Recerca

Recerca

El programa de Recerca té com a objectiu transmetre d’una manera oberta i transparent la recerca duta a terme a les universitats de la Xarxa Vives i altres centres, per posar-la a disposició de la societat.

El programa

Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris és un instrument per a la definició de polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari.

El programa té com a objectiu generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària. A través d’una enquesta a tots els estudiants, el programa busca crear una base sòlida de coneixement que aporte informació rellevant sobre la vida universitària al territori de la Xarxa Vives d’Universitats. Aquest coneixement ha de servir per orientar les propostes de millora en les polítiques universitàries, i servir de guia per fonamentar les decisions i orientacions de les polítiques, tant de les universitats pròpies com dels decisors públics.

Actualment s’està desenvolupant la 4a edició de Via Universitària (2023-2025). La tercera edició (2020-2022) va comptar amb la participació de vora 50.000 estudiants de 20 universitats de la regió Vives.

Monòlegs del Club de la Ciència


Objecte
La Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI) i la Xarxa Vives d’Universitats convoquen la 5a edició del concurs Monòlegs del Club de la Ciència. El certamen està dirigit a estudiants i/o professionals d’àrees de Ciència i Tecnologia de tota la regió Vives.
L’objectiu del concurs és promoure la comunicació de la ciència d’una manera sintètica, amena i entenedora i utilitzant únicament les habilitats comunicatives personals, sense el suport d’eines per a presentacions.


Participació

Pot participar en el concurs qualsevol persona, major d’edat, que curse estudis o exercisca professionalment en àrees relacionades en l’àmbit de la ciència i/o tecnologia, inclosa la docència preuniversitària especialitzada en ciències. Se n’exclouen els professionals dels mitjans de comunicació i de les arts escèniques.

Els monòlegs hauran de ser en llengua catalana.

Les persones participants hauran d’enviar un vídeo on hauran d’interpretar un monòleg en català que tingui com a base un tema científic i/o tecnològic, d’una durada de màxim 3 minuts.

Termini i presentació de candidatures

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el 23 d’octubre de 2023 a les 14 hores.

Ajuts a la recerca Creu Casas Sicart

La Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Muntaner convoquen ajuts a projectes de recerca en el context local i comarcal per a personal docent i investigador de les universitats de la Xarxa Vives, amb la col·laboració de la Direcció General d’Impacte Territorial i Social del Coneixement i el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu dels ajuts és promoure projectes de recerca que incorporin transferència de coneixement, que hagin estat proposats pel personal docent i investigador (PDI) de les universitats de la Xarxa Vives en el marc dels centres i instituts d’estudis de recerca local i comarcal i/o en col·laboració amb un centre o institut d’estudis local o comarcal, i que tinguin com a objectiu donar resposta a reptes vinculats al territori de referència o a l’especialitat temàtica de l’entitat, sempre que l’estudi es localitzi en un àmbit territorial concret.

Col·laboració per a la recerca local i comarcal

L’Institut Ramon Muntaner i la Xarxa Vives d’Universitats comparteixen l’objectiu de transmetre la recerca d’una manera oberta i transparent, per posar-la a disposició de la societat. Amb aquest fi, ambdues institucions treballen conjuntament per fomentar els lligams i les col·laboracions entre els centres d’estudis comarcals i locals, les universitats i administracions. 

Notícies relacionades