Ajuts a la recerca Creu Casas Sicart

Ajuts a la recerca Creu Casas Sicart

La Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Muntaner convoquen els ajuts de recerca en el context local i comarcal per a personal docent i investigador de les universitats de la Xarxa Vives, amb la col·laboració de la Direcció General de Societat del Coneixement, Transferència i Territori i el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu dels ajuts és promoure projectes de recerca que incorporin transferència de coneixement proposats pel personal docent i investigador (PDI) de les Universitats de la Xarxa Vives en el marc dels centres i instituts d’estudis de recerca local i comarcal, entitats sense finalitat de lucre inscrites al registre d’associacions o de fundacions, i/o en col·laboració amb un centre o institut d’estudis local o comarcal i que tinguin com a objectiu donar resposta a reptes vinculats al territori de referència o a l’especialitat temàtica de l’entitat, sempre que l’estudi es localitzi en un àmbit territorial concret.

Promoure projectes de recerca que incorporin transferència de coneixement proposats pel personal docent i investigador (PDI) de les universitats de la Xarxa Vives en el marc dels centres i instituts d’estudis de recerca local i comarcal*, entitats sense finalitat de lucre inscrites al registre d’associacions o de fundacions, i/o en col·laboració amb un centre o institut d’estudis local o comarcal i que tinguin com a objectiu donar resposta a reptes vinculats al territori de referència o a l’especialitat temàtica de l’entitat, sempre que l’estudi es localitzi en un àmbit territorial concret.

Els projectes hauran de presentar propostes d’aplicabilitat i retorn social dels resultats. També caldrà que tinguin com a marc de referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible tant en el procés de recerca com en els seus resultats, que hauran de ser consultables en accés obert.

Els projectes proposats poden referir-se a qualsevol dels àmbits de coneixement de les ciències humanes i socials, així com de l’àmbit científic i tecnològic.

Els resultats de la recerca hauran de ser presentats en català o aranès.

Es valorarà la incorporació de les tecnologies digitals.

 

* Veure la definició de centre d’estudis local o comarcal i llista d’entitats a la pàgina web de l’Institut Ramon Muntaner https://www.irmu.org/centers/centers

Al personal docent i investigador, tant a temps complet com a temps parcial, de les universitats de la Xarxa Vives que hagin subscrit el conveni PDI-Loc o que en disposin del compromís de signatura, que proposin un projecte de recerca d’abast local o comarcal en el marc d’un centre d’estudis local o comarcal*.

Pot ser presentat per una única persona investigadora o per un equip de recerca, encapçalat per un/a investigador/a, en partenariat amb un centre o institut d’estudis local o comarcal i on quedi acreditada la vinculació de la persona investigadora amb l’entitat i la participació activa de l’entitat en el projecte proposat.

Universitats participants a la convocatòria:

Universitat Abat Oliba CEU
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat de Lleida
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya

* Veure la definició de centre d’estudis local o comarcal i llista d’entitats a la pàgina web de l’Institut Ramon Muntaner https://www.irmu.org/centers/centers

Nota: El PDI gestionarà l’ajut a través de la seva Universitat, que serà qui rebrà l’aportació econòmica.

Per a aquesta convocatòria s’atorgaran:

 • Entre 2 i 4 ajuts de 10.000 euros*.
 • Entre 2 i 6 ajuts de 5.000 euros.

La comissió responsable de realitzar la proposta de resolució tindrà la potestat de proposar canvis en la distribució dels lots, en funció dels projectes presentats.

* Les peticions hauran d’ajustar els pressupostos als imports de les dues possibles modalitats d’ajut.

 • Adquisició de material fungible per al projecte.
 • Retribució del personal temporal vinculat al projecte: preferentment estudiants becats directament des del projecte o encàrrecs formals a estudiants.
 • Serveis específics i/o tècnics necessaris per desenvolupar el projecte.
 • Despeses derivades de la participació del centre d’estudis local en l’execució del projecte (màxim un 40 % del total).
 • Despeses estructurals del grup de recerca o de gestió així com el cànon que estableixi la Universitat per a la gestió de la sol·licitud (màxim un 40 %).
 • Digitalització i/o reproducció de materials documentals.
 • Publicacions, exposicions o d’altres fórmules per a la transferència dels resultats.
 • Dietes i desplaçaments del personal investigador o personal temporal vinculat directament a la recerca.

