Igualtat de Gènere

Igualtat de Gènere

El programa d’Igualtat de Gènere respon al compromís de les universitats per incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en tots els entorns de la docència, la recerca i la gestió universitàries. El programa contempla el tractament del gènere a tots els nivells, des de l’anàlisi de necessitats fins a l’elaboració d’informes i recursos i la formació i difusió de l’aplicació de la perspectiva de gènere.

Perspectiva de gènere en la docència i la recerca universitàries

A continuació es mostren diversos indicadors relatius a la presència de les dones i del gènere en dos eixos bàsics de la política universitària a les universitats de la Xarxa Vives: la docència i la recerca. Els indicadors mesuren el biaix de gènere en la carrera professional i acadèmica dels diferents col·lectius de les comunitats universitàries (alumnat, PAS i PDI). Les dades estan recopilades per les unitats d’igualtat de les universitats de la Xarxa Vives i extretes de dos informes periòdics que realitza el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa:

Alumnat (dades del curs 2016-2017)

Matrícula en estudis de grau, màster i doctorat, i tesis doctorals llegides, per sexe

Alumnat matriculat de grau, màster i doctorat, i tesis llegides, per sexe

Matrícula en estudis de grau segons àmbit de coneixement i per sexe

Matrícula en estudis de grau segons àmbit de coneixement, per sexe

Dones titulades en estudis oficials per branca de coneixement

Dones titulades en estudis oficials per branca de coneixement

Rendiment acadèmic en estudis de grau segons branca de coneixement i per sexe

Rendiment acadèmic en estudis de grau segons branca de coneixement

Personal d'administració i serveis (PAS)

PAS per vinculació laboral, grup i sexe (2017)

PAS per vinculació, grup laboral, i sexe

Presència de dones del PAS en càrrecs de gestió (2017)

Presència de dones del PAS en càrrecs de gestió

Personal docent i investigador (PDI)

Distribució del PDI segons sexe i àmbit de coneixement (2017)

Personal docent i investigador segons sexe i àmbit de coneixement

Relació de professorat titular d'universitat (TU) per catedràtic universitari (CU), per sexe (2017)

Relació de professorat titular d'universitat per professorat catedràtic

Presència de dones i homes en les categories de la carrera acadèmica (2017)

Presència de dones i homes en les categories de la carrera acadèmica

Vicerectores de recerca i directores d'escoles de doctorat

Vicerectores de recerca i directores d'Escoles de Doctorat

Direcció de tesis doctorals defensades el 2017

Direcció de tesis doctorals defensades el 2017

Projectes de recerca competitius dirigits per homes i dones (2017)

Projectes de recerca competitius dirigits per homes i dones

Presència de dones i homes en òrgans de govern i de gestió. Càrrecs de lliure designació (2017)

Presència de dones i homes en òrgans de govern i de gestió. Càrrecs de lliure designació

Presència de dones i homes en òrgans de govern i de gestió. Càrrecs electes (2017)

Presència de dones i homes en òrgans de govern i de gestió. Càrrecs electes

Presència de dones als honoris causa, guardons d'honor i lliçons inaugurals

Presència de dones als Honoris causa, guardons d'honor i lliçons inaugurals

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere és una col·lecció d’11 obres de diferents disciplines i àmbits de coneixement: ciències de la computació; dret i criminologia; educació i pedagogia; filologia i lingüística; filosofia; física; història; història de l’art; medicina; psicologia sociologia, economia i ciència política.

Les Guies ofereixen pautes per revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere, a partir de recomanacions i indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, així com a mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.

L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’estudiants. L’alumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere, desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura.

El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2019)

«El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2019)» realitza una anàlisi sobre el biaix de gènere en la carrera professional i acadèmica dels diferents col·lectius de les comunitats universitàries de la Xarxa Vives (alumnat, PAS i PDI). El sistema d’indicadors seleccionat per a l’anàlisi permet informar a la comunitat acadèmica i a la societat de la situació de les dones en les universitats, comparar la informació amb la situació d’altres territoris, i dissenyar les polítiques més adients per corregir-ne els desequilibris existents.

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris  és una guia que naix per visibilitzar l’equitat entre homes i dones en tots aquells documents que es produeixen en la universitat. La publicació està adreçada a tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis).

L’obra ofereix recursos inclusius i visibilitzadors, així com exemples d’usos i recomanacions per a utilitzar les formes dobles (masculí i femení) en relació amb els tipus de documents institucionals més habituals en l’àmbit universitari en llengua catalana, castellana i anglesa. La guia també incorpora diversos annexos, com ara una relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric.

La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives

L’informe és fruit de la col·laboració de les unitats d’igualtat de les universitats de la Xarxa Vives que integren el Grup de Treball en Igualtat de Gènere, en el marc del pla de treball 2016-2017 centrat en la perspectiva de gènere en la docència i la recerca universitàries. La publicació analitza una àmplia diversitat de dades relacionades amb la docència i la recerca que s’han recollit en dues fases. En la primera fase es va demanar a les unitats d’igualtat que destaquessin bones pràctiques implementades en les seves universitats en relació a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i en la recerca. En una segona fase, les unitats d’igualtat van emplenar un formulari amb informació diversa sobre la presència de les dones i del gènere en aquests dos eixos bàsics de la política universitària.

Document de Treball per a l'elaboració del Protocol davant situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe o per orientació sexual a les universitats

Document que permet abordar l’eliminació de la violència de gènere i l’assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació (o identitat de gènere) en l’àmbit universitari.

Diccionari Biogràfic de Dones

El Diccionari Biogràfic de Dones (DBD) té l’objectiu de donar a conèixer la contribució que les dones han fet en la història dels territoris de parla catalana des de diferents camps de coneixement i àmbits d’actuació.

El diccionari va ser impulsat per la Generalitat de Catalunya i el Consell de Mallorca. En la seua elaboració, a càrrec de la Xarxa Vives, han treballat investigadors i grups de recerca universitaris en estudis de les dones i de gènere.

Logotip ODS

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

El programa d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats contribueix als ODS:

ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10
ODS 16

El desenvolupament del programa d'Igualtat de Gènere correspon a:

Grup de Treball d'Igualtat de Gènere

Notícies relacionades amb el programa d'Igualtat de Gènere