris per a la prescripció d’eventuals responsabilitats legals.
▪ La informació que es publique en compliment de les obligacions de fer publicitat activa es conservarà durant el període que fixe la normativa estatal o autonòmica.
▪ La informació de naturalesa tributària es conservarà durant el període de prescripció de quatre anys que estableix l’article 66 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
▪ Les dades que es divulguen o aquelles de què es faça publicitat (enregistraments, notes de premsa, programes etc.) es podran conservar indefinidament.

Mesures de seguretat tècniques i organitzatives
S’apliquen les mesures tècniques, organitzatives i operatives apropiades per garantir una seguretat adequada al risc amb:
– Capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
– Capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
– Seguiment d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

Drets
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament i, si escau, de revocació del consentiment a través de l’adreça electrònica protecciodedades@vives.org o mitjançant un escrit que poden enviar a l’adreça postal:

Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I.
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n.
12071 Castelló de la Plana.

A la sol·licitud s’adjuntarà una còpia del DNI o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), una de l’acreditació de la representació que es tinga i, si escau, una de la justificació de la sol·licitud.

Responsable
Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
CIF: G-12433710
Domicili: Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. CP 12071 Castelló de la Plana.

Finalitat
Gestió de la informació per a fer estudis i informes sobre qüestions diverses en relació amb el món universitari i els seus integrants. Realització d’enquestes per a l’elaboració d’estudis.

Base jurídica de legitimació
▪ Execució d’un contracte (art. 6.1.b) RGPD) en els tractaments que comporten una contraprestació.
▪ Consentiment (art. 6.1.a) RGPD) en els tractaments que no comporten una contraprestació.
▪ Interès legítim.

Interessats
Assistents a un congrés, associats o membres, sol·licitants o beneficiaris d’ajudes, personal investigador, subjectes d’una investigació, estudiants, professors, personal d’administració, clients, usuaris i personal de contacte.

Dades personals tractades
▪ Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, telèfon i adreça electrònica.
▪ Dades acadèmiques i professionals.
▪ Dades de detalls de l’ocupació.

Destinataris de les dades
▪ Es comunicaran les dades sense necessitat de consentiment:
– A la notaria en el cas que en les enquestes es facen sortejos davant de notari.

A requeriment d’autoritats:
– Agència Espanyola de Protecció de Dades per a inspecció, d’acord amb llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
– Jutges i tribunals en els termes establerts per la legislació processal.
En tals casos, abans de posar les dades a la disposició de tercers s’assegurarà que aquestes autoritats les sol·liciten i hi accedeixen d’acord amb les lleis.

Transferències internacionals
No es preveuen transferències internacionals de dades.

Termini de conservació de les dades
▪ Les dades es conservaran durant la realització dels estudis o informes.
▪ La informació es conservarà degudament bloquejada durant els períodes addicionals necessaris per a la prescripció d’eventuals responsabilitats legals.

Mesures de seguretat tècniques i organitzatives
S’apliquen les mesures tècniques, organitzatives i operatives apropiades per garantir una seguretat adequada al risc amb:
– Capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
– Capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
– Seguiment d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

Drets
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament i, si escau, el de revocació del consentiment a través de l’adreça electrònica protecciodedades@vives.org o mitjançant un escrit que poden enviar a l’adreça postal:

Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I.
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n.
12071 Castelló de la Plana.

A la sol·licitud s’adjuntarà una còpia del DNI o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), una de l’acreditació de la representació que es tinga i, si escau, una de la justificació de la sol·licitud.

Responsable
Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
CIF: G-12433710
Domicili: Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. CP 12071 Castelló de la Plana.

Finalitat
Informar sobre les activitats i serveis de l’organització.

Base jurídica de legitimació
▪ Consentiment per al tractament (art. 6.1.a) RGPD) en relació amb l’enviament d’informació dels serveis i activitats de l’organització.

Interessats
Associats o membres, personal investigador, càrrecs públics, personal de contacte, estudiants, professors, personal d’administració, altres empleats, clients i usuaris.

Dades personals tractades
▪ Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, adreça-e i localitat.
▪ Dades acadèmiques i professionals: universitat, comunitat universitària de pertinença (estudiants, personal docent, personal administratiu…).

