Quines són les implicacions de la nova reforma universitària?

El nou decret reial, aprovat la setmana passada, obre las portes a canviar la durada de les carreres universitàries de quatre a tres anys afegint a aquests tres anys dos més de màster. De tal manera que la fórmula de 4+1 podria passar a ser de 3+2.
Les postures davant aquesta nova modificació són diverses. Per una banda estan els que pensen que és una modificació que s’apropa més a la tònica europea amb sistemes que formen bons professionals. En aquest sentit es manifesta Eduard Vallory a El periódico.

Per altra banda estan els que pensen que aquesta modificació comportarà altres elements com una menor equitat a l’accés a la universitat pel probable augment dels preus de matrícula els dos anys adicionals o una reducció del temari de coneixement. D’aquesta manera s’expressa el Vera Sacristán, també a El Periódico.

Un altre tema a tenir en compte és la possibilitat de que hi hagi universitats que mantinguin quatre anys de carreres i altres canviïn a tres i les conseqüències que això podria tenir. Per a aquesta qüestió la Generalitat s’ha manifestat a favor d’acordar la mateixa durada per a cada carrera a tota Catalunya independentment de la universitat que la imparteixi.

En la següent entrevista a 8TV, una visió sobre l’estat de la universitat catalana del director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Josep Joan Moreso.