Bases del sorteig de dos iPhone 14

Bases del sorteig de dos iPhone 11

Bases del sorteig de 2 iPhone 14 per la participació en l’enquesta en línia del projecte Via Universitària

Bases de la convocatòria

La Xarxa Vives d’Universitats durà a terme un sorteig entre l’estudiantat universitari que participe en l’enquesta en línia de la 4a edició del programa Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris.

Terminis de l’enquesta i sorteig

L’enquesta estarà activa des de l’1 de febrer al 14 de març de 2024.

Premi

Se sortejaran 2 iPhone 14 entre tots els participants.

Requeriments per participar en el sorteig

Ser estudiant d’una de les 20 universitats de la Xarxa Vives que participen en la 4a edició de Via Universitària i haver contestat almenys el 80 % de les respostes del qüestionari en línia.

Mecànica del sorteig

Es realitzarà per extracció aleatòria d’un número que dóna el sistema quan s’emplena l’enquesta. Es tindran en compte totes les enquestes rebudes dins del termini indicat.

Lliurament del premi i acceptació

La Xarxa Vives d’Universitats notificarà a les persones guanyadores l’obtenció del premi mitjançant correu electrònic a l’adreça facilitada prèviament per l’estudiant/a. En aquest mateix correu electrònic se’ls indicarà com recollir el premi. En qualsevol cas, la Xarxa Vives d’Universitats inclourà la llista de persones guanyadores a https://www.vives.org/programes/estudiants/viauniversitaria-2/  i podrà difondre-la, inclosos noms, cognoms i si escau les imatges obtingudes en el lliurament dels premis en espais propis, als mitjans de comunicació i en activitats de difusió del premi i/o del programa Via Universitària. L’estudiant/a podrà oposar-se a aquests tractaments únicament si al·lega una causa que ho justifiqui basada en un interès prevalent.

 Política de privacitat

1.-Dades requerides, finalitat i base legal

Per poder formar part del sorteig previst en aquestes bases, el/la participant haurà de facilitar la seua adreça electrònica de la universitat. L’adreça de correu electrònic és obligatòria i es recull amb l’única finalitat de la realització del sorteig, així com per poder contactar amb les persones guanyadores per a ampliar informació. També podreu consentir lliurement el manteniment de la vostra adreça als sistemes d’informació per tal de participar en enquestes futures.

Pel que fa als/es premiats/es es podran tractar dades com ara nom i cognoms, dades relatives als estudis, fotografies, declaracions o manifestacions relacionades amb l’acte de lliurament.

L’acceptació de les bases per a participar en el sorteig constitueix la base jurídica legítima als efectes del que preveu el apartat b) de l’article 6 del Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679). En cas que accepteu participar en futures enquestes d’aquesta o altra mena, la base legal per al tractament serà el vostre consentiment, que constitueix una base jurídica legítima als efectes del que preveu l’apartat a) de l’article 6 del Reglament. Aquest consentiment podrà ser revocat lliurement. La seua retirada produirà efectes a partir del moment de la seua activació.

2.-Responsable del tractament

Associació Institut Joan Lluís Vives

Universitat Jaume I. Edifici Àgora, local 10

12006 Castelló de la Plana

NIF: G-12433710

L’Institut Joan Lluís Vives és una associació sense ànim de lucre amb plena capacitat jurídica. La denominació legal de l’organització és Associació Institut Joan Lluís Vives, i la marca pública és Xarxa Vives d’Universitats (XVU).

3.-Destinataris o categories de destinataris de les dades

D’acord amb les condicions del lliurament, la publicació a Internet de la informació, l’ús per a difusió de futures convocatòries i les tasques de difusió als mitjans suposen que els destinataris de les dades puguen ser mitjans de comunicació de tota mena, tinguen la condició o no d’empresa comunicativa i usuaris dels espais web i xarxes socials de l’organització. L’ Associació Institut Joan Lluís Vives en cap cas es fa responsable de l’ús per tercers d’aquesta informació, inclosos cercadors i agregadors de continguts.

4.-Període de conservació de les dades

El període de conservació de les dades facilitades per a la realització del concurs serà el necessari per:

▪ La gestió del concurs i el lliurament del premi.

▪ El compliment d’obligacions fiscals, si escau.

En el cas de les persones premiades, les dades objecte de tractament amb finalitats de divulgació podran mantenir-se com a històric de notícies.

El període de conservació de les dades facilitades per a la realització de futures enquestes es vincularà a la revocació del consentiment manifestat.

5.-Drets de les persones

Podran exercir-se els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició o limitació del tractament, i el dret a la portabilitat, mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a “Xarxa Vives d’Universitats, Àgora Universitària, Local 10. Universitat Jaume I. 12006 Castelló de la Plana”, acompanyat de la còpia del document oficial que n’acredite la identitat així com d’aquella documentació que en justifique la petició.

6.-Autoritat de control

L’autoritat de control competent per a la presentació de reclamacions en relació amb aquest tractament és:

Agencia Española de Protección de Datos

C/ Jorge Juan, 6.

28001-Madrid.

7.-Tractament automatitzat vinculat al sorteig

El sorteig es realitza de manera automatitzada mitjançant un procés de randomització. Els guanyadors seran notificats per correu electrònic el 29 d’abril de 2024 o abans.

Acceptació de les bases

El fet de participar en el sorteig implica que la persona participant accepta totalment les condicions d’aquestes bases.