Destinataris de les dades
▪ Es comunicaran les dades sense necessitat de consentiment:

A requeriment d’autoritats:
– Agència Espanyola de Protecció de Dades per a inspecció, d’acord amb la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
– Forces i cossos de seguretat en l’exercici de les seues funcions.
– Jutges i tribunals en els termes establerts per la legislació processal.
En tals casos, abans de posar les dades a la disposició de tercers s’assegura que aquestes autoritats les sol·liciten i hi accedeixen d’acord amb les lleis.

▪ Encarregats del tractament:
– Google LLC, empresa prestadora del servei “G suite for nonprofits”.
– Mailchimp, empresa prestadora de serveis de màrqueting per correu electrònic.

Transferències internacionals
No es preveuen transferències internacionals de dades.

Termini de conservació de les dades
▪ Les dades es tractaran mentre es mantinga el vincle amb la finalitat d’enviar comunicacions electròniques, llevat que l’interessat s’opose al tractament o exercisca el dret de revocació del consentiment, si escau.
▪ La informació es conservarà degudament bloquejada durant els períodes addicionals necessaris per a la prescripció d’eventuals responsabilitats legals.

Mesures de seguretat tècniques i organitzatives
S’apliquen les mesures tècniques, organitzatives i operatives apropiades per garantir una seguretat adequada al risc amb:
– Capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
– Capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
– Seguiment d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

Drets
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament i, si escau, el de revocació del consentiment a través de l’adreça electrònica protecciodedades@vives.org o mitjançant un escrit que poden enviar a l’adreça postal:

Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I.
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n.
12071 Castelló de la Plana.

A la sol·licitud s’adjuntarà una còpia del DNI o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), una de l’acreditació de la representació que es tinga i, si escau, una de la justificació de la sol·licitud.

Responsable
Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
CIF: G-12433710
Domicili: Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. CP 12071 Castelló de la Plana.

Finalitat
Gestió de la informació sobre els programes i cursos de formació de l’organització o en què aquesta participe.

Base jurídica de legitimació
▪ Execució d’un contracte (art. 6.1.b) RGPD):
– Inscripció i matrícula dels alumnes.
– Vincle contractual amb el personal docent de les formacions.

Interessats
Estudiants, personal de les universitats membres, personal d’administració i serveis (PAS), professorat/personal docent, personal de contacte, altres persones físiques.

Dades personals tractades
▪ Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, telèfon, adreça i adreça electrònica.
▪ Dades acadèmiques i professionals: titulacions dels alumnes preinscrits.

Destinataris de les dades
Se cediran i comunicaran les dades:

▪ Sense necessitat de consentiment:
– Entitats asseguradores per atendre les contingències previstes en les assegurances corresponents.
– Serveis sanitaris en cas de malaltia o accident quan hi haja interès vital de la persona.
– Si escau, a les entitats bancàries per al cobrament corresponent.
– Organismes, entitats i instituts amb els quals es fan els cursos i els programes de formació.
– A les universitats membres de la Xarxa Vives d’Universitats per a comprovar la relació d’alumnes participants.

A requeriment d’autoritats:
– Agència Espanyola de Protecció de Dades per a inspecció, d’acord amb la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
– Forces i cossos de seguretat en l’exercici de les seues funcions.
– Jutges i tribunals en els termes establerts per la legislació processal.
En tals casos, abans de posar les dades a la disposició de tercers s’assegura que aquestes autoritats les sol·liciten i hi accedeixen d’acord amb les lleis.

▪ Encarregats del tractament:
– Google LLC, empresa prestadora del servei “G Suite for Nonprofits”.

Transferències internacionals
No es preveuen.

Termini de conservació de les dades
▪ Les dades es conservaran durant el desenvolupament del curs o programa de formació, sense perjudici de conservar-se degudament bloquejades durant els períodes addicionals necessaris per a la prescripció d’eventuals responsabilitats legals.
▪ Les dades personals que s’indiquen es conservaran indefinidament amb la finalitat d’expedir certificacions de la formació que haja rebut l’interessat.

Mesures de seguretat tècniques i organitzatives
S’apliquen les mesures tècniques, organitzatives i operatives apropiades per garantir una seguretat adequada al risc amb:
– Capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
– Capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
– Seguiment d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

Drets
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament i, si escau, el de revocació del consentiment a través de l’adreça electrònica protecciodedades@vives.org o mitjançant un escrit que poden enviar a l’adreça postal:

Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I.
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n.
12071 Castelló de la Plana.

