Comunicat del Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats sobre la situació a Catalunya

Atesos els fets que estan succeint a Catalunya, els rectors i les rectores del Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats volem fer les consideracions següents:

 1. Reiterem el compromís d’assumir i de promoure, a dins i fora de la comunitat universitària, els valors de la pau, la justícia, la solidaritat, el pluralisme i la diversitat.
 2. Condemnem qualsevol expressió de violència i ens refermem en la defensa dels valors del diàleg en democràcia com a única via per a trobar solucions polítiques als conflictes polítics i socials.
 3. Impel·lim als responsables polítics a renovar els esforços per cercar, amb la major urgència possible, una sortida al conflicte polític que pugui ser assumida per una àmplia majoria de la ciutadania.

Barcelona, 13 de novembre de 2019

 


Comunicado del Consejo General de la Red Vives de Universidades sobre la situación en Catalunya

A raíz de los hechos que están sucediendo en Cataluña, los rectores y las rectoras del Consejo General de la Red Vives de Universidades deseamos realizar las siguientes consideraciones:

 1. Reiteramos el compromiso de asumir y de promover, dentro y fuera de la comunidad universitaria, los valores de la paz, la justicia, la solidaridad, el pluralismo y la diversidad.
 2. Condenamos cualquier expresión de violencia y nos reafirmamos en la defensa de los valores del diálogo en democracia como única vía para encontrar soluciones políticas a los conflictos políticos y sociales.
 3. Impelemos a los responsables políticos a renovar los esfuerzos por buscar, con la mayor urgencia posible, una salida al conflicto político que pueda ser asumida por una amplia mayoría de la ciudadanía.

Barcelona, 13 de noviembre de 2019

 


Communiqué du Conseil Général du Réseau Vives d’Universités sur la situation en Catalogne

Compte tenu des faits en cours en Catalogne, les recteurs et rectrices du Conseil Général du Réseau Vives d’Universités veulent prendre en compte les affirmations suivantes :

 1. Nous réitérons notre engagement d’assumer et de promouvoir, dans et en dehors de la communauté universitaire, les valeurs de paix, de justice, de solidarité, de pluralisme et de diversité.
 2. Nous condamnons toutes expressions de violence et nous réaffirmons notre volonté de trouver des solutions politiques aux conflits politique et sociaux par la défense des valeurs de démocratie et de dialogue comme unique moyen.
 3. Nous incitons les responsables politiques à rénover les efforts pour trouver, avec la plus grande urgence possible, une sortie au conflit politique qui peut être assumée par une grande majorité de citoyens.

Barcelone, le 13 novembre 2019

 


Communicato del Consiglio Generale della Rete Vives di Università sulla situatione in Catalogna

A seguito degli eventi che stanno interessando la Catalunya, noi Rettori del Consiglio Generale della Rete Vives di Università desideriamo esprimere le seguenti considerazioni:

 1. Ribadiamo il nostro impegno ad assumere e a promuovere, dentro e fuori la comunità universitaria, i valori della pace, della giustizia, della solidarietà, del pluralismo e della diversità.
 2. Condanniamo qualsiasi espressione di violenza e riaffermiamo la difesa del valore del dialogo in democrazia, quale unica strada possibile per trovare soluzioni politiche ai conflitti politici e sociali.
 3. Chiediamo fermamente ai responsabili politici di rinnovare gli sforzi per cercare, con la massima urgenza, una via d’uscita dal conflitto politico che possa essere condivisa da un’ampia maggioranza dei cittadini.

Barcellona, 13 novembre 2019