La revolució digital encara no ha arribat a les aules universitàries

  • Només en un 5% de les assignatures s’apliquen metodologies innovadores
  • La metodologia docent condiciona i incideix en el procés d’aprenentatge que segueixen els estudiants i les seves actituds

16.05.2019. La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat els resultats de l’informe Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019), en què han participat més de 40.000 estudiants de 20 universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. Via Universitària analitza les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d’estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior. L’estudi s’alinea amb els resultats de l’informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació en relació a 28 països europeus.

Quan parlem de metodologies docents, distingim tres categories: tradicionals, actives i innovadores. Les metodologies tradicionals es basen en la classe magistral, l’avaluació final i els exàmens escrits. Les metodologies actives suposen una participació més considerable de l’estudiant i incorporen elements com el treball en grup i l’avaluació contínua. Per últim, les metodologies innovadores són aquelles basades en nous formats d’aprenentatge, com la ludificació, els cursos en línia oberts i massius (MOOC) o la classe inversa (flipped classroom), entre d’altres.

Segons l’informe Via Universitària (2017-2019), només en un 5% de les assignatures s’apliquen metodologies innovadores, si bé en el 35% de les assignatures s’apliquen metodologies actives. L’estudi indica que el procés de renovació pedagògica va a ritmes diferents segons titulació. Així, mentre que les titulacions de l’àmbit de les Ciències apliquen en major mesura metodologies tradicionals, en l’àmbit de les Ciències Socials les metodologies actives i innovadores presenten percentatges més alts.

La selecció de la metodologia docent condiciona i incideix clarament en el procés d’aprenentatge que segueixen els estudiants i les seves actituds. Quan predomina la metodologia tradicional, és més freqüent que l’estudiant es limite a fer allò que es considera imprescindible per superar l’assignatura. En canvi, el predomini de la metodologia activa impulsa els estudiants a consultar llibres i altres materials. Així, sembla que és la metodologia la que incideix en l’estil d’aprenentatge i no al revés. Via Universitària també constata que els estudiants valoren més positivament els exercicis i les activitats pràctiques en detriment de la classe magistral, així com l’avaluació contínua i el treball individual per sobre de l’examen o el treball en grup.

Via Universitària és un dels projectes troncals del programa d’estudiants que desenvolupa la Xarxa Vives i ocupa un lloc destacat entre les 150 accions del pla d’actuació anual de la institució. L’informe 2017-2019 ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i “la Caixa”.

Més informació sobre els resultats i accés als informes.