A la sol·licitud s’adjuntarà una còpia del DNI o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), una acreditació de la representació que es tinga i, si escau, una de la justificació de la sol·licitud.

Responsable
Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
CIF: G-12433710
Domicili: Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. CP 12071 Castelló de la Plana.

Mesures de seguretat tècniques i organitzatives
S’apliquen les mesures tècniques, organitzatives i operatives apropiades per garantir una seguretat adequada al risc amb:
– Capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
– Capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
– Seguiment d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

Drets
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament i, si escau, el de revocació del consentiment a través de l’adreça electrònica protecciodedades@vives.org o mitjançant un escrit que poden enviar a l’adreça postal:

Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I.
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n.
12071 Castelló de la Plana.

A la sol·licitud s’adjuntarà una còpia del DNI o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), una de l’acreditació de la representació que es tinga i, si escau, una de la justificació de la sol·licitud.

Responsable
Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
CIF: G-12433710
Domicili: Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. CP 12071 Castelló de la Plana.

Finalitat
Gestió econòmica i comptable dels serveis rebuts i prestats per l’organització en relació amb el pagament de factures per treballs o serveis prestats a l’organització i els cobraments fets.

Base jurídica de legitimació
▪ Compliment d’una obligació legal (art. 6.1.c) RGPD).
– Llei 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Interessats
Associats o membres, proveïdors, clients, usuaris, propietaris o arrendataris, estudiants, assistents a congressos, ponents, personal investigador, professors, personal d’administració, altres empleats, representants legals i personal de contacte.

Dades personals tractades
▪ Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, telèfon, adreça i adreça electrònica.
▪ Dades econòmiques, financeres i d’assegurances: comptes bancaris i números de factura.
▪ Dades de transaccions de béns i serveis.

Destinataris de les dades
Se cediran i comunicaran les dades:

▪ Sense necessitat de consentiment:
– Entitats bancàries per a fer les transaccions que calguen en relació amb la prestació del servei corresponent.
– Agència Estatal d’Administració Tributària per al compliment de les obligacions tributàries previstes per la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

A requeriment d’autoritats:
– Agència Espanyola de Protecció de Dades per a inspecció, en aplicació de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
– Jutges i tribunals en els termes establerts per la legislació processal.
En aquests casos, abans de posar les dades a la disposició de tercers la universitat s’assegura que aquestes autoritats les sol·liciten i hi accedeixen d’acord amb les lleis.

▪ Encarregats del tractament:
– Asesoría Empresarial Castellonense S.A.P.
– Llasén Gestión S.L.
– Orimer Assessorament Empresarial SCP.
– Faura-Casas Auditors Consultors SL.
– Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional.
– Quarely Industrial S.L.
– Servicios Documentales Avanzados S.L.

Transferències internacionals
Es preveuen transferències internacionals de dades, si escau, a:
– Andorra, país declarat de nivell adequat per la Comissió Europea, d’acord amb la decisió 2010/625/UE, de la Comissió, de 19 d’octubre de 2010.

Termini de conservació de les dades
▪ La informació de naturalesa comptable i fiscal es conservarà a efectes fiscals durant un període de quatre anys, en virtut de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
▪ La informació es conservarà degudament bloquejada durant els períodes addicionals necessaris per a la prescripció d’eventuals responsabilitats legals.

Mesures de seguretat tècniques i organitzatives
S’apliquen les mesures tècniques, organitzatives i operatives apropiades per garantir una seguretat adequada al risc amb:
– Capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
– Capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
– Seguiment d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

Drets
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament i, si escau, el de revocació del consentiment a través de l’adreça electrònica protecciodedades@vives.org o mitjançant un escrit que poden enviar a l’adreça postal:

Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I.
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n.
12071-ç Castelló de la Plana.

A la sol·licitud s’adjuntarà una còpia del DNI o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), una de l’acreditació de la representació que es tinga i, si escau, una de la justificació de la sol·licitud.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Responsable
Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
CIF: G-12433710
Domicili: Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. CP 12071 Castelló de la Plana.

