Avaluació i acreditació lingüística, a debat al Fòrum Vives

La Universitat de Barcelona acollirà el proper dijous 13 una jornada amb l’objectiu de facilitar un espai de reflexió sobre els models actuals i valorar les diferents opcions d’elaboració i validació de proves de llengua. Durant la jornada es presentarà la nova prova de català en línia de la Xarxa Vives, que permetrà certificar en una sola prova tots els nivells del Marc Europeu Comú de Referència.