La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial, dóna continuïtat a una tradició universitària que es remunta a l’Edat Mitjana. De naturalesa pública i de gestió privada, desplega la seva activitat de servei públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis. Té com a missió ser un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i amb vocació internacional. Se centra en l’atenció a l’estudiant i la seva formació global per tal que els futurs titulats incorporin els valors de la creativitat individual, el rigor professional i el compromís social.

Model de governança
La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya està regida per la Fundació Universitària Balmes, el Patronat de la qual el conformen representants dels ajuntaments de Vic i de Manresa i d’altres ajuntaments de l’entorn, de la Generalitat de Catalunya i de la societat civil. Aquest sistema propi de control públic i gestió privada facilita un model de governança eficient, responsable i àgil.

Model federatiu
La Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, i la Fundació Universitària del Bages, que imparteix estudis universitaris a Manresa, es van federar el 2013 per crear la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya amb dues seus, la UVic i la UManresa.

Model de formació
El model de formació de la UVic-UCC garanteix el creixement personal i la plena professionalització dels seus titulats amb aprenentatges personalitzats a través d’un acompanyament al llarg de tot l’itinerari formatiu que articula un veritable treball d’equip, tant dels docents com del conjunt de la comunitat universitària.

Formació plurilingüe
La formació plurilingüe és per a la UVic-UCC un punt d’èmfasi tant per la mobilitat creixent dels universitaris i professionals, com perquè l’estudi de llengües i cultures són un vehicle privilegiat per a la formació humanística del nostre temps. Tots els estudis de grau tenen com a obligatori un determinat nombre de crèdits d’anglès per a usos professionals.

Activitat investigadora
Vint-i-un grups de recerca, disset d’ells reconeguts per la Generalitat de Catalunya, i set càtedres desenvolupen l’activitat investigadora de la UVic-UCC, clarament orientada a generar coneixement i transferir-lo a la societat.

Projecció internacional
L’àmbit internacional dels interessos científics i formatius de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya parteix de la realitat de la societat catalana –la llengua catalana n’és el signe extern i comú d’identitat– i d’Europa com a unitat superior identificadora. La UVic-UCC considera essencials els programes d’intercanvi internacionals i de pràctiques a l’estranger.

Inserció socioprofessional
La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya dóna als seus ensenyaments un enfocament aplicat, es manté oberta i permeable a les necessitats canviants de la societat, i adopta una posició activa per garantir als seus titulats una plena i satisfactòria inserció professional.

Innovació docent
La UVic-UCC compta amb el Centre d’Innovació i Formació en Educació per impulsar la formació permanent del professorat universitari, el plans tutorials i el desenvolupament de la innovació per a la millora de la qualitat docent.

Compromís amb el territori
La UVic-UCC és una universitat de proximitat, compromesa amb el desenvolupament econòmic i social del territori i del país, mitjançant la seva activitat docent, de recerca i de transferència de coneixement, i amb una clara vocació europea i internacional.

Codi ètic
A la UVic-UCC i a la Fundació Universitària Balmes, que n’és l’entitat titular, el comportament ètic es basa en tres valors, el compromís individual, l’equanimitat col·lectiva i la veritat científica. Aquest Codi ètic els desplega en dotze principis generals pensats per conscienciar a cada persona de la necessitat del seu comportament ètic i de la responsabilitat que se n’espera com a membre de la comunitat de la UVic-UCC i la FUB.

Universitat de Vic
Tel.: 938 861 222
Fax. 938 891 063
A/e: info@uvic.cat
http://www.uvic.cat
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular