La Universitat Politècnica de València publica una col·lecció sobre cultura ètica, promoció i atenció a la igualtat, i actuació contra l’assetjament

Col·lecció de publicacions-UPV
  • Entre les eines que aporta al conjunt de la comunitat universitària hi ha un codi ètic, un pla d’igualtat, protocols d’actuació en supòsits d’assetjament i d’atenció a la identitat i expressió de gènere, així com una guia de bones pràctiques sobre la identitat, llibertat i respecte a les persones trans

Col·lecció de publicacions-UPV

2.7.2019. La Universitat Politècnica de València (UPV) ha publicat cinc obres que promouen la responsabilitat social de la Universitat en matèria de cultura ètica, de promoció i atenció a la igualtat, i d’actuació en supòsits d’assetjament. Les publicacions han estat editades pel Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació, i dirigides per la Unitat d’Igualtat d’aquesta universitat.

Els títols que conformen la col·lecció, i que es poden descarregar gratuïtament al web de la UPV, són:

Codi ètic. El treball realitzat suposa l’adaptació dels valors d’integritat, respecte, llibertat, igualtat, responsabilitat, transparència i compromís com un sistema coherent que, mitjançant la concreció en els principis institucionals i personals respectius, dirigeix les accions en els estudis, recerca, docència i treball de la universitat.

II Pla d’Igualtat. L’obra integra accions de tolerància zero davant de situacions d’assetjament sexual, per raó de gènere i per raó d’identitat i expressió de gènere. La promoció d’eixos d’interés transversal en matèria d’igualtat i no discriminació s’instrumentalitza a través d’accions i mesures amb les quals es pretén eliminar les barreres i els obstacles que dificulten, quan no impedeixen, la igualtat real.

Protocol d’actuació en els supòsits d’assetjament. El document preveu la resposta institucional davant casos de violència patida per dones, i, en menor mesura, per homes. A més, incorpora expressament la violència que es dirigeix contra l’orientació sexual i contra la lliure determinació de la identitat i l’expressió de gènere.

Protocol d’atenció a la identitat i expressió de gènere. Inclou les mesures que faciliten la convivència plena, d’acord amb la realitat individual. D’aquesta manera, la publicació contribueix a una universitat plural en la qual cada membre és subjecte irreemplaçable per a l’assoliment d’una societat sostenible, només possible des de la transversalitat del principi d’igualtat i no discriminació.

Persones trans: identitat, llibertat i respecte. Guia de bones pràctiques. La Guia facilita principis comuns respectuosos amb la identitat i l’expressió de gènere de les persones trans, tant en la comunitat universitària com en qualsevol altre àmbit i espai social.

Les obres formen part de la col·lecció de documents institucionals, informatius i divulgatius del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació d’aquesta universitat. A través del repositori institucional de la UPV es poden consultar i descarregar.