La Xarxa Vives engega una 4a edició de l’estudi Via Universitària per conèixer la situació i les condicions de vida dels estudiants

  • L’enquesta s’adreçarà a més de 300.000 estudiants de 20 universitats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra
  • El programa és un instrument per a la definició de polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari

23.11.2023. La Xarxa Vives d’Universitats inicia la quarta edició del programa Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2023-2025). L’estudi analitza les condicions de vida dels estudiants, les seues formes d’estudiar, la seua vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seues expectatives, valors i creences en relació amb l’ensenyament superior. En l’anterior edició, van participar vora 50.000 estudiants de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. La campanya ha arrencat amb una trobada en línia del Consell Assessor, la Direcció Científica, la Direcció Tècnica, la Direcció Executiva i de l’Equip Tècnic de Qualitat del projecte, on s’han presentat els objectius i el calendari d’execució del nou estudi.

Entre els mesos de febrer i març de 2024, les 20 universitats participants adreçaran una enquesta a més de 300.000 estudiants per conèixer les seues condicions de vida, l’entorn socioeconòmic i les expectatives de futur laboral. L’estudi de la Xarxa Vives d’Universitats recull dades sobre les trajectòries de l’alumnat des d’una triple perspectiva: l’equitat en l’accés i vida en els estudis superiors; la transformació de la realitat dels estudiants com a resultat d’un entorn social cada vegada més divers; i la qualitat de les metodologies d’ensenyament i aprenentatge. Així, Via Universitària s’alinea amb els resultats de l’informe EUROSTUDENT, que recull la mateixa informació en 28 països europeus.

L’equip del programa està construït per sis grups de treball que agrupen més de 70 experts i expertes d’un ampli ventall de disciplines. La Direcció Científica dona suport al desenvolupament del programa i en l’anàlisi dels resultats, assessora en els aspectes tècnics i estableix contacte amb la resta de col·laboradors. La Direcció Tècnica elabora els treballs preparatius del programa; del treball de camp; de coordinar l’anàlisi, la difusió i el debat dels resultats; i de valorar noves explotacions de les dades i oportunitats futures del programa. La Direcció Executiva dona suport a la direcció tècnica en el desenvolupament de les diferents fases de treball, així com en el contacte i coordinació amb les institucions i persones participants en el programa.

D’altra banda, el Consell Assessor està format per vicerectors/es d’estudiants, representants d’estudiants i experts/es d’institucions vinculades a l’educació superior; participa en diferents fases del programa, ja siga assessorant sobre l’orientació i el contingut del qüestionari, fins a la formulació de propostes d’anàlisi i debat dels resultats. L’Equip de Recerca està format per professorat i personal d’investigació de les universitats, i s’encarrega de l’anàlisi dels resultats de l’enquesta i de la redacció dels continguts de l’informe. Finalment, l’Equip Tècnic de Qualitat està integrat pels responsables de les unitats de qualitat de les universitats i actua com a enllaç del programa a cada institució d’educació superior, de forma que aquestes puguen apropiar-se dels resultats de l’enquesta i incorporar-los als processos de decisió estratègica.

Via Universitària 2023-2025 està liderat per la Xarxa Vives d’Universitats i és l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) qui assumeix la direcció tècnica. El programa també compta amb el suport de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) i de la Generalitat de Catalunya.

Direcció científica:

  • Antonio Ariño Villarroya, catedràtic de Sociologia de la Universitat de València.
  • Ramon Llopis Goig, catedràtic de Sociologia de la Universitat de València.
  • Miquel Martínez Martín, catedràtic de Teoria de l’Educació de la Universitat de Barcelona.
  • Ernest Pons Fanals, professor titular d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Direcció tècnica:

  • Anna Prades Nebot, cap de l’Àrea d’Internacionalització i Generació del Coneixement d’AQU Catalunya.
  • Daniel Torrents Vila, gestor de projectes de l’Àrea d’Internacionalització i Generació del Coneixement d’AQU Catalunya

Coneix els resultats de l’edició anterior: Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)