Interaccions amb xarxes socials

1. Quin és l’objectiu d’aquesta política de privacitat?
En aquest document s’expressa el compromís de la Xarxa Vives d’Universitats amb la garantia del dret fonamental a la protecció de dades i la transparència de la informació, d’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
En aquesta política de privacitat descrivim com tractem les dades i quins són els nostres compromisos amb el compliment de la normativa en aquesta matèria.

2. Qui tracta les vostres dades?
L’entitat responsable del tractament de les vostres dades és:

Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
Domicili: Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n.
CP 12071 – Castelló de la Plana.

3. Per a què tractem les vostres dades? Per què i amb quina base legal tractem les vostres dades?
Tractem el vostre perfil de xarxa social per:
▪ Seguir les publicacions de la Xarxa Vives d’Universitats en xarxes socials.
▪ Permetre la publicació en xarxes socials de notícies, pàgines i informació de la Xarxa Vives d’Universitats que hagen integrat botons que activen publicacions en xarxes socials.
▪ Difondre l’activitat de la Xarxa Vives d’Universitats.
Base jurídica per a la legitimació del tractament:
▪ El seguiment dels nostres perfils en xarxes socials implica una acció afirmativa que comporta una manifestació del consentiment en els termes de l’article 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).
▪ La divulgació de l’activitat institucional. Missió realitzada en interès legítim (article 6.1.f) RGPD).

4. Amb qui compartim les vostres dades?

▪ Les interaccions en xarxes són públiques. La publicació d’un comentari implica que l’usuari consent:
– El seu etiquetatge.
– El seu reenviament (per exemple, mitjançant la funció RT de Twitter).
– La connexió de l’aplicació de publicació i la comunicació per transmissió amb la xarxa social.

▪ A requeriment d’autoritats. Tenint en compte l’impacte jurídic cada vegada més rellevant de les xarxes socials, caldria traslladar informació sobre seguidors en xarxes socials a requeriment de:
– l’Agencia Española de Protección de Datos en processos d’inspecció, d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals;
– les forces i cossos de seguretat, en exercici de les seues funcions, i
– els jutges i tribunals, en els termes definits per la legislació processal.
En aquests casos, la Xarxa Vives d’Universitats, abans de posar les dades a la disposició de tercers, s’assegura que aquestes autoritats sol·liciten les dades i hi accedeixen d’acord amb les lleis.

▪ Encarregat del tractament
La Xarxa Vives d’Universitats no ha contractat cap servei extern de community managing.

5. Quant de temps conservarem les dades?
Les dades personals dels seguidors es tractaran mentre mantinguen el seguiment o interactuen amb el perfil de xarxa social de la Xarxa Vives d’Universitats.

6. Quins drets tenen els nostres usuaris i usuàries?
Els nostres usuaris i usuàries poden sol·licitar a la Xarxa Vives d’Universitats:
– L’accés a les seues dades personals, per exemple, per a consultar-les i assegurar-se que són correctes i actualitzades.
– La rectificació de les dades per a corregir-hi errors o mancances. Si exerceixen aquest dret, hauran d’indicar què hem de rectificar i, si escau, justificar-ho.
– La supressió de les dades quan consideren que no hauríem de continuar tractant-les. En aquest cas, és aconsellable que ens notifiquen el perquè de la sol·licitud.
– La limitació del seu tractament, perquè les conservem bloquejades per garantir els seus drets.
– Quan hàgem tractat les seues dades en virtut d’una base legal diferent de la seua autorització, també es poden oposar al seu tractament. En aquest cas, és convenient que ens aporten les seues raons a fi que puguem valorar la seua sol·licitud.
– Sempre que siga possible, d’acord amb les condicions de la legislació, poden sol·licitar el dret a la portabilitat de les dades perquè els les lliurem en un format compatible amb altres sistemes.
– Si van prestar consentiment lliurement perquè tractem les seues dades, el podran retirar de la mateixa manera.

7. Com poden exercir els seus drets?
La persona interessada pot exercir els seus drets mitjançant una sol·licitud a l’adreça electrònica […] O mitjançant un escrit adreçat a:

Edifici Àgora, local 10
Universitat Jaume I
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n
12071 – Castelló de la Plana

La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o un document identificatiu equivalent (passaport, NIE…), i de l’acreditació de la representació que exerceix.

Així mateix, ha de tenir en compte que la capacitat de gestió de la Xarxa Vives d’Universitats en una xarxa es limita a la gestió del seu perfil. En cas que els seus drets s’hagen d’exercir davant la mateixa xarxa social, li recomanem la informació continguda en:

– Facebook: http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
– Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
– Twitter: http://twitter.com/privacy
– Youtube http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
– LinkedIn: http://es.linkedin.com/legal/privacy-policy
– Flickr: https://www.flickr.com/help/privacy

8. Qui garanteix els seus drets? A qui poden reclamar?
Si es desitja presentar una reclamació o obtenir informació addicional sobre la regulació del tractament de dades personals a Espanya, l’autoritat competent és l’Agencia Española de Protección de Datos (c/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid).