Com millorar les polítiques d’equitat, d’atenció a la diversitat i de qualitat a la universitat?  

El darrer informe d’Eurostudent recull algunes mesures desenvolupades en diversos països per enfortir la dimensió social de l’educació superior.

Polítiques d’equitat

Les dades recollides per Eurostudent mostren un augment progressiu del nombre d’estudiants universitaris i l’expansió de l’educació superior a Europa. Aquest increment es deu a l’obertura de la universitat cap a perfils cada vegada més diversos d’estudiants en relació a l’origen socioeconòmic i l’edat, la qual cosa suposa una major equitat en l’accés i seguiment dels estudis superiors. Mesures com l’acompanyament i assessorament abans i durant l’estada a la universitat, l’ajut al finançament dels estudis i de les despeses quotidianes o la creació d’itineraris flexibles d’aprenentatge són algunes de les que s’estan experimentant en diversos països.

Polítiques d’atenció a la diversitat

L’informe d’Eurostudent destaca que cada vegada hi ha més alumnes que accedeixen a la universitat per vies alternatives, que hi entren amb un cert retard des que van acabar els estudis secundaris –i per tant, són més grans‐, que aporten experiència prèvia en el mercat de treball, que combinen treball i estudis, o que transiten per l’educació superior amb interrupcions temporals. Respondre adequadament a les diferents necessitats d’aquest alumnat no tradicional és un dels principals reptes de l’espai europeu d’educació superior. Algunes de les mesures analitzades a l’informe són la flexibilització dels itineraris, l’oferta de programes amb dedicació a temps parcial o l’adequació de l’accés a finançament i serveis a les necessitats d’aquests nous perfils d’estudiants.

Polítiques de qualitat

La qualitat de l’educació superior adquireix un paper molt rellevant en l’aplicació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. La massificació i conseqüent diversitat de l’estudiantat obliga a analitzar i si cal renovar les estratègies de docència i aprenentatge a la universitat . Alguns dels aspectes analitzats des d’Eurostudent i que es consideren crítics per avaluar el funcionament de la universitat són la qualitat de l’ensenyament, l’organització dels estudis i del calendari acadèmic, i l’actitud i formes de relació de la institució (tant la part administrativa com docent) cap als estudiants.