Transparència

Aquesta pàgina reuneix la informació d’obligada publicació segons allò que estableixen, tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Us agrairem que llegiu atentament aquest apartat.

Transparència

Aquesta pàgina reuneix la informació d’obligada publicació segons allò que estableixen, tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Us agrairem que llegiu atentament aquest apartat.