Només es podran presentar despeses corresponents a 2024.

Serà necessari que les sol·licituds integrin una de les opcions següents:

 1. PDI en el marc d’un centre d’estudis* o en col·laboració amb un o més centres d’estudis locals.
 2. Un grup de recerca universitari o equip d’investigació en el marc d’un centre d’estudis o en col·laboració amb un o més centres d’estudis locals. Caldrà que hi hagi un PDI com a investigador/a principal responsable del projecte.

No es pot presentar més d’una sol·licitud per PDI.

No es podran presentar projectes que hagin rebut un ajut en l’edició anterior.

Els projectes s’hauran de realitzar en llengua catalana o aranesa.

* Veure la definició de centre d’estudis local o comarcal i llista d’entitats a la pàgina web de l’Institut Ramon Muntaner https://www.irmu.org/centers/centers

Caldrà presentar la documentació següent:

 • Document 1:
  1. Formulari de sol·licitud amb declaració d’acceptació de les condicions, requisits i compatibilitat establerts a les bases i la documentació que s’adjunta signat pel PDI i la persona responsable de recerca (vicerector/a de recerca o anàleg) de la universitat de referència.
 • Document 2: Descripció del projecte.
  1. Entitats i persones responsables. Identificació de l’Investigador/s principal/s.
  2. Projecte.
   • Identificació del projecte.
   • Memòria breu del projecte: marc teòric, estat actual de la qüestió, objectius, metodologia, pla de treball i aplicabilitat de la recerca (publicacions, exposicions, material didàctic, documental, etc.).
   • Currículum breu de l’investigador/s principal/s on s’acrediti la trajectòria acadèmica i la vinculació amb un o més centres d’estudis locals (màxim 4 pàgines).
   • Pla de comunicació i difusió: productes que s’han previst.
   • Finançament i pressupost.
 • Document 3: Acreditació de la vinculació amb un centre d’estudis local o comarcal per part de l’investigador principal signat pel responsable del centre d’estudis.

Els documents 1, 2 i 3 estan accessibles en aquesta web, a través dels botons de descàrrega que apareixen al final de la convocatòria.

Per fer la sol·licitud de l’ajut, caldrà emplenar el següent formulari en línia i adjuntar en els espais habilitats al formulari la documentació sol·licitada signada digitalment (Document 1, Document 2 i Document 3, descarregables en aquest web, al final de la convocatòria).

En cas de no disposar de signatura digital caldrà trametre una còpia en format PDF dels tres documents per correu electrònic a l’adreça xarxa@vives.org (només tindrà valor instrumental) i per correu ordinari, a:

Xarxa Vives d’Universitats
Universitat Jaume I
Edifici Àgora – local 10
Av. Sos Baynat, s/n
12006 Castelló de la Plana

Hauran de ser documents originals.

No s’admetran sol·licituds amb data d’admissió de correu postal ni enviaments electrònics posteriors al termini de la convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 3 d’abril de 2024. Passada aquesta data només s’admetran aquelles sol·licituds que presentin el registre de sortida de correus que certifiqui que van ser enviades abans de la data límit. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses a la web de la convocatòria (www.vives.org/ajutscreucasas). A partir d’aquest moment les entitats amb sol·licituds excloses (o admeses amb esmenes requerides) disposaran de 10 dies naturals per esmenar la documentació i presentar-la per correu postal i en format electrònic.

Les sol·licituds seran examinades per una comissió designada per la Xarxa Vives d’Universitats i per l’Institut Ramon Muntaner. Es podrà convocar els/les interessats/des a fi de sol·licitar qualsevol aclariment.

