Universitats Saludables

Universitats Saludables

El programa d’Universitats Saludables i Sostenibles respon a la necessitat de les universitats d’integrar, planificar i desenvolupar un projecte compartit de salut, des del compromís d’articulació amb les accions i estratègies internes de cada universitat.

Objectius

  • Potenciar la universitat com a entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.
  • Fomentar la promoció de la salut en els camps de la docència, la recerca i la transferència.
  • Establir aliances i xarxes per oferir serveis, programes i activitats orientades a promocionar la salut de l’estudiantat, el professorat i el personal d’administració i serveis i en la societat en general.

Model Estratègic d’Universitat Saludable i Sostenible

El Pla de Treball del Grup de Treball d’Universitats Saludables ha elaborat una definició d’entorn saludable i els objectius generals dels Campus Saludables. En base a això, s’ha elaborat de forma col·laborativa un Model Estratègic d’Universitat Saludable i Sostenible de referència per totes les universitats.

El Model Estratègic d’Universitat Saludable i Sostenible, integrat per quatre eixos, tres estratègies transversals i setze línies estratègiques, contribueix a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i es complementa amb:

  • Pautes per a una autoavaluació del progrés cap a una Universitat Saludable i Sostenible. Es tracta d’una eina per facilitar el seguiment del progrés de cada universitat en el marc de la seua pròpia estratègia.
  • Proposta d’un quadre d’indicadors orientatius a partir dels quals les universitats poden establir el seu propi sistema de mesura de la seua evolució cap a una Universitat Saludable i Sostenible.
  • Compilació de bones pràctiques desenvolupades per les universitats de la Xarxa Vives dins dels programes d’Universitat Saludable i Sostenible.

El desenvolupament del programa d'Universitats Saludables correspon a:

Grup de Treball d'Universitats Saludables

Notícies relacionades amb el programa d'Universitats Saludables