Recerca

Recerca

El programa de Recerca té com a objectiu transmetre d’una manera oberta i transparent la recerca duta a terme a les universitats de la Xarxa Vives i altres centres, per posar-la a disposició de la societat.

El programa

Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris és un instrument per a la definició de polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari.

El programa té com a objectiu generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària. A través d’una enquesta a tots els estudiants, el programa busca crear una base sòlida de coneixement que aporte informació rellevant sobre la vida universitària al territori de la Xarxa Vives d’Universitats. Aquest coneixement ha de servir per orientar les propostes de millora en les polítiques universitàries, i servir de guia per fonamentar les decisions i orientacions de les polítiques, tant de les universitats pròpies com dels decisors públics.

L’edició 2020-2022 ha comptat amb la participació de 50.000 estudiants de 20 universitats de la Xarxa Vives.

Col·laboració per a la recerca local i comarcal

L’Institut Ramon Muntaner i la Xarxa Vives d’Universitats comparteixen l’objectiu de transmetre la recerca d’una manera oberta i transparent, per posar-la a disposició de la societat. Amb aquest fi, ambdues institucions treballen conjuntament per fomentar els lligams i les col·laboracions entre els centres d’estudis comarcals i locals, les universitats i administracions. 

Impacte de la Covid-19 en el redisseny de les metodologies docents

El Grup d’Innovació Docent de Botànica aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF) de la Universitat de Barcelona i la Xarxa Vives d’Universitats col·laboren en el projecte de recerca «COVID19 com a motor de canvi en la docència universitària: anàlisi del redisseny de la Botànica en la Xarxa Vives d’Universitats». L’objectiu del projecte és determinar com l’afectació per la Covid-19 durant els cursos 2019-20 i 2020-21 pot determinar en un futur immediat el redisseny de recursos metodològics per a la docència en l’àmbit de la Botànica.

Al juny de 2021 es van presentar els resultats preliminars de l’estudi en la VI Jornada de Recerca en Docència Universitària a Barcelona, mentre que al mes de novembre està prevista la publicació definitiva de resultats del projecte.

Notícies relacionades