El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté el model d’immersió lingüística de Catalunya

Barcelona, Castelló, Palma.- 09/03/2012.-

Nota del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya del 9 de març de 2012

El Ple de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en interlocutòria de data 8 de març de 2012, ha resolt el recurs interposat per la Generalitat de Catalunya contra la interlocutòria de la seva secció cinquena, d’execució de la sentència del Tribunal Suprem de 9 de desembre de 2010.

En aquesta interlocutòria de la secció cinquena s’havia acordat establir un termini màxim de dos mesos perquè la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya adoptés les mesures pertinents per “adaptar el sistema d’ensenyament a la nova situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera també el castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català”.

En la seva resolució, el Ple de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que no es pot fer un pronunciament general sobre l’ús del castellà com a llengua vehicular en el sistema educatiu de tot Catalunya arran d’una lectura descontextualitzada i literal d’una frase de la sentència del Suprem.

I per això, conclou deixar sense efecte la interlocutòria objecte de recurs quan es refereix a la totalitat del sistema d’ensenyament a Catalunya, i reconèixer la situació jurídica individualitzada dels fills del recurrent, atès que no s’ha acreditat que l’Administració hagi executat degudament la sentència del Tribunal Suprem.

Aquesta resolució judicial ratifica la plena validesa del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, aprovat per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.