Comunicat del Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats en relació als desequilibris i les desigualtats de gènere a les universitats

Rectores UV, UJI i URV. Declaració de Tarragona

M. Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de València · M. José Figueras, vicepresidenta IV de la Xarxa Vives i rectora de la Universitat Rovira i Virgili · Eva Alcón, vicepresidenta II de la Xarxa Vives i rectora de la Universitat Jaume I

 

DECLARACIÓ DE TARRAGONA

Les rectores i els rectors del Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats, reunit en sessió ordinària el dia 20 de novembre de 2020, valorem amb preocupació les dades que aporta l’informe El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (Xarxa Vives d’Universitats, 2019), que constata els desequilibris existents en la situació de la dona a la universitat, com ara:

 • L’elecció dels estudis reprodueix els estereotips de gènere en les carreres STEM.
 • A mesura que augmenta el rang acadèmic, la presència de la dona a la universitat es redueix.
 • Menys d’una tercera part dels investigadors principals en projectes de recerca són dones.
 • Només una tercera part de les tesis doctorals estan dirigides per dones.
 • Els òrgans de govern universitaris estan masculinitzats i en molts casos les dones ocupen llocs amb menys poder de decisió.
 • El personal d’administració i serveis universitari és un col·lectiu feminitzat, però la majoria dels alts càrrecs està ocupat per homes.

Davant d’aquesta situació, i donant continuïtat a la Declaració de Castelló signada el 26 de novembre de 2018* per a reduir els desequilibris i les desigualtats de gènere a les universitats, acordem:

 1. Avançar cap a la presència paritària de dones i homes als òrgans de la universitat i promoure que als consells socials de les universitats (en les que existeixi) i en altres òrgans vinculats a la universitat també es respecte aquesta paritat quan se’n renoven els membres.
 2. Adoptar accions i definir polítiques universitàries per corregir les desigualtats de gènere diagnosticades a les universitats a través dels seus plans d’igualtat.
 3. Impulsar línies de recerca sobre la relació que pot haver entre la desigualtat de gènere i la qualitat a les universitats.
 4. Promoure normatives que faciliten una conciliació i corresponsabilitat efectives del personal universitari.
 5. Impulsar mesures per augmentar la participació de les dones en la direcció de projectes de recerca i de tesis doctorals, i millorar els processos de captació, promoció i retenció del talent femení.

Tarragona, 20 de novembre de 2020

 

* Cimera de Rectores de les Universitats Públiques Espanyoles. https://canal.ugr.es/wp-content/uploads/2018/11/Declaracio%CC%81-Castello%CC%81-Cimera-Rectores-2018.pdf