Normativa de gènere en les universitats de la Xarxa Vives

1. Instruments vinculants

S’han recollit instruments jurídics vinculants diversos (reglaments, estatuts de les universitats, etc.), que aborden la igualtat d’una forma global que inclou tota la comunitat universitària des de totes les perspectives: en l’accés (PDI/estudiants), desenvolupament de l’activitat acadèmica (estudiants/PDI) o la jornada laboral (PDI/PTGAS).

1.1 Composició paritària

Els mandats sobre la composició paritària s’han recollit en diversos estatuts de les universitats públiques o en les seues normes de desenvolupament.

Universitat d’Alacant

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat de Lleida

1.2 Visibilització

La modificació de les normes de citació per evitar el biaix que històricament ha associat les inicials amb l’autoria masculina. És el que es coneix com a tècniques de foment per a fer visibles les dones científiques i les seues aportacions.

Universitat Jaume I

Universitat de València

1.3 Acció positiva accés i carrera PDI

Les clàusules de reserva o de priorització en favor del sexe menys representat són admissibles davant de la paritat de mèrits, és el que coneguem com a fórmules de desempat.

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de València

1.4 Acció positiva promoció PDI

Hi ha normes en l’àmbit universitari que de forma més específica promouen l’existència de places amb clàusules de gènere.

Universitat de Girona

Universidad de Málaga

Universitat Rovira i Virgili

Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya

1.5 Investigació

Algunes universitats han inclòs la variable gènere per facilitar l’obtenció o millor finançament per a projectes d’investigació.

Universitat Rovira i Virgili
1.6 Estudiantat

Hi ha mesures de flexibilització acadèmica per a l’estudiantat que tenen en compte qüestions de conciliació i de cures considerades en reglaments d’adaptació curricular.

Universitat d’Alacant

Universitat de Barcelona

1.7 Violència

Hi ha reglamentació pròpia per garantir l’exempció del pagament de les taxes de la matrícula del grau de la universitat a víctimes de violència de gènere.

Universitat d’Alacant

Universitat Jaume I

1.8 Teletreball

Les universitats han regulat el teletreball per millorar els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar del seu personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis, funcionari i laboral.

Universitat Miguel Hernández d’Elx

Universitat de València

1.9 Docència amb perspectiva de gènere

Una aposta decidida per aconseguir una docència que incorpore la perspectiva de gènere és l’aprovació de normativa que regule la inclusió de la igualtat en tots els graus com una competència transversal.

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona

2. Mesures de reducció docent condicionades per capacitat pressupostària

En aquest apartat es recullen les diferents mesures de reducció de càrrega docent, que si bé constitueixen avanços importants, no arriben a constituir-se com a drets subjectius plens, ja que queden subordinades a l’abast de la previsió econòmica.

2.1 Mesures de reducció

Es tracta de normatives d’exempció docent per a la intensificació de la investigació després d’un permís de maternitat.

Universitat d’Alacant

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat de Lleida

Universitat Rovira i Virgili

3. Instruments no vinculants

3.1 Guies de llenguatge

Un dels instruments de caràcter medial que les universitats que hem analitzat han utilitzat han estat les guies o codis ètics o de conducta. Aquest tipus de documents busquen orientar la conducta del personal al servei de les universitats públiques i superen els mandats legals i transcendeixen al pla de l’ètica institucional.

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de València

3.2 Codis ètics

L’adopció de codis ètics o de conducta destinats a orientar i dirigir la convivència, el tracte i les relacions en la comunitat universitària també són objecte d’incorporació de la perspectiva de gènere.

Universitat d’Alacant

Universitat de Barcelona

Universitat de València

3.3 Formació

La formació en igualtat és clau per al ple desenvolupament dels drets fonamentals i l’educació superior suposa un decidit motor de canvi.

Universitat de Girona

Universitat Jaume I

3.4 Conciliació

L’impacte de les cures en el desenvolupament professional de les investigadores s’ha tractat d’abordar en els últims anys en les instàncies universitàries amb instruments diversos.

Universidad de Málaga

4. Normativa-base dels exemples d’informe d’impacte de gènere inclosos en el manual

4.1 Annexos

L’anàlisi de la pertinència de l’impacte de gènere amb el diagnòstic de la situació de partida i les propostes de modificació de les normatives seleccionades.

Universitat d’Alacant

Universitat de València