Convocatòria d’una plaça de treball: cap de comunicació de la Xarxa Vives

Convocatòria d'una plaça de treball de cap de comunicció de la Xarxa Vives

Convocatòria d’una plaça de treball a la Secretaria Executiva de la Xarxa Vives d’Universitats

Procés de selecció: cap de l’àrea de comunicació

La Xarxa Vives d’Universitats és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats.

La finalitat de la Xarxa Vives és potenciar les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i Sardenya, i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeta coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

Descripció:

La persona seleccionada s’incorporarà com a cap de l’àrea de comunicació de la institució.

El lloc de treball és presencial, i està ubicat a la Secretaria Executiva de la Xarxa Vives d’Universitats, Universitat Jaume I, a Castelló de la Plana.

Funcions:

 • Planificar, organitzar i dirigir l’àrea i l’equip de comunicació per tal de garantir l’assoliment dels objectius.
 • Elaborar el pla de comunicació anual de la institució, mesurar-ne els resultats i proposar millores.
 • Definir i executar les accions de comunicació de l’entitat online i offline, internes i externes, en aplicació de les línies estratègiques assenyalades per la direcció.
 • Dissenyar, implementar i mesurar campanyes promocionals i de publicitat en mitjans online i offline.
 • Definir comunicacions en el format més adient per a l’assoliment d’objectius corporatius i de comunicació (articles de premsa, notes de premsa, dossiers, infografies, vídeos, butlletins electrònics, contingut web, etc.).
 • Definir i implementar accions de RR.PP.
 • Gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació.
 • Coordinar i definir el missatge de la institució envers els seus públics (objectius i estratègics) a tots els nivells.
 • Gestionar la presència de la institució a les xarxes socials.
 • Coordinar la correcta implementació de la imatge corporativa de la institució.
 • Coordinar les publicacions de l’entitat.
 • Negociar amb proveïdors, realitzar contractes menors o altres de l’àmbit.
 • Proposar i implementar nous circuits, processos, procediments, continguts i proveïdors de l’àrea.
 • Col·laborar amb la resta de l’equip en les funcions que se li deleguen.

Coneixements, competències i experiència que es demanen:

 • Estar en possessió de titulació universitària superior en els àmbits que ha de liderar.
 • Estar en possessió d’una titulació de màster en màrqueting o comunicació, especialment en l’àmbit digital.
 • Experiència mínima de tres anys com a coordinador/a d’equips o àrees de comunicació.
 • Experiència en gestió de projectes innovadors i processos de millora vinculats a l’àrea de comunicació.
 • Domini i coneixement d’aplicatius, eines i tècniques vinculades a l’àmbit de la comunicació digital i el disseny gràfic: SEO, SEM, Analytics, WordPress, Mailchimp, Canva, Facebook ads, etc.
 • Capacitat de treballar en equip per liderar la seua activitat i coordinar-se amb altres grups operatius de les institucions associades a la Xarxa. Habilitat per a les relacions personals.
 • Domini del català i el castellà. Nivell mínim exigit en ambdós casos: C1 del MECR.
 • Nivell de francès i/o anglès a partir de B2 del MECR.
 • Orientació cap als resultats, a l’establiment d’indicadors per a la millora contínua, creativitat i capacitat resolutiva.

Elements que es valoraran:

 • Experiència acreditada en l’àmbit de la comunicació digital.
 • Experiència acreditada en l’àmbit del màrqueting digital.
 • Coneixement i experiència de gestió en l’àmbit universitari.
 • Experiència o trajectòria en l’àmbit associatiu i/o del voluntariat.
 • Compromís amb la visió estratègica de l’entitat.

Què s’ofereix:

 • Es farà una contractació laboral indefinida, amb sis mesos de prova, a jornada laboral completa de 40 h, i amb previsió d’incorporació el dia 1 de setembre de 2021.
 • Formar part d’un projecte dinàmic en un entorn d’aprenentatge permanent.
 • Sou de 31.000,00 € bruts anuals.

Procés de selecció:

1. Sol·licituds:

Les persones interessades a participar en el procés de selecció han d’enviar el currículum i una carta de motivació en format PDF a convocatoriaCOM@vives.org, abans del dia 2 de juliol de 2021 a les 14 h.

Les persones aspirants consenten que es tracten les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria, d’acord amb la normativa vigent.

2. Prova de coneixements

Als candidats preseleccionats se’ls convocarà per a la realització d’una prova escrita a la seu de de la Xarxa Vives d’Universitats, a Castelló de la Plana. La prova s’ajustarà al contingut de la convocatòria, als coneixements requerits i a les funcions de l’aspirant. La prova serà eliminatòria.

3. Entrevista

El procés finalitzarà amb una entrevista als candidats amb més mèrits. Prova de caràcter eliminatori.

Resolució de la convocatòria

La comissió de selecció, una vegada finalitzat el procés de selecció composat per la prova de coneixements i l’entrevista, donarà accés electrònic a les puntuacions obtingudes als aspirants participants en cadascuna de les fases.

L’aspirant proposat disposarà de cinc dies naturals, comptats des de la data que es publique la llista de puntuacions, per acceptar el lloc de treball.

Comissió de selecció

La comissió de selecció del procés selectiu està composta pel secretari executiu; la cap de projectes; i el cap de comunicació. La comissió pot disposar que s’hi incorporen assessors especialistes en alguna o en totes les fases de la selecció.

La comissió està facultada per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s’originen mentre es desenvolupe el procés de selecció.