En la propera dècada el mercat de treball espanyol deixarà fora els joves amb baixa formació i concentrarà les oportunitats en els més qualificats

Un informe Fundació BBVA-Ivie analitza la inserció laboral dels joves espanyols i el paper de l’educació en els propers anys.  D’una banda, s’espera una millora de les oportunitats laborals dels joves espanyols d’aquí a l’any 2025, ara bé, les probabilitats d’ocupació es concentraran en els joves més qualificats -per al seu nivell d’estudis i de competències efectivament adquirides-, mentre que els joves amb nivells formatius més baixos quedaran fora del mercat de treball, accentuant sobre les desigualtats laborals generades durant la crisi. En aquest sentit,  l’informe “La formació i l’ocupació dels joves espanyols. Trajectòria recent i escenaris futurs”  alerta del risc d’exclusió laboral dels joves escassament qualificats si no s’endeguen iniciatives per millorar la seva ocupabilitat.

Respecte al valor de l’educació, l’estudi aporta altres dades rellevants:

  • Fins i tot durant la crisi, la formació ha actuat com a protecció davant l’atur dels joves més qualificats, i així succeirà també en la pròxima dècada.
  • L’educació universitària augmenta en 13 punts percentuals la probabilitat de treballar d’un jove respecte a un altre amb només estudis obligatoris, encara que més anys d’educació no són suficients per trobar feina.
  • La qualitat de la formació presenta àmplies possibilitats de millora i les competències són cada vegada més rellevants: posseir un alt nivell de competències pot incrementar en altres 13 punts percentuals addicionals la probabilitat d’ocupació.
  • L’evolució demogràfica farà que els joves tinguin més oportunitats laborals en els propers deu anys perquè caldrà cobrir 7,6 milions de jubilacions.
  • L’ocupabilitat i el tipus d’ocupació depenen de les competències i no només de tenir un diploma.
  • Prop del 60% de les oportunitats laborals seran a l’horitzó 2025 per a treballadors amb educació universitària o de formació professional superior, mentre que les opcions per als nivells educatius inferiors seran gairebé inexistents (2%).
  • El sector serveis, especialment els serveis privats, incrementarà notablement el seu pes en l’ocupació dels joves.
  • Set de cada deu nous llocs de treball creats en la pròxima dècada seran d’alta qualificació: directors i gerents; tècnics i professionals científics i intel·lectuals; i tècnics i professionals de suport.