Les sol·licituds seran valorades a partir de l’aplicació dels criteris següents:

 • L’interès científic del projecte: objectius, pla de treball i metodologia i la seva adequació a l’objecte d’estudi. Fins a un màxim de 3 punts.
 • Impacte, necessitat o aportació en l’àmbit local o comarcal en què es desenvolupa. Fins a un màxim de 2 punts.
 • Partenariat amb un o diversos centres o instituts d’estudis locals i comarcals. Fins a un màxim de 2 punts.
 • Composició de l’equip de recerca: currículum dels investigadors i investigadores i la seva adequació al projecte. Es valorarà la participació d’estudiantat en el projecte a través de beques, pràctiques o l’elaboració de treballs de final de grau o de màster i tesis doctorals. Fins a un màxim de 2 punts.
 • Incorporació dels ODS tant en el procés de recerca com en els resultats. Fins a un màxim d’1 punt.
 • Viabilitat tècnica i econòmica i adequació del pressupost als objectius del projecte. Fins a un màxim d’1 punt.
 • Proposta de transferència de coneixement/aplicabilitat vinculada al projecte. Es valorarà l’ús de les tecnologies digitals. Fins a un màxim d’1 punt.

Només es valoraran aquelles sol·licituds amb una puntuació mínima de 6 punts 

La comissió de valoració serà l’encarregada de resoldre la concessió de les subvencions. El veredicte, que serà inapel·lable, es notificarà per correu electrònic i a través de la web de la Xarxa Vives, la darrera setmana d’abril de 2024.

En el període d’un mes des de la data d’emissió del veredicte es podran recollir els projectes que no hagin estat seleccionats, en cas d’haver estat enviats per correu postal. Si en aquest termini no han estat requerits o retirats restaran a la Secretaria de la Xarxa Vives d’Universitats i després de sis mesos seran destruïts.

El pagament dels ajuts es farà efectiu de la manera següent: es realitzarà un primer pagament del seixanta per cent de l’import en el moment de l’acceptació de l’ajut i el quaranta per cent restant quan finalitzi el projecte i es lliurin els resultats com a màxim el 15 de novembre de 2024.

Les persones beneficiàries hauran de presentar la investigació finalitzada el 15 de novembre de 2024. En el cas de no haver finalitzat la recerca en els terminis convinguts, la persona sol·licitant podrà demanar una pròrroga o ampliació de termini, justificant les raons que s’escaiguin. La demanda de pròrroga s’haurà de presentar abans que finalitzi el termini inicial de lliurament del treball. La pròrroga, en cas de concedir-se, no podrà superar el 15 de desembre de 2024. Els acords d’ampliació dels terminis o la seva denegació no són susceptibles de recursos.

Les persones beneficiàries hauran de presentar:

 1. Una memòria final del projecte. La memòria haurà de contenir el resultat de la investigació realitzada, en funció del mètode d’anàlisi emprat: bases de dades i/ o inventaris, recopilació de material, etc. S’hi haurà de constatar que el pla de treball dissenyat i els objectius marcats a la sol·licitud han estat assolits. La memòria haurà de contenir un apartat de conclusions del treball.
  Caldrà lliurar un exemplar de la memòria en suport paper a l’Institut Ramon Muntaner i també enviar-la per correu electrònic a la Xarxa Vives d’Universitats (xarxa@vives.org) i l’altra a l’Institut Ramon Muntaner (nuria@irmu.org).
 2. Una memòria econòmica justificativa de la totalitat del cost del projecte subvencionat en aquesta convocatòria*, segons el formulari que trobareu a continuació, que inclogui**:
  • Relació classificada de les despeses de la totalitat del projecte subvencionat sobre la base del pressupost presentat i amb explicació final de les possibles desviacions, si s’han produït. La relació ha d’indicar el número d’identificació fiscal del creditor, número de factura o justificant, data d’emissió, import i data de pagament o venciment.
  • Certificat signat per la universitat beneficiària que totes les despeses presentades han estat imputades al projecte subvencionat.
  • Justificants/factures de la totalitat de despeses per valor de l’ajut concedit:
   • Factures o altres documents de valor probatori equivalent i documentació acreditativa del pagament on es justifiqui la utilització de l’ajut. Les factures presentades hauran de correspondre al període comprés entre l’1 de gener i el 15 de desembre de 2024.
   • Relació detallada d’altres ingressos, subvencions o ajuts públics o privats que hagin finançat el projecte subvencionat, amb indicació de l’import i la seva procedència.

3. Documentació acreditativa de la utilització en els elements informatius i de difusió del projecte subvencionat dels logotips indicats en aquestes bases.

* Només es podran presentar en el compte justificatiu despeses efectuades al 2024.