Finalitat
Gestió de la informació administrativa, econòmica i comptable relativa als proveïdors, així com el control dels serveis prestats.

Base jurídica de legitimació
▪ Execució d’un contracte (art. 6.1.b) RGPD) derivat de la relació jurídica contractual entre les parts.

Interessats
Proveïdors, representants legals, personal de contacte.

Dades personals tractades
▪ Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, telèfon, adreça i adreça electrònica.
▪ Dades econòmiques, financeres i d’assegurances: comptes bancaris i números de factura.
▪ Dades de transaccions de béns i serveis.

Destinataris de les dades
Se cediran i comunicaran les dades:

▪ Sense necessitat de consentiment:
– Entitats bancàries per a fer les transaccions que calguen en relació amb la prestació del servei corresponent.
– Agència Estatal d’Administració Tributària per al compliment d’obligacions tributàries previstes per la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

A requeriment d’autoritats:
– Agència Espanyola de Protecció de Dades per a inspecció, en aplicació de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
– Jutges i tribunals en els termes establerts per la legislació processal.
En aquests casos, abans de posar les dades a la disposició de tercers la universitat s’assegura que aquestes autoritats les sol·liciten i hi accedeixen d’acord amb les lleis.

▪ Encarregats del tractament:
– Asesoría Empresarial Castellonense S.A.P.
– Llasén Gestión S.L.
– Orimer Assessorament Empresarial SCP.
– Faura-Casas Auditors Consultors S.L.

Transferències internacionals
No es preveuen.

Termini de conservació de les dades
▪ La informació es conservarà mentre es mantinga el vincle entre les parts.
▪ La informació de naturalesa comptable i fiscal es conservarà a efectes fiscals durant un període de quatre anys, en virtut de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
▪ La informació es conservarà degudament bloquejada durant els períodes addicionals necessaris per a la prescripció d’eventuals responsabilitats legals.

Mesures de seguretat tècniques i organitzatives
S’apliquen les mesures tècniques, organitzatives i operatives apropiades per garantir una seguretat adequada al risc amb:
– Capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
– Capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
– Seguiment d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

Drets
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament i, si escau, el de revocació del consentiment a través de l’adreça electrònica protecciodedades@vives.org o mitjançant un escrit que poden enviar a l’adreça postal:

Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I.
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n.
12071 Castelló de la Plana.

A la sol·licitud s’adjuntarà una còpia del DNI o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), una de l’acreditació de la representació que es tinga i, si escau, una de la justificació de la sol·licitud.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Responsable
Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
CIF: G-12433710
Domicili: Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. CP 12071 Castelló de la Plana.

Finalitat
Gestió de la informació sobre les competicions, tornejos, premis i concursos organitzats per al personal de les universitats sòcies de l’organització i dels centres de secundària i batxillerat.

Base jurídica de legitimació
▪ Execució d’un contracte (art. 6.1.b) RGPD) derivat de l’acceptació de termes i condicions del tractament previ a la inscripció.
▪ Consentiment per al tractament (art. 6.1.a) RGPD) en relació amb:
– L’enviament d’informació sobre els actes i les activitats que organitze l’entiat.
– La publicació de contingut multimèdia.

Interessats
Estudiants, professors, intervinents, pares, tutors i representants legals.

Dades personals tractades
▪ Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, telèfon, adreça, adreça electrònica i imatge/veu.
▪ Dades de categories especials: discapacitat (en cas de ser necessari per a l’accessibilitat als recintes i locals).
▪ Dades acadèmiques i professionals.

Destinataris de les dades
Se cediran i comunicaran les dades:

▪ Sense necessitat de consentiment:
– Entitats asseguradores per a atendre les contingències previstes en les assegurances corresponents.
– Comunicació a les universitats amfitriones que habiliten els locals on se celebren els actes.
– Serveis sanitaris en cas de malaltia o accident quan hi haja interès vital de la persona.
– Les entitats bancàries per al cobrament corresponent, si escau.

A requeriment d’autoritats:
– Agència Espanyola de Protecció de Dades per a inspecció, d’acord amb la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
– Forces i cossos de seguretat en l’exercici de les seues funcions.
– Jutges i tribunals en els termes establerts per la legislació processal.

