Vint universitats de la Xarxa Vives impulsen la segona edició del programa Via Universitària

13.02.2018.- L’estudi, referent dels territoris de parla catalana, compta amb la participació de 20 universitats de Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Andorra, i generarà informació sobre les condicions de vida, l’entorn socioeconòmic i les expectatives professionals dels estudiants universitaris. El treball de camp es durà a terme entre els mesos de febrer i març de 2018, mitjançant l’enquestació en línia a la població estudiantil universitària de les universitats participants.

L’objectiu de Via Universitària és el de conèixer la realitat i les necessitats de l’estudiantat, per poder així aportar elements útils que orienten propostes de millora en les polítiques universitàries. D’aquesta manera, i a través de la realització d’estudis periòdics, les universitats de la Xarxa Vives generen tot un cos de coneixement sobre les condicions de vida dels estudiants, les formes d’estudiar, la vinculació amb la universitat, hàbits culturals, condicionants econòmics, i expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior. Els resultats i les conclusions del programa, previstos per al maig de 2019, permetran servir de guia i fonamentar les decisions i orientacions de les polítiques, tant de les mateixes universitats com dels decisors públics, i afavorir l’evolució del sistema universitari d’acord amb els reptes que el context socioeconòmic actual planteja.

L’enquesta: seixanta-dos preguntes dividides en cinc blocs temàtics

A partir del proper 12 de febrer, els estudiants de les 20 universitats participants rebran una enquesta en línia que incorporarà preguntes referides a l’accés i l’opinió respecte de la trajectòria personal a la universitat i a les condicions de vida quotidiana i el nivell de participació en activitats culturals i socials a la universitat.

Un altre bloc de l’enquesta analitzarà les expectatives que els alumnes tenen sobre el seu futur professional. En aquest sentit, els estudiants respondran preguntes sobre la valoració personal de l’experiència a la universitat i la seua perspectiva de futur laboral, a més de valorar el nivell de motivació sobre la possibilitat de realitzar estades de mobilitat internacional. El qüestionari finalitzarà amb el recull de dades sociodemogràfiques, necessàries per poder fer una anàlisi detallada dels factors clau del programa segons el perfil dels enquestats que hi participen.

Major diversitat socioeconòmica i escletxa social, alguns dels resultats del Via Universitària I

En la primera edició l’any 2016, Via Universitària va comptar amb una mostra de més de 20.000 estudiants pertanyents a les 20 universitats dels territoris de parla catalana que hi participaren. Els resultats d’aquesta primera edició apuntaren a l’existència d’una major diversitat en els perfils socioeconòmics i culturals dels estudiants universitaris, alhora que també mostraren signes d’iniquitat i d’escletxa social, reflectits tant en les diferències en l’accés a programes de mobilitat internacional com en la diversitat d’expectatives de desenvolupament professional que mostraren els enquestats en funció del seu origen social.

La segona edició, que arranca ara i s’estendrà fins al 2019, compta també amb la participació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que forma part integral de l’equip de treball del programa, i la col·laboració de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra. Ambdues agències contribueixen de manera significativa amb el seu coneixement i la seua experiència en l’avaluació dels sistemes d’ensenyament universitaris. El programa, a més, ha rebut també suport per part de la Fundació Bancària “la Caixa”.