** El formulari ha d’incloure el llistat de la totalitat de despeses realitzades al projecte sobre la base del pressupost presentat, però només s’han de presentar justificants/factures de despesa realitzada amb l’ajut concedit.

Les entitats convocants tenen la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar l’acord de concessió, en cas que s’alterin les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

Si l’entitat realitza el projecte subvencionat però el cost final és inferior al cost pressupostat amb un decrement superior al 20 % del pressupost inicial, es realitzarà una reducció proporcional de la subvenció. Si la reducció es deu a una reducció de les aportacions pressupostades d’altres organismes es pot incórrer en un decrement del 30 %.

Quadre de decrements i reduccions

 • Entre el 21 % i el 30 %: 100 euros de reducció de l’import concedit.
 • Entre el 31 % i el 60 %: 200 euros de reducció de l’import concedit.
 • A partir del 61 %: 300 euros de reducció de l’import concedit.

Si en algun moment algun dels projectes ha de renunciar a l’ajut atorgat, ho haurà de comunicar per escrit a la Xarxa Vives d’Universitats i fer-hi constar els motius de la renúncia. En el cas que ja hagi percebut una part de l’import de l’ajut, haurà de ser reintegrat juntament amb els interessos meritats.

La Xarxa Vives d’Universitats pot procedir a la revocació total o parcial de l’ajut en els supòsits següents:

 • Incompliment de l’obligació de presentar el treball abans del termini fitxat.
 • En cas que s’apreciïn desviacions respecte del projecte inicial presentat, amb l’audiència prèvia dels interessats.
 • Desviacions respecte el projecte inicial, que no hagin estat notificades i aprovades pels convocants.
 • Incompliment de la resta d’obligacions previstes en les bases.

Els drets d’autoria corresponen a les persones investigadores responsables dels projectes.

Les publicacions o altres materials de difusió derivats de projectes finançats en aquesta convocatòria hauran de fer constar, en cada edició que se’n pugui fer, la menció expressa a l’ajut concedit a la portada o contraportada, i n’hauran de lliurar un exemplar a la Xarxa Vives d’Universitats, a l’Institut Ramon Muntaner i a la universitat/s i centres d’estudis participants. Així mateix, caldrà fer constar els logotips de la Xarxa Vives d’Universitats, l’Institut Ramon Muntaner i la Generalitat de Catalunya.

A més de l’obligació descrita a l’apartat anterior, les entitats beneficiàries dels ajuts es comprometen a:

 • Proporcionar la informació que els sigui requerida per part de la Xarxa Vives d’Universitats i de l’Institut Ramon Muntaner.
 • Comunicar per escrit qualsevol canvi. Si aquest implica una modificació substancial de projecte serà revisat per la comissió responsable de la proposta de resolució dels ajuts, valorada, revisada pel patronat i l’ajut podrà ser revocat.
 • Lliurar un informe de seguiment del treball quan hagi transcorregut la meitat del període, abans del 15 de juliol de 2024, que inclogui la informació sobre el que s’ha realitzat fins al moment i les previsions per als mesos següents.
 • Fer constar en qualsevol comunicació vinculada amb el treball de recerca el suport rebut per part del Departament de Recerca i Universitats (DG de Societat del Coneixement, Transferència i Territori), la Xarxa Vives d’Universitats, l’Institut Ramon Muntaner, la universitat i centre o centres d’estudis vinculats al projecte.
 • En el cas dels centres d’estudis implicats, incorporar les seves dades si encara no ho han fet al portal a Internet de l’Institut Ramon Muntaner, actualitzar-les i col·laborar en d’altres projectes de l’Institut com en el RECERCAT.

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, que serà inapel·lable.

Xarxa Vives d’Universitats

Secretaria Executiva
Universitat Jaume I
Edifici Àgora, local 10
Av. Sos Baynat, s/n
12006 Castelló de la Plana
Telèfon: + 34 964 728 993
Correu electrònic: xarxa@vives.org
vives.org

 

Institut Ramon Muntaner

Fundació Privada dels Centres d’Estudi de Parla Catalana
Mas de la Coixa, Rotonda de l’Eix de l’Ebre N-420 s/n
43770 Móra la Nova, Ribera d’Ebre
Telèfon: 977 401 757
Correu electrònic: nuria@irmu.org
irmu.org

Organitza
Col·labora