L’opinió dels ocupadors sobre els universitaris: resultats i reptes

El passat 13 de maig es va celebrar la jornada “L’opinió dels ocupadors sobre els universitaris: resultats i reptes“, un projecte d’AQU Catalunya finançat per l’Obra Social “la Caixa”. En la jornada s’hi van presentar els resultats de dues enquestes:

L’objectiu de la jornada era que les universitats, a partir dels resultats de l’estudi, disposin d’informació i dades per desenvolupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l’oferta acadèmica i a la millora dels programes formatius, i aproximar així la formació universitària i el mercat laboral.

Entre les principals conclusions, s’observa que els ocupadors de la mostra estan satisfets amb les competències dels graduats recents, amb una valoració mitjana de notable (7 sobre 10).

No obstant això, l’estudi indica que en l’àmbit internacional destaquen dues característiques comunes a totes les iniciatives i programes d’èxit de col·laboració entre universitat i empresa per tal de millorar l’ocupabilitat dels graduats:

  • Estreta col·laboració entre universitat i empresa. Universitats i empreses no separen els seus àmbits d’actuació, sinó que treballen conjuntament i sense crear fronteres en les esferes d’actuació de cada organització.
  • Col·laboració entre universitat i empresa en tot el procés. La col·laboració entre universitat i empresa comença des del moment que els estudiants han d’escollir els estudis fins a la transició al mercat de treball. La col·laboració ha de cobrir tot el període de formació i inserció laboral dels joves, i no tan sols el moment del pas de la universitat al mercat de treball.

En aquesta línia, s’hi proposen algunes accions de millora per a les universitats catalanes, com ara:

  • Facilitar la creació i la contractació de graduats recents per part d’aquesta mena d’organitzacions, promoure l’emprenedoria d’empreses i institucions amb valor afegit i promoure el contacte entre graduats i aquests tipologia d’organitzacions (fòrums d’empreses, pràctiques en empreses…).
  • Difondre el Marc de Qualificacions de nivell universitari entre els ocupadors i establir vincles entre les borses de treball de les universitats i les organitzacions amb més dificultats de contractació.
  • Valorar la millora de la formació en idiomes en les titulacions en què el mercat de treball consideri més important aquesta competència.
  • Introduir pràctiques obligatòries en empreses o institucions en el pla d’estudis, i la incorporació de cursos amb un vessant més pràctic i orientat al mercat de treball.
  • Incloure els ocupadors en l’elaboració dels plans d’estudis per tal d’incorporar la seva visió sobre els coneixements bàsics que els estudiants haurien d’assolir en finalitzar els estudis universitaris.