▪ Encarregats del tractament:
– Google LLC, empresa prestadora del servei “G suite for nonprofits”.

Transferències internacionals
Es preveu fer transferències internacionals de dades, si escau, a:
– Andorra, país declarat de nivell adequat per la Comissió Europea, d’acord amb la decisió 2010/625/UE, de la Comissió, de 19 d’octubre de 2010.
Tals transferències de dades es faran quan la Universitat d’Andorra organitze algun acte.

Termini de conservació de les dades
▪ Les dades es conservaran durant el desenvolupament de la competició o concurs, sense perjudici de conservar-se degudament bloquejades durant els períodes addicionals necessaris per a la prescripció d’eventuals responsabilitats legals.
▪ Les dades personals que s’indiquen es conservaran indefinidament amb la finalitat d’expedir certificacions o diplomes acreditatius.
▪ Les dades que es divulguen o aquelles de què es faça publicitat (enregistraments, notes de premsa, programes etc.) es podran conservar indefinidament.

Mesures de seguretat tècniques i organitzatives
S’apliquen les mesures tècniques, organitzatives i operatives apropiades per garantir una seguretat adequada al risc amb:
– Capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
– Capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
– Seguiment d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

Drets
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament i, si escau, el de revocació del consentiment a través de l’adreça electrònica protecciodedades@vives.org o mitjançant un escrit que poden enviar a l’adreça postal:

Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I.
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n.
12071 Castelló de la Plana.

A la sol·licitud s’adjuntarà una còpia del DNI o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), una de l’acreditació de la representació que es tinga i, si escau, una de la justificació de la sol·licitud.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Responsable
Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
CIF: G-12433710
Domicili: Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. CP 12071 Castelló de la Plana.

Finalitat del tractament
▪ Seguir les publicacions de la Xarxa Vives d’Universitats en xarxes socials.
▪ Permetre la publicació en xarxes socials de notícies, pàgines i informació de la Xarxa Vives d’Universitats que hagen integrat botons que activen publicacions en xarxes socials.
▪ Difondre l’activitat de la Xarxa Vives d’Universitats.

Base jurídica de legitimació
▪ El seguiment dels nostres perfils en xarxes socials implica una acció afirmativa que comporta una manifestació del consentiment en els termes de l’article 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).
▪ Divulgació de l’activitat. Missió realitzada en interès públic (article 6.1.e) RGPD).

Categories d’interessats
Seguidors del perfil de la Xarxa Vives d’Universitats i usuaris de xarxes socials.

Categories de dades
Identificador del perfil en la xarxa social.

Destinataris de les dades
▪ Les interaccions en xarxes són públiques. La publicació d’un comentari implica que l’usuari consent:
– El seu etiquetatge.
– La seua reexpedició (per exemple, mitjançant la funció RT de twitter).
– La connexió de l’aplicació de publicació i la comunicació per transmissió amb la xarxa social.

▪ A requeriment de les autoritats. Tenint en compte l’impacte jurídic cada vegada més rellevant de les xarxes socials, caldria enviar informació sobre seguidors de xarxes socials a requeriment de:
– Agència Espanyola de Protecció de Dades per a inspecció, en aplicació de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
– Forces i cossos de seguretat en exercici de les seues funcions.
– Jutges i tribunals en els termes establerts per la legislació processal.
En aquests casos, abans de posar les dades a la disposició de tercers la Xarxa Vives d’Universitats s’assegura que aquestes autoritats les sol·liciten i hi accedeixen d’acord amb les lleis.

Transferències internacionals
No es preveuen.

Termini de conservació de les dades
Les dades personals dels seguidors es tractaran mentre mantinguen el seguiment o interactuen amb el perfil de la xarxa social de la Xarxa Vives d’Universitats.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S’apliquen les mesures tècniques, organitzatives i operatives apropiades per garantir una seguretat adequada al risc amb:
– Capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
– Capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
– Seguiment d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

Drets
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament i, si escau, el de revocació del consentiment a través de l’adreça electrònica […] o mitjançant un escrit que poden enviar a l’adreça postal:

Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I.
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n.
12071 Castelló de la Plana.

A la sol·licitud s’adjuntarà una còpia del DNI o document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), una de l’acreditació de la representació que es tinga i, si escau, una de la justificació de la sol·licitud.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.