Més de 25 accions d’intercanvi acadèmic durant la primera i la segona fase del PAU

36 universitats d’ambdues ribes han participat en les actuacions desenvolupades des de 2007

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 21/09/2010.- El Programa Algèria Universitats (PAU) ha promogut en les seues dues primeres fases 26 accions de docència acadèmica i recerca entre personal docent i investigador de les universitats de les 2 ribes, en diversos àmbits classificats en tres grans eixos: la sostenibilitat cultural, la sostenibilitat ambiental i la tecnologia aplicada al desenvolupament, i l’economia i el desenvolupament local. El PAU és un programa de cooperació interuniversitària que pretén promoure la recerca, la docència i la difusió del coneixement aplicat al desenvolupament entre les 21 universitats de la Xarxa Vives d’Universitats i les 16 institucions d’educació superior de la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria, per la qual cosa s’ha dissenyat i desplegat tota una bateria de projectes i d’accions, distribuïdes en tres fases.

Fins a aquest moment, en el marc del Programa Algèria Universitats s’han realitzat les 26 accions de docència acadèmica i recerca esmentades anteriorment fruit de les quals han sorgit, entre altres, dues publicacions conjuntes, una guia arqueològica sobre el patrimoni algerià, un documental sobre el patrimoni d’Orà i 5 Programes de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica amb el suport de l’AECID. El PAU també ha permès la realització de pràctiques i de projectes finals de carrera a estudiants de les dues xarxes universitàries i la producció i la itinerància per totes les universitats de la Xarxa de l’exposició de sensibilització “Algèria: un país també denominat Al-Jaza’ir”. A més s’ha creat l’Aula Virtual Vives, una plataforma d’educació a distància que ha permès la formació en línia de personal docent i investigador i personal d’administració i de serveis de la CRUO, així com l’intercanvi entre estudiants i docents d’ambdues xarxes, i la realització de diversos cursos a distància. D’altra banda, s’han realitzat 5 camps de treball: 4 de sensibilització i un especialitzat en arqueologia pràctica de camp, que han comptat amb una participació de 65 alumnes d’universitats de la Xarxa, i finalment s’han concedit 12 beques de recerca per a estudiants de les 2 ribes en els àmbits de l’Arqueologia, la Informàtica, les Matemàtiques, la Sismologia, la Traductologia, els Estudis Àrabs i la Governança Universitària.

La coordinadora acadèmica del PAU, Anna Mata, ha destacat que «el Programa Algèria Universitats ha significat una gran oportunitat tant per a la comunitat universitària de l’oest d’Algèria, que ha recuperat vincles i n’ha establert de nous i més ambiciosos, com per a la nostra comunitat universitària, que ha gairebé descobert una cultura veïna i unes potencialitats de treball conjunt molt grans». Mata ha afegit que «té la il•lusió que durant aquests anys, el PAU, haja pres vida pròpia i que tinga un camí més enllà de la vida del programa».

El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació interuniversitària al desenvolupament dissenyat i executat per la Xarxa Vives i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria que des de 2007 persegueix la creació d’una xarxa de xarxes universitàries entre la XVU i la CRUO, amb l’objectiu d’impulsar i contribuïr a la integració del sistema universitari algerià en l’espai mediterrani i en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Les dues primeres fases del PAU han estat cofinançades per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID), i la Generalitat